Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Wat zijn de spelregels die gelden bij de afspraken met de NAM?

De spelregels van de NAM die van toepassing zijn kunt u hier lezen.

 

Ik wil een nieuwe schuur (en woning) bouwen. Hoe kan ik gebruik maken van de nieuwbouwregeling?

De Nieuwbouwregeling van NAM biedt technische en financiële ondersteuning om nieuwbouw aardbevingsbestendiger te bouwen op basis van de NPR. Nieuwbouwmeldingen kunt u doen via het NAM-portaal. Extra inspanningen zijn nodig om nieuwbouw aardbevingsbestendiger te bouwen. Met de herijkte nieuwbouwregeling kunt u technische en financiële ondersteuning krijgen om nieuwbouw aardbevingsbestendiger te bouwen op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR). De herijkte Nieuwbouwregeling is bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke ontwikkelaars en kent een looptijd van twee jaar tot 23 december 2018. De regeling is een privaatrechtelijke regeling waarbij NAM de regeling uitvoert. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van onafhankelijke marktpartijen als het om het toetsen van technische en financiële documenten gaat.

 

Aanvraag

Als u aardbevingsbestendiger nieuwbouw wilt realiseren en aan de vijf basisvoorwaarden voldoet, kunt u een hier een aanvraag indienen om deel te nemen aan de Nieuwbouwregeling.

 

Meer informatie

Brochure - Het Slimme Bouwen - Agro -Aardbevingsbestendiger bouwen in Groningen 

Leidraad voor mestsilo’s

 

 

 

Ik vermoed een lekkende mestkelder. Waar kan ik dat melden?

NAM heeft sinds het voorkomen van geïnduceerde aardbevingen, meldingen ontvangen over schade aan mestkelders in de vorm van “lekkende” mestkelders. Voor afhandeling van deze claims is onderzoek gedaan naar de methodes om schade vast te kunnen stellen, wat geresulteerd heeft in een onderzoeksprotocol. Het onderzoeksprotocol bevat een differentiatie naar type kelder; beton of gemetseld. Voor beton geldt in zijn algemeenheid dat causaliteit aantoonbaar is, voor gemetseld geldt dat niet. Dit onderzoeksprotocol is vastgelegd in de Regeling Groninger Mestkelders. . Mestkelders zijn in twee basiscategorieën in te delen; kelders uit de jaren ’70 en ’80, opgebouwd uit kalkzandsteen of betonblokken en de nieuwere generatie kelders van gestort beton (met enkele of dubbele wapening) vanaf ca.’85. Gemetselde kelders zijn vanwege de bouwwijze gevoelig voor scheuren. Uit onderzoekblijkt dat gemetselde kelders per definitie een autonoom gebrek hebben in de vorm van lekke voegen en poreuze stenen. In tegenstelling tot betonnen kelders geldt voor gemetselde kelders dat het door de bouwwijze, autonome gebreken en het gebruik moeilijk om vast te stellen of scheuren veroorzaakt of verergerd zijn door aardbevingen.

Meer informatie
Heeft u bij CVW schade aan uw mestkelder gemeld of wilt u dit melden, dan zijn de heren Folkert Alkema en Paul van ’t Veer uw casemanagers (Folkert.Alkema@cvw.nl, Paul.vantVeer@cvw.nl), tel. nr. 0596-205632.

Waar kan ik terecht met mijn schademeldingen?

Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart 2018 terecht bij 1 loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Hiervoor is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) ingesteld die onafhankelijk van de NAM en de Overheid beslissingen neemt over de causaliteit van de schade en de schadevergoeding. Behalve nieuw schades na 19 maart gaat de Commissie ook alle schademeldingen afhandelen die sinds 31 maart 2017 bij CVW zijn ingediend. Daarnaast krijgen de openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 een ruimhartige en passende oplossing aangeboden van NAM/ CVW.

Informatie

Website met uitleg procedure 6000 ‘oude’ schademeldingen & brieven aan minister 
Website Tijdelijke rel="noopener noreferrer" Commissie Mijnbouwschade 
Website Centrum Veilig Wonen Schade 

 

 

Ik wil een oude schuur slopen en nieuwbouwen; Hoe kan ik gebruik maken van het Programma Groninger Schuren en Stallen?

De uitdaging is om de wens van nieuwbouw -met mogelijk  bouwkundig versterken-  te investeren, en zo mogelijk te koppelen aan leefbaarheid en behoud van de ruimtelijke uitstraling en/of cultureel erfgoed , door deze met elkaar te verbinden. Om deze verbinding mogelijk te maken is het PGSS opgesteld. Dit programma is een methodiek om;

  1. de schade aan (dikwijls verouderde en niet functionele) bedrijfsgebouwen niet te gaan uitkeren voor herstel;
  2. Mogelijke langdurige traject van bouwkundig versterken te voorkomen

Door schadeafhandeling en  andere uitkeringen te besteden aan aardbevingsbestendiger, in het landschap passende verantwoorde nieuwbouw..

