Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Wanneer mag ik stikstofherstelbemesting toepassen?

In verschillende regio's is de afgelopen periode zeer veel water gevallen.

Door extreme regenval kan er uitspoeling van stikstof plaatsvinden. Dit kan leiden tot opbrengst- of kwaliteitsverlies. Agrarisch ondernemers die op bouwland opbrengst- of kwaliteitsverlies hebben, mogen een herstelbemesting uitvoeren. Er mag maximaal 25 % van de stikstofgebruiksnorm per gewasperceel extra gebruikt worden. De extra stikstof mag alleen in de vorm van kunstmest worden gegeven.

Er gelden meerdere voorwaarden. De herstelbemesting geldt alleen voor bouwland. Er moet worden voldaan aan de voorwaarde dat in één etmaal (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 24 uur) meer dan 50 mm regen is gevallen of 60 mm in twee opeenvolgende etmalen (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 48 uur). Het KNMI moet de neerslaghoeveelheid bevestigen. Ook moet de verwachte financiële opbrengst van het gewasperceel  zonder extra bemesting minimaal 25% lager zijn. De schade dient geregistreerd te worden door een schade-expert in een rapport. De schade-expert moet geregistreerd zijn bij de NIVRE, NVAE of VRT of verbonden zijn aan een schadeverzekeringsmaatschappij die is opgenomen in een vergunningenregister van de DNB of de AFM. In dit schaderapport is ook de ligging en de oppervlakte van het gewasperceel vastgelegd. Het rapport moet in de administratie worden bewaard.

Akkerbouwers die gebruik maken van de regeling moeten dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). De melding moet plaatsvinden voordat de herstelbemesting wordt uitgevoerd. Als na melding de herstelbemesting toch niet wordt uitgevoerd moet ook dit weer gemeld worden bij RVO.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de derogatie?

Nederland heeft toestemming gekregen voor derogatie in 2018 en 2019. Dit betekent dat boeren die vooral grasland in gebruik hebben met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest mogen rekenen als ze voldoen aan alle voorwaarden.

 Het derogatievoorstel komt in grote lijnen overeen met de derogatiebeschikking die geldig was tot en met 31 december 2017.

Zo blijft de gebruiksnorm dierlijke mest ongewijzigd voor landbouwers die gebruikmaken van derogatie. Dit betekent dat bedrijven met minimaal 80% grasland tot 230 of 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen uitrijden. Net als in voorgaande jaren mag hiervoor alleen graasdiermest gebruikt worden.

Nieuwe regels

Het voorstel heeft een aantal voorwaarden over het scheuren van grasland. Inhoudelijk komen deze overeen met de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn: Dit betekent dat grasland in 2018 en 2019 tot en met 31 augustus mag worden gescheurd voor graslandvernieuwing. Dit was 31 mei. Als u na 31 mei grasland scheurt voor graslandvernieuwing, dan vervalt de stikstofbemonsteringsplicht en geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare. Als u grasland scheurt voor maïs op zand- en lössgrond, dan vervalt de stikstofbemonsteringsplicht ook. Er geldt in dit geval een korting van 65 kg stikstof per hectare. Ook hiervoor moet u zich aanmelden.

Ook is er een aanvulling op de controle en handhaving. Boeren die de derogatievoorwaarden overtreden, kunnen naast de reguliere boetes vanaf 2018 ook uitgesloten worden voor derogatie in het volgende kalenderjaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van RVO.

Hoe heeft LTO gereageerd op het concept 6e actieprogramma: reactie en Q&A?

Een uitgebreide  reactie van LTO op het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en standpunten van LTO staat in dit document.
Verder is er een document met Vragen en Antwoorden opgesteld.

Moet mijn mestsilo die ouder is dan 1987 nu ook worden afgedekt?

Vanaf 1 januari 2018 geldt dat ook mestsilo’s die voor 1 juni 1987 zijn gebouwd voorzien moeten zijn van een afdekking. Meer informatie is hier te vinden. Ook voor een mestsilo die niet in gebruik is kan de afdekplicht gelden. Als ‘tijdelijk’ gebruik nog mogelijk is kan de controlerende instantie de afdekking verplicht stellen.

 


Wanneer ben ik met mijn bedrijf een administratie bijhouden voor de mestwetgeving?

Een klein bedrijf hoeft geen administratie bij te houden voor het mestbeleid. U bent vrijgesteld van de administratieplicht voor het mestbeleid als uw bedrijf:
- Per jaar niet meer dan 350 kilo stikstof in dierlijke meststoffen produceert of aanvoert, én
- in een jaar nooit meer dan 3 hectare landbouwgrond heeft.
Het kan wel zijn dat u uw bedrijf moet laten registreren vanuit andere regelgeving.

Moet er een mestboekhouding bijgehouden worden voor hobbymatig gehouden dieren?

De administratieplicht voor het mestbeleid geldt niet voor dieren die iemand hobbymatig houdt. De mest van hobbydieren wordt niet gezien als dierlijke mest en telt dus niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. De mest telt wel mee voor de fosfaatgebruiksnorm en de stikstofgebruiksnorm voor het gewas, als de hobbymatig gehouden dieren op percelen lopen die door de bedrijfsmatige tak is geregistreerd. Daarom moet het bedrijf, als er mest van hobbydieren wordt gebruikt op het bedrijf, dit vastleggen in de administratie.

Wanneer er een apart Uniek bedrijfsnummer (UBN) is voor de hobbydieren die geregistreerd staat op een natuurlijkpersoon en de dieren op percelen lopen die niet geregistreerd staan bij het bedrijf dan telt het niet mee voor de gebruiksnormen

Ik wil vaste mest opslaan op een perceel, waar moet ik aan denken?

Of de opslag op het perceel hoort bij de inrichting  waaronder de gebouwen vallen of dat het als een aparte inrichting wordt gezien hangt af van veel factoren, zie de discussie.  Een opslag van tenminste 10m3 vaste mest wordt gezien als een zelfstandige  inrichting als het niet aan een bestaande inrichting kan worden gekoppeld.

De regels voor het opslaan van vaste mest zijn weergegeven op www.agriwijzer.nl  

Deze website brengt de milieuregels overzichtelijk in beeld. Op de site zijn vier tekeningen zichtbaar. Selecteer de tekening die voor uw bedrijf van toepassing is, zodat regels en maatregelen zichtbaar worden per onderdeel. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven. Vaak is voor het opslaan van vaste mest op een perceel een melding bij de gemeente nodig.