Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Hoe kan ik de contributienota betalen?

Digitale overboeking
Vanaf 2020 ontvangt u uw contributienota digitaal in e-mail (welke bij ons bekend is). In de e-mail ziet u een link waarmee u direct kunt betalen. 

 

Nota per post
Mocht uw e-mailadres niet bij ons bekend zijn of u heeft aangegeven de nota niet digitaal te willen ontvangen, dan ontvangt u een nota per post. Heeft u in het verleden een automatische incasso machtiging aan ons gegeven dan zullen wij de nota incasseren.
Heeft u geen automatische incasso verstrekt, dan kunt u de nota voldoen
 op het IBAN nummer dat op de contributienota staat. Dit moet uiterlijk vier weken na dagtekening van de nota gebeurd zijn, onder vermelding van uw relatienummer en het factuurnummer. Wij accepteren geen contante betalingen. Indien u alsnog een automatische incasso wilt afgeven dan kunt u dit formulier invullen en toezenden aan LTO Noord, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 240, 8000 AE Zwolle.


Ik kan de contributienota niet betalen. Wat te doen?

Als u meent dat u de contributienota niet kunt betalen, dan kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Klik hiervoor het daarvoor bestemde formulier. Wij nemen vervolgens met u contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ook altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder, via e-mailadres relatiebeheer@ltonoord.nl of telefoon 088-8886666 optie 1.

Betaal ik BTW over de contributie?

U betaalt 9% BTW voor het abonnement op Nieuwe Oogst en eventuele andere vakbladen die via de contributienota van LTO Noord worden betaald. Heeft u een cao-abonnement bij de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw afgesloten of betaalt u contributie Vaktechniek voor de Vereniging van Kalverhouders? Dan staat deze ook op uw contributienota. Hierover wordt 21% BTW berekend. Alle andere contributiecomponenten zijn vrijgesteld van BTW.

Ik wil niet alle contributie componenten betalen. Kan dat?

Nee. De componenten op de contributienota zijn bedoeld om in beeld te brengen waar uw contributie voor wordt gebruikt. Ze zijn niet als losse artikelen af te nemen. De enige uitzonderingen hierop zijn het afnemen van extra abonnementen Nieuwe Oogst of een abonnement op een vaktechnisch blad. Verder is Nieuwe Oogst facultatief voor alle lidsoorten behalve voor agrarische bedrijfsleden.

Ik krijg een contributienota voor bedrijfslidmaatschap, maar ik heb mijn bedrijf inmiddels beëindigd. Wat nu?

Als u bij ons aannemelijk kunt maken dat uw bedrijf is beëindigd, dan kunt u uw lidmaatschap omzetten naar de lidsoort ‘voormalig agrarisch bedrijfslid’. Dit kunt u doen door ditformulier in te vullen en naar ons te zenden. U kunt ook contact opnemen met uw relatiebeheerder via e-mail adres relatiebeheer@ltonoord.nl of telefoon 088 - 8886666 optie 1. De wijziging van lidsoort gaat direct in. Dit kan gevolgen hebben voor de contributienota, deze kan deels bestaan uit een ‘agrarisch bedrijfslidmaatschap’ en deels uit een ‘voormalig agrarisch bedrijfslidmaatschap’.

Heeft u uw bedrijf beëindigd en wilt u uw lidmaatschap van LTO Noord ook beëindigen, dan gaat dit in op het moment dat u dat bij ons meldt. Opzegging van het lidmaatschap kan bij agrarische bedrijfsleden alleen schriftelijk of per e-mail, dus niet telefonisch. U kunt een bericht sturen naar LTO Noord Ledenadministratie, Postbus 240, 8000 AE Zwolle of een e-mail bericht sturen naar relatiebeheer@ltonoord.nl. Let wel op dat bij einde van uw lidmaatschap ook uw lidmaatschapsvoordelen eindigen, bijvoorbeeld korting op de ziektekostenverzekering, de autoverzekering, kortingen op telefonie, energie en andere voordelen via LTO Ledenvoordeel.


Wie bepaalt de hoogte van de afdelingscontributie?

De afdelingscontributie wordt vastgesteld door de plaatselijke afdeling. De volledige ontvangen afdelingscontributie storten wij in de kas van de plaatselijke afdeling.

Ik heb meer dan één bedrijf. Krijg ik voor elk bedrijf een aparte contributienota?