 

Meer informatie

Website PGSS

Dient het schuurgedeelte van mijn boerderij bouwkundig versterkt te worden?

Woon-en schuurgedeelte
LTO Noord is geïnteresseerd in de vraag of het schuurgedeelte van een boerderij valt onder risicoklasse CC1A (gebouwen niet bestemd voor het verblijf van mensen) of onder risicoklasse CC1B (landbouwbedrijfsgebouwen uitsluitend voor productiedoeleinden, waarbij het aantal personen binnen beperkt is). Het woongedeelte heeft gezien de verblijftijd risicoklasse CC1B. Gebouwen met een CC1B codering dienen in het kader van bouwkundig versterken via inspectie en engineering beoordeeld te worden.

Pilot
De NCG heeft aan Arcadis de opdracht gegeven voor een agropilot in één van de 5 prioritaire gebieden (Overschild) waarin drie agrarische gebouwen zijn opgenomen. De pilot zal een antwoord geven of en hoe de inspectie en engineering t.b.v. mogelijke versterking van agrarische bedrijfsgebouwen dient te worden aangepakt.

Schuurgedeelte
Indien het schuurgedeelte onder de risicoklasse CC1B valt dan volgt na inspectie  de engineering. In de markt is geen extra engineeringscapaciteit voorhanden. Er wordt gesproken over onder meer de toepassing van standaardisatie van  te nemen  versterkingsmaatregelen en het vereenvoudigen van het rekenproces om tot een besluit te komen over de noodzaak van versterking dan wel een alternatief aanbieden met mogelijke uitkomst sloop/nieuwbouw.

NPR 2015 en 2017
Op verzoek van de NCG heeft de NEN de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 gepubliceerd, een richtlijn die van toepassing is bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen. Deze is in juni 2017 herzien. Alle gebouwen uit inspectieprogramma’s gestart voor 1 juli 2017 worden getoetst aan NPR 9998:2015. Gebouwen uit inspectieprogramma’s gestart per 1 juli 2017 worden getoetst aan NPR 9998:2017. Omdat de vertaling van de nieuwe NPR in rekenprogrammatuur maanden in beslag neemt is nu nog niet aan te geven welk effect deze nieuwe NPR heeft op de versterkings- en nieuwbouwopgave.

De nieuwe NPR wordt naar verwachting september 2018 vastgesteld. Dan is definitief onder welke categorie het schuurgedeelte van een boerderij valt. De NPR  richt zich op constructieve veiligheid en niet op preventieve maatregelen ter voorkoming van schade. Tips om nieuwe schade zo veel mogelijk te voorkomen staan in de wijzer “het slimme bouwen agro” bij mijnbouwbestendiger nieuwbouw.

Meer informatie
Website Nationaal Coördinator Groningen 
Website NPR veelgestelde vragen

 

Ik wil bevingsbestendiger nieuwbouwen; Hoe kan ik bij nieuwbouw rekening houden met minder vervolgschade?

Met de huidige nieuwbouwregeling beoogt de NAM  het bouwen van (vervangende) nieuwbouw te faciliteren o.b.v. de NPR 9998 (veiligheid). Naast “reguliere” nieuwbouw is het programma ”Groninger Schuren en Stallen” (sloop en nieuwbouw) opgesteld. Het programma heeft onder meer tot doel om schade op schade aan (oude) gebouwen te voorkomen door inzet van sloop nieuwbouw, waarmee  de kans op vervolgschade kan worden uitgesloten dan wel worden verkleind. Het is dan wenselijk dat de nieuwe gebouwen  aardbevingsbestendiger zijn uitgevoerd conform de NPR 9998. De huidige norm voor nieuwbouw (NPR) gaat uit van “near collapse” maar niet uit van een vermindering van vervolgschade.

Agrariërs die nieuwbouwen in het bevingsgebied hebben vragen over hoe ze hun nieuwbouw uit moeten laten voeren om de kans op schade zo klein mogelijk te houden. In het verlengde van het PGSS en de wijzer ‘Het slimme bouwen’ voor woningen is er ook de wens om een soortgelijke wijzer op te stellen specifiek voor agrarische gebouwen. Deze wijzer is gericht op enerzijds het aardbevingsbestendig bouwen (voldoen aan NPR) maar anderzijds ook op het verkleinen van de kans op (herhalende) schade.

Meer informatie
Voor deze Nieuwbouwwijzer agro zijn een aantal  recentelijk uitgevoerde en representatieve gebouwen (oa ligboxenstal en tweekapper akkerbouwschuur) doorgerekend en beoordeeld conform NPR 9998, deels met inzet van Nieuwbouwregeling of PGSS. De resultaten zijn verwerkt tot een leesbare uitgave en die aansluit bij de uitgave van ‘Het slimme bouwen agro’. De beschikbare gegevens zijn verreikt met praktijkvoorbeelden en visualisaties.