Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Waar vind ik de informatie over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de projecten?

Op www.agrarischwaterbeheer.nl vindt u informatie over de achtergrond van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, de thema’s en de projecten per provincie.

Ik wil investeren in voorzieningen voor het voorkomen van erfemissie. Kan ik gebruik maken van de Maatlat Schoon erf?

Vanaf 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf van kracht voor veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Met de Maatlat kunnen investeringen, die bijdragen aan het beperken van emissies uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer worden gecertificeerd. Daarmee kan gebruikt worden gemaakt van fiscale voordelen. Deze regeling wordt naar verwachting in 2018 uitgebreid met investeringen voor andere sectoren als bollen-, fruit- en boomteeltbedrijven. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het de bedoeling dat in 2027 de emissie naar het oppervlaktewater nihil is.

Criteria zijn opgesteld voor maatregelen onder meer op het gebied van de emissies van mest, emissies uit voederopslag, afvoer van hemelwater en emissies bij het reinigen van werktuigen, waaronder spuitmachines. Ook investeringen in ‘slimme transportroutes’, voor het vee komen in aanmerking, bijvoorbeeld het voorkomen dat de reguliere routes het koepad niet kruisen en het beperken van de routes waar emissies kunnen optreden. Als de investeringen voldoen aan de criteria kan gebruik worden gemaakt van de VAMIL-regeling, willekeurige afschrijvingen en de MIA regeling, extra aftrek in verband met milieu -investeringen. Op de site www.maatlatschoonerf.nl  is een schema geplaatst aan de hand waarvan goed kan worden nagegaan welke investeringen in aanmerking komen,

Daarnaast worden in een aantal provincies ook stimulerende subsidies ontwikkeld waarvan de voorwaarden in de loop van 2018 bekend worden.

Waar vind ik meer informatie over erfafspoeling en de absorberende onderlaag?

De rundveehouder kan met een absorberende onderlaag op een eenvoudige manier maatregelen treffen om de perssappen uit de maïskuil te reduceren. Hiermee wordt de voederwaarde in de kuil behouden en kan relatief makkelijk worden voldaan aan het Activiteitenbesluit dat op 1 januari 2013 in werking is getreden waarin erfafspoeling is opgenomen. Kuilvoeropslagen, na 2013 aangelegd, moeten een mestdichte opvang voorziening hebben. Dankzij de inzet van LTO is dit voor mestopslagen van voor 2013 eerst in 2027 aan de orde.  Dit geldt  voor kuilen met minder dan 40% ds. Perssappen en percolaat mogen echter niet worden geloosd op het opprvlaktewater.  Door een absorberende onderlaag aan te brengen kn dit worden voorkomen.  LTO Noord zet zich er voor in om deze methode voor het voorkomen van lozingen onder de aandacht te brengen, om zo te voorkomen dat bestaande opslagen op korte termijn moeten worden aangepast.  Op basis van ervaringen met demoprojecten in 2013 en eerder blijkt dat de veehouders enthousiast zijn over deze inkuilmethode en de kwaliteit van de onderlagen bij het inkuilen. De veehouders geven aan dat het stro voldoende ‘pensprik ’ behoudt en dat het stro ‘fris’ blijft. Daarnaast noemen de veehouders als bijkomend voordeel dat het de betonvloer onder de kuil beschermt tegen de bijtende werking van de zuren in het perssap. Conclusie is dat de absorberende onderlaag voldoende perspectief biedt voor zowel waterschappen als de agrarische sector en dat dit een praktische en kosteneffectieve oplossing is voor het probleem van de perssappen is. Voor meer informatie, kunt u onderstaande bestanden openen:


Waar vind ik de keuzelijst maatregelen DAW en GLB beleid?

De keuzelijst met DAW-maatregelen die agrariërs in de open teelten en de veehouderijsector kunnen nemen die bijdragen aan verkleinen wateropgave waterkwaliteit en waterkwantiteit. Ook zijn opgenomen die in aanmerking komen om vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te worden ondersteund. Deze zouden kunnen worden ondersteund door een subsidieregeling vanuit de Europese plattelandsregeling POP3. Nog navragen of er nu als subsidieregelingen zijn of dat die wanneer worden verwacht.

Bijlage: Keuzelijst maatregelen DAW en GLB LTO Noord

Wat houdt de Doe-het-zelf-test Kaderrichtlijn Water in en waar kan ik deze invullen?

Met de Doe-het-zelf-test Kaderrichtlijn Water kunt u zelf de kwaliteit van uw oppervlaktewater testen. De test bestaat uit 21 vragen. De totaalscore zegt iets over de kwaliteit van uw oppervlaktewater. Bedenk echter dat de test een momentopname is. Doe de test daarom meerder malen per jaar, bij voorkeur april-mei en augustus-september.Bijlage:Doe het zelf test Kaderrichtlijn water

Is het verplicht om stro onder een snijmaiskuil aan te brengen?

De eisen gelden niet wanneer minder dan 3 m3 wordt opgeslagen. De invloed op het milieu is dan klein. U moet wel altijd voorkomen dat de opslag nadelige gevolgen voor het milieu heeft. De hoofdregels is dat lozen van perssapen en percolaat op oppervlaktewater is verboden. Een opslag voor de duur van minder dan een half jaar mag op een onverhard terrein.  Er moet dan wel een absorberende laag worden toegepast van minimaal 15 centimeter dik en met een organisch stofgehalte van minimaal 25% (bijv. een dikke laag stro). De onderlaag moet met het kuilvoer worden verwijderd. Bij elke nieuwe opslag moet weer een nieuwe  absorberende laag worden aangebracht. Op onverhard terrein moet de opslag tenminste 5 meter vanaf de insteek van de sloot liggen. 

Voor kuilvoeropslagen die zijn aangelegd na 1 januari 2013 geldt dat deze tenminste een vloeistofkerende ondergrond moeten hebben en dat de perssappen ed. moeten worden opgevangen in tenminste een mestdichte opvangvoorziening, tenzij het ds gehalte meer dan 40% is. Een onderlaag is dan niet nodig.  Dankzij de inzet van LTO Noord is deze eis voor bestaande kuilvoerslagen uitgesteld tot 1 januari 2027. Maar de regel dat perssappen en percolaat niet mogen worden geloosd op het oppervlakte water is wel van toepassing. Een absorberende onderlaag onder kuilvoeropslagen  kan dit voorkomen.  Een voordeel is ook dat voederwaarde wordt behouden door absorptie in de onderlaag.

Zie voor een toelichting ook op het tegengaan van de afspoeling van perssappen,
https://www.youtube.com/watch?v=5l5Il0AWlCU
Waar vind ik de belangrijkste regels over het activiteitenbesluit?

Vanaf 1 januari 2013 vallen nagenoeg alle agrarische bedrijven onder de werking van dit besluit.

Praktische informatie is te vinden op www.agriwijzer.nl.

Deze website brengt de milieuregels overzichtelijk in beeld. Op de site zijn vier tekeningen zichtbaar. Selecteer de tekening die voor u bedrijf van toepassing is, zodat regels en maatregelen zichtbaar worden per onderdeel. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven.

Op www.infomil.nl vindt u ook de AIM, de activiteiten internet module.Via een menu keuze kan worden nagegaan welke regels van toepassing zijn per activiteit en kan worden nagegaan of een melding of vergunning nodig  is. Via het systeem kan ook de melding worden gedaan bij gemeente of provincie.