Nee. Als agrarisch bedrijfslid krijgt u één contributienota. Bij de berekening van het variabele deel van de contributie gaan we uit van de bedrijfsgegevens van al uw bedrijven gezamenlijk. De contributie hiervoor kent een maximum. 

Ik wil mijn bedrijfsgegevens niet overleggen. Wat gebeurt er dan met mijn contributie?

Als u uw bedrijfsgegevens niet verstrekt kunnen wij uw bedrijfsomvang niet inschatten. Wij brengen u dan de maximale contributie in rekening. Daarnaast: omdat wij niet weten in welke sectoren u actief bent, kunnen wij u niet op sectorgebied op de hoogte houden van wat er speelt. Ook kunnen we u niet betrekken bij de standpuntvorming op sectoraal gebied. Wilt u alsnog uw bedrijfsgegevens verstrekken? Maak dan gebruik van het hiervoor bestemde formulier. Wilt u dat wij voortaan de gegevens rechtstreeks bij de RVO kunnen opvragen, gebruik dan het hiervoor bestemde machtigingsformulier.

Ik betaal een toeslag multifunctionele landbouw. Wat krijg ik daarvoor?

De toeslag dient ter financiering van het werk van de gelijknamige vakgroep.

Waarom betaal ik een bijdrage aan de BO Akkerbouw?

Met ingang van 2016 int LTO Noord een bedrag van 25,10 euro middels de contributie ten behoeve van de brancheorganisatie (BO) akkerbouw. 

Het kabinet heeft met ingang van 1 januari 2015 de wet op de PBO's ingetrokken. Dat betekent dat vanaf die datum het Productschap Akkerbouw ophield te bestaan. Het gezamenlijke akkerbouw bedrijfsleven vindt het echter van belang om een platform te behouden om zaken met elkaar te kunnen afstemmen. Op basis van die kennis is de BO Akkerbouw opgericht. Namens de teelt nemen LTO Akkerbouw, NAV (Nederlandse Akkerbouw Vereniging) en NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Contract) deel aan de BO Akkerbouw. De nieuwe BO Akkerbouw is een privaat initiatief en kan, als daar voldoende draagvlak voor bestaat, een Algemeen Verbindend Verklaring aanvragen bij het Ministerie van EZ voor onderzoek en innovatie. De organisatie zelf en andere initiatieven moeten echter privaat gefinancierd worden en er is daarom besloten dat de leden van de BO Akkerbouw contributie betalen voor het functioneren van de BO Akkerbouw als organisatie. De contributie die LTO Akkerbouw aan de BO Akkerbouw verschuldigd is, zal door de regionale LTO organisaties bijeen gebracht moeten worden.

Ik ben ook lid van de KAVB of de NFO. Krijg ik dan korting op mijn contributie?

Ja. De contributie voor de sectorale belangenbehartiging wordt afgedragen aan de KAVB of NFO. De intersectorale en provinciale contributie worden afgedragen aan LTO Noord. Op deze wijze zijn de meerkosten van een dubbellidmaatschap nihil en worden uw belangen in alle opzichten goed behartigd. Voor meer informatie over een zogenaamd dubbellidmaatschap kunt u terecht bij uw relatiebeheerder via relatiebeheer@ltonoord.nl of telefoon 088-8886666 optie 1.

Ik ben boomkweker. Hoe is mijn contributie berekend?

Als u minder dan 50 nge aan boomkwekerij- en vaste planten gewassen teelt, dan geldt voor de sectorcontributie het normale nge-tarief dat voor boomkwekerij en vaste planten is vastgesteld. Heeft u meer dan 50 nge aan deze gewassen, dan is de sectorcontributie afhankelijk van de gemiddelde netto omzet die u in het afgelopen drie afgesloten boekjaren heeft gerealiseerd. De netto omzet bestaat uit de bruto verkopen van eigen productie minus de kosten voor inkoop van uitgangsplantmateriaal en bijbehorende transportkosten. Er zijn zeven omzetklassen vastgesteld. Wilt u weten in welke klasse wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder op e-mail relatiebeheer@ltonoord.nl of telefoon 088-8886666 optie 1. Voor alle overige onderdelen van het bedrijf geldt de normale contributietabel.

Ik ben alleen lid bij LTO Noord maar ben ook bollenteler of fruitteler, wat gebeurt er met mijn sectorale contributie?

Enkelleden betalen volgens staffels, meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw relatiebeheerder op e-mail relatiebeheer@ltonoord.nl of telefoon 088-8886666 optie 1.