Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Waar vind ik meer informatie over de regelgeving van het vervoeren van vee?

De in 2005 opgestelde Europese Transportverordening is bij professionele transporteurs bekend, maar voor ondernemers die sporadisch vee vervoeren is deze niet altijd helder. De Europese Transportverordening geldt voor ieder transport wat een economische bedrijvigheid inhoudt. Zo ook voor een veehouder die kalveren ophaalt bij een collega. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen transport van hobby en niet- hobby dieren. De verordening moet ertoe leiden dat het transport geen onnodig dierenleed veroorzaakt. Zo moeten vooraf alle nodige voorzieningen worden getroffen om de duur van een transport tot een minimum te beperken. Verder moeten de dieren geschikt zijn voor de reis. Het is niet toegestaan gewonde, zwakke en zieke dieren te vervoeren, tenzij dit vervoer geen extra lijden veroorzaakt of wanneer ze onder veterinair toezicht worden vervoerd t.b.v. of ingevolge een veterinaire behandeling. Ook mogen drachtige dieren die 90 procent van de dracht hebben voltooid, niet worden vervoerd

Bij ieder transport in het kader van economische bedrijvigheid van vee hoort een vervoersdocument. Hierin staan de herkomst en de eigenaar, de plaats en het moment van vertrek. Ook moet hierin de verwachte duur van het transport zijn vermeld.

Een voertuig waarmee landbouwhuisdieren over meer dan 65 kilometer worden vervoerd, dient bestuurd of begeleid te worden door iemand die in het bezit is van een getuigschrift van vakbekwaamheid veetransport. Door een cursus te volgen bij een door het CBR erkende instantie is dit getuigschrift te verkrijgen. Verder moeten de transporteurs beschikken over een vervoersvergunning. Voor veetransporten langer dan acht uur gelden aanvullende eisen.

Om te voorkomen dat een hobbydierhouder, die een enkele keer een dier verkoopt, volledig onder de Transportverordening valt en om tegemoet te komen aan de wensen van de hobbydiersector, is onderscheid gemaakt tussen hobbydiertransporten met een hobbymatig en met een bedrijfsmatig karakter. Hiervoor is door toenmalig minister Verburg een brief opgesteld. Bij hobbydiertransporten met een hobbymatig karakter zullen alleen de basiseisen van art. 3 van de Transportverordening, voor zover van toepassing, worden gehandhaafd (geschiktheid transport e.d.) Het gaat om nationale transporten van maximaal twee paarden of twee runderen of tien schapen of tien geiten. Voor varkens geldt een maximaal aantal van 4 met bestemming een RE bedrijf. Bij vogels wordt per transport gekeken. Als er sprake is van een economische activiteit, wordt dit niet gezien als hobbymatig vervoer. De bewijslast ligt bij de ondernemer. Transport van dieren naar een slachthuis valt per definitie onder economische bedrijvigheid en hebben dus nooit een hobbymatig karakter.

Mag ik onkruid chemisch bestrijden op een verhard oppervlak?

Dat hangt van de locatie en ondergrond af. De overheid wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw terugdringen. Sinds 10 maart 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak daarom verboden.

Een verhard oppervlak is in de wet gedefinieerd als: “oppervlak dat is verhard door bebouwing, bestrating en overige verhardingen aangebracht op de bodem voor verbetering van draagvlak en begaanbaarheid”.

Het verbod geldt echter niet voor land- en tuinbouwbedrijven die gewassen telen. De meest agrariërs en tuinders zullen dus weinig gevolgen van dit verbod ondervinden, mits zij het gebruik van middelen beperken tot hun bedrijf en in bezit is van een spuitlicentie. Partijen als gemeenten, hoveniersbedrijven en loonwerkers daarentegen, mogen vanaf nu uitsluitend gebruik maken van alternatieve methoden voor bijvoorbeeld onkruidbestrijding op bestrating.

Ook geldt het verbod nog niet voor particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Producten zoals Roundup zijn dan ook nog gewoon te koop in bijvoorbeeld tuincentra. Hoewel de overheid ook particulier gebruik wil verbieden blijkt een verbod hier ingewikkeld te zijn omdat er moeilijk op gehandhaafd kan worden. 

Per 1 november 2017 is het verbod uitgebreid naar onverhard terrein buiten de landbouw.Hoe ontvang ik een digitale “waarschuwing” voor plannen, projecten of vergunningsaanvragen die zijn ingediend voor mijn eigen gemeente of directe omgeving van mijn bedrijf?

