Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de derogatie?

Nederland heeft toestemming gekregen voor derogatie in 2018 en 2019. Dit betekent dat boeren die vooral grasland in gebruik hebben met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest mogen rekenen als ze voldoen aan alle voorwaarden.

 Het derogatievoorstel komt in grote lijnen overeen met de derogatiebeschikking die geldig was tot en met 31 december 2017.

Zo blijft de gebruiksnorm dierlijke mest ongewijzigd voor landbouwers die gebruikmaken van derogatie. Dit betekent dat bedrijven met minimaal 80% grasland tot 230 of 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen uitrijden. Net als in voorgaande jaren mag hiervoor alleen graasdiermest gebruikt worden.

Nieuwe regels

Het voorstel heeft een aantal voorwaarden over het scheuren van grasland. Inhoudelijk komen deze overeen met de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn: Dit betekent dat grasland in 2018 en 2019 tot en met 31 augustus mag worden gescheurd voor graslandvernieuwing. Dit was 31 mei. Als u na 31 mei grasland scheurt voor graslandvernieuwing, dan vervalt de stikstofbemonsteringsplicht en geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare. Als u grasland scheurt voor maïs op zand- en lössgrond, dan vervalt de stikstofbemonsteringsplicht ook. Er geldt in dit geval een korting van 65 kg stikstof per hectare. Ook hiervoor moet u zich aanmelden.

Ook is er een aanvulling op de controle en handhaving. Boeren die de derogatievoorwaarden overtreden, kunnen naast de reguliere boetes vanaf 2018 ook uitgesloten worden voor derogatie in het volgende kalenderjaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van RVO.

Waar kan ik neosporakaarten aanvragen?

LTO heeft een Neosporakaart gemaakt, die kan worden uitgedeeld aan hondenbezitters of kan worden opgehangen bij een perceel. Op de kaart staat informatie voor hondenbezitters met advies voor het uitlaten van de hond. Deze neosporakaarten zijn voor leden gratis op te vragen bij het Informatiecentrum via info@ltonoord.nl

Op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) kan men meer informatie lezen over Neospora en kan een duurzaam emaillen bordje tegen betaling worden besteld die op een paal kan worden bevestigd. Het bordje kan ook worden besteld door te bellen naar 0900-1770 of te mailen naar info@gddeventer.com.

De GD adviseert ook om maatregelen ten aanzien van de eigen honden te nemen en geeft de volgende tips om de kans op besmettingen te beperken:

- Voorkom dat het voer van het rundvee verontreinigd wordt met hondenpoep;

- Voorkom dat honden zich besmetten door het eten van besmet materiaal;

- Laat de hond niet bij de koeien in de wei, in de afkalfstal of op de roosters;

- Laat uw hond bij voorkeur helemaal niet toe in de stal

Waar vind ik meer informatie over de regelgeving van het vervoeren van vee?

De in 2005 opgestelde Europese Transportverordening is bij professionele transporteurs bekend, maar voor ondernemers die sporadisch vee vervoeren is deze niet altijd helder. De Europese Transportverordening geldt voor ieder transport wat een economische bedrijvigheid inhoudt. Zo ook voor een veehouder die kalveren ophaalt bij een collega. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen transport van hobby en niet- hobby dieren. De verordening moet ertoe leiden dat het transport geen onnodig dierenleed veroorzaakt. Zo moeten vooraf alle nodige voorzieningen worden getroffen om de duur van een transport tot een minimum te beperken. Verder moeten de dieren geschikt zijn voor de reis. Het is niet toegestaan gewonde, zwakke en zieke dieren te vervoeren, tenzij dit vervoer geen extra lijden veroorzaakt of wanneer ze onder veterinair toezicht worden vervoerd t.b.v. of ingevolge een veterinaire behandeling. Ook mogen drachtige dieren die 90 procent van de dracht hebben voltooid, niet worden vervoerd

Bij ieder transport in het kader van economische bedrijvigheid van vee hoort een vervoersdocument. Hierin staan de herkomst en de eigenaar, de plaats en het moment van vertrek. Ook moet hierin de verwachte duur van het transport zijn vermeld.

Een voertuig waarmee landbouwhuisdieren over meer dan 65 kilometer worden vervoerd, dient bestuurd of begeleid te worden door iemand die in het bezit is van een getuigschrift van vakbekwaamheid veetransport. Door een cursus te volgen bij een door het CBR erkende instantie is dit getuigschrift te verkrijgen. Verder moeten de transporteurs beschikken over een vervoersvergunning. Voor veetransporten langer dan acht uur gelden aanvullende eisen.

Om te voorkomen dat een hobbydierhouder, die een enkele keer een dier verkoopt, volledig onder de Transportverordening valt en om tegemoet te komen aan de wensen van de hobbydiersector, is onderscheid gemaakt tussen hobbydiertransporten met een hobbymatig en met een bedrijfsmatig karakter. Hiervoor is door toenmalig minister Verburg een brief opgesteld. Bij hobbydiertransporten met een hobbymatig karakter zullen alleen de basiseisen van art. 3 van de Transportverordening, voor zover van toepassing, worden gehandhaafd (geschiktheid transport e.d.) Het gaat om nationale transporten van maximaal twee paarden of twee runderen of tien schapen of tien geiten. Voor varkens geldt een maximaal aantal van 4 met bestemming een RE bedrijf. Bij vogels wordt per transport gekeken. Als er sprake is van een economische activiteit, wordt dit niet gezien als hobbymatig vervoer. De bewijslast ligt bij de ondernemer. Transport van dieren naar een slachthuis valt per definitie onder economische bedrijvigheid en hebben dus nooit een hobbymatig karakter.

Ik wil schapen naweiden of inscharen, waar moet ik aan voldoen?

Voor het weiden van schapen bij derden zijn er twee mogelijkheden: naweiden of inscharen.

Bij het naweiden van schapen wordt overeengekomen (kan mondeling), dat de schapen tijdelijk grazen op het land van iemand anders. Dit is mogelijk onder de voorwaarden dat de schapenhouder voldoende mestruimte heeft op zijn eigen bedrijf én er géén andere dieren op het betreffende perceel lopen. In dat geval is geen verandering van de dieradministratie in de I&R centrale databank nodig; de dieren blijven op de UBN van de schapenhouder geregistreerd. Let op: jaarrond “naweiden” is niet mogelijk.

Wanneer niet kan worden voldaan aan de voorwaarden voor naweiden, kunnen de schapen worden uitgeschaard. De mestproductie van de schapen telt dan mee bij het bedrijf van de inschaarder. De schapenhouder doet een afvoermelding en de inschaarder een aanvoermelding aan de I&R centrale databank en bij terugkomst gebeurt het omgekeerde. De inschaarder moet dus een UBN hebben voor de diersoort schapen en geiten.  Voor de mestregistratie is er een administratieve uitzondering. De inschaarder hoeft de schapen niet in zijn mestadministratie op te nemen, wanneer het gaat om minder dan 450 schapen. Daarnaast worden deze schapen één keer per jaar voor een periode korter dan 4 weken ingeschaard in de periode van 1 januari tot 1 maart of van 1 oktober tot 31 december. De inschaarder moet wel voldoende gebruiksruimte voor die schapen hebben.  Als de gebruiksruimte wordt overschreden, wordt de mest van de schapen ook meegenomen in de berekening van de overschrijding en de boete.

Bij deelname aan subsidieregelingen kunnen afwijkende regels gelden voor in- en uitscharen.

Bijlage(n): Weiden van schapen bij derden

Mag ik onkruid chemisch bestrijden op een verhard oppervlak?

Dat hangt van de locatie en ondergrond af. De overheid wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw terugdringen. Sinds 10 maart 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak daarom verboden.

Een verhard oppervlak is in de wet gedefinieerd als: “oppervlak dat is verhard door bebouwing, bestrating en overige verhardingen aangebracht op de bodem voor verbetering van draagvlak en begaanbaarheid”.

Het verbod geldt echter niet voor land- en tuinbouwbedrijven die gewassen telen. De meest agrariërs en tuinders zullen dus weinig gevolgen van dit verbod ondervinden, mits zij het gebruik van middelen beperken tot hun bedrijf en in bezit is van een spuitlicentie. Partijen als gemeenten, hoveniersbedrijven en loonwerkers daarentegen, mogen vanaf nu uitsluitend gebruik maken van alternatieve methoden voor bijvoorbeeld onkruidbestrijding op bestrating.

Ook geldt het verbod nog niet voor particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Producten zoals Roundup zijn dan ook nog gewoon te koop in bijvoorbeeld tuincentra. Hoewel de overheid ook particulier gebruik wil verbieden blijkt een verbod hier ingewikkeld te zijn omdat er moeilijk op gehandhaafd kan worden. 

Per 1 november 2017 is het verbod uitgebreid naar onverhard terrein buiten de landbouw.Ik wil graag een spandoek bestellen, waar kan dit?

LTO Noord Melkveehouderij stelt voor leden kosteloos spandoeken beschikbaar met de tekst ‘Wij gaan weer naar buiten!’. Er is alleen nog de versie met zwartbonte koeien.  Het spandoek is te bestellen via Bestelformulier spandoek 'Wij gaan weer naar buiten!'