Via de site Overheid.nl kunnen leden zich inschrijven voor een digitale ‘waarschuwing’ voor plannen, projecten of vergunningsaanvragen die zijn ingediend voor hun gemeente of directe omgeving van hun bedrijf. Wie zich inschrijft, krijgt een mail op het moment dat de plannen ter inzage komen te liggen. Dan gaat het om plannen van overheden als het Rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap. Onderstaande handleiding kunt u openen, in de handleiding staat uitgelegd hoe het aanmelden op Overheid.nl werkt.

handleiding aanmelden bij overheidnl

Waar vind ik de belangrijkste regels over het activiteitenbesluit?

Vanaf 1 januari 2013 vallen nagenoeg alle agrarische bedrijven onder de werking van dit besluit.

Praktische informatie is te vinden op www.agriwijzer.nl.

Deze website brengt de milieuregels overzichtelijk in beeld. Op de site zijn vier tekeningen zichtbaar. Selecteer de tekening die voor u bedrijf van toepassing is, zodat regels en maatregelen zichtbaar worden per onderdeel. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven.

Op www.infomil.nl vindt u ook de AIM, de activiteiten internet module.Via een menu keuze kan worden nagegaan welke regels van toepassing zijn per activiteit en kan worden nagegaan of een melding of vergunning nodig  is. Via het systeem kan ook de melding worden gedaan bij gemeente of provincie.Ik wil vaste mest opslaan op een perceel, waar moet ik aan denken?

Of de opslag op het perceel hoort bij de inrichting  waaronder de gebouwen vallen of dat het als een aparte inrichting wordt gezien hangt af van veel factoren, zie de discussie.  Een opslag van tenminste 10m3 vaste mest wordt gezien als een zelfstandige  inrichting als het niet aan een bestaande inrichting kan worden gekoppeld.

De regels voor het opslaan van vaste mest zijn weergegeven op www.activiteitenbesluitagrarisch.nl.

 Vaak is voor het opslaan van vaste mest op een perceel een melding bij de gemeente nodig.

Waar kan ik promotie-informatiemateriaal over de agrarische sector vinden?

Promotie- en informatiemateriaal  over de agrarische sector is een goede aanvulling wanneer men bezoekers of schoolklassen ontvangt op het bedrijf.

Open dag op de boerderij

Voor open dagen op de boerderij is er promotiemateriaal beschikbaar bij LTO Noord.  Hiervoor zijn er voor de jonge bezoekers een boerderij kijkdoos, kleurplaten en stickervellen beschikbaar. Leden kunnen deze gratis in gepaste hoeveelheden bestellen bij de afdeling communicatie (communicatie@ltonoord.nl).

Daarnaast stellen we standaard promotiepakketten beschikbaar voor afdelingen van LTO Noord, in dit pakket zitten pennen, schrijfblokjes, ballonnen, kleurplaten en informatiefolders van LTO Noord. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de LTO Noord afdeling communicatie (communicatie@ltonoord.nl).

Educatie op de boerderij

Er is een educatieproject, dat zich speciaal richt op de agrarische sector. Dit is het project ‘Platform Boerderijeducatie Nederland’. Op de website www.boerderijeducatienederland.nl is meer informatie te vinden. Onder het kopje ‘Boerderijeducatie’ zijn video’s en lesmateriaal te vinden. Via de site kunnen boeren zich ook aanmelden als educatieboer. Het bedrijf is dan voor scholen te vinden als educatieboerderij.

Op de website www.hetkleineloo.nl is ook voor veel sectoren lesmateriaal te vinden, dat zowel door agrariërs als leerkrachten kan worden gebruikt. Ook kinderen die een spreekbeurt houden over het agrarische bedrijf, kunnen deze informatie gebruiken.

Waar kan ik informatie vinden over kinderen en hun veiligheid op het erf?

Kinderen spelen graag buiten, het boerenerf is daarbij een mooie speelplaats. Meerijden op de trekker of verstoppertje spelen op het erf zijn vaak favoriete activiteiten. Veel mensen realiseren zich echter niet, dat wanneer kinderen op het erf spelen, ze een groot risico kunnen lopen.

Op de website van Stigas wordt een overzicht gegeven van risico’s voor uw kinderen en die van anderen op het boeren erf. Puntsgewijs worden de risico’s en tips gegeven. De volgende punten worden besproken; veiligheid algemeen, het voorkomen van vallen en beknelling, gevaarlijke werkzaamheden, apparatuur en machines, verkeer en chemische middelen. Per punt worden de belangrijke risico’s en handige tips genoemd. Goed om eens na te gaan of u alle risico’s in beeld hebt en/of deze bekend zijn.