Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Bij een milieucontrole werd ik erop gewezen dat ik energiebesparende maatregelen moet treffen. Is dat verplicht?

De verplichting voor het treffen van energiebesparende maatregelen voor bedrijven die meer dan 50.000 KW of meer dan 25000 m3 aardgasequivalenten verbruiken is al eerder ingegaan.

De besparingsverplichting geldt voor ‘drijvers van een inrichting’. In de praktijk is dat iedere bedrijfsmatige activiteit die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt

Per 1 januari 2019 is er ook een informatieplicht. Op de site van RVO is informatie te vinden via onderstaande link

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer

 

U vindt er een introductiefilm met uitleg, u kunt bepalen of de informatieplicht voor u van toepassing is en er is een link opgenomen naar de erkende Maatregelenlijst energiebesparing per sector.  

Via de link naar het eloket in de tekst kunt u de rapportage indienen.

Op de site infomil is een nadere omschrijving van het type C bedrijf te vinden.

 

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.
Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

 

Alternatieve maatregelen zijn ook mogelijk als kan worden aangetoond dat de terugverdientijd voldoet.

Het investeringsschema wordt in overleg met de toezichthouder opgesteld.

Hierbij wordt rekening gehouden met technische en economische mogelijkheden.

 

Wat zijn nu de regels voor de teeltvrije zone?

Op 1 juli 2017 is Activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd om de waterkwaliteit te verbeteren. Een van de wijzigingen betreft de aanpassing van de teeltvrije zone voor grassen en granen van 25 naar 50 cm vanaf de waterkant.

Voor intensiever bespoten gewassen (aardappelen, uien, bloembollen, wortelen e.d.) blijft de teeltvrije zone tenminste 150 cm. Als u spuitdoppen of een spuittechniek met een driftreductie van tenminste 90% gebruikt, dan mag u de teeltvrije zone versmallen naar minimaal 100 cm. 
Meer informatie is te vinden via www.agriwijzer.nl/Activiteitenbesluit, kies de activiteitenwijzer per perceel, en via Infomil.

Gewassen

Nieuwe teeltvrije zone

Oude teeltvrije zone

aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen

50 cm bij gebruik van handmatig aangedreven handgedragen spuit

50 cm bij gebruik van handmatig aangedreven handgedragen spuit

 

100 cm bij gebruik van een techniek met 90% driftreductie

100 cm bij gespecificeerde aanvullende maatregelen zoals gebruik luchtondersteuning of vanggewas

 

150 cm – overige situaties

150 cm – overige situaties

In opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen

500 cm – overige situaties

500 cm – overige situaties

appelen, peren en overige pit- en steenvruchten

300 cm – bij gebruik van een techniek met 90% driftreductie of biologische productiemethode

300 cm – bij gespecificeerde aanvullende maatregelen zoals gebruik tunnelspuit of vanggewas

 

450 cm – overige situaties

450 cm - bij gebruik reflectiescherm

 

 

900 cm – overige situaties

Andere gewassen (o.a. grassen, granen)

50 cm

25 cm

Braakliggend land

50 cm

50 cm

De overheid heeft bepaald dat met de introductie van afspraken over de drukregistratievoorziening er ook een verplichte teeltvrije zone van toepassing is bij droge sloten. Lees hier meer over in de veel gestelde vragen op de website van helpdesk water: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/artikel/


Er is een milieucontrole aangekondigd waarop moet ik letten?

Het activiteitenbesluit is een belangrijke regeling waarop wordt gecontroleerd. Actueel is de verplichting dat ook mestsilo’s opgericht voor 1 juni 1987, per 1 januari 2018 moeten zijn afgedekt.

Andere aandachtspunten:

  • De opslag van bestrijdingsmiddelen

  • Dieselolieopslag, voldoet de opslag aan de eisen, zoals mangat, certificering, en de jaarlijkse controle op aanwezigheid van water in de tank.

  • De opslag van vaste mest; wordt het vrijkomende mestvocht op vloeistofkerende verharding opgevangen in een mestdichte opvangvoorziening?. Is de afstand tot de sloot bij een onverharde opslag voldoende. Wordt indien verplicht voldaan aan de afdekkingsplicht en een absorberende onderlaag.

  • Worden de perssappen en het percolatievocht van de voeropslagen goed opgevangen.

  • Aanwezigheid van brandblussers.

     

Andere aandachtspunten en een goed overzicht van de regelgeving zijn te vinden op www.agriwijzer.nl. Per sector is een wijzer opgesteld en per onderdeel kan worden gecheckt wat de actuele regelgeving is. Daarnaast is op infomil.nl veel informatie te vinden. Onder andere een actieve internet module www.aimonline.nl, waar per onderwerp kan worden gecheckt wat de geldende wetgeving is.  Op de LTO Noord site zijn veel gestelde vragen over dit onderwerp te vinden onder het thema milieumaatregelen nemen.

Geldt de verplichte keuring voor alle noodstroomaggregaten?

De keuring is voorgeschreven voor aggregaten met een vermogen van tenminste 20 KW. Een stookinstallatie (ook het noodstroom aggregaat) met een vermogen tussen de 20 en 100kw (met een vloeibare of vaste brandstof) en een gasgestookte stookinstallatie met een vermogen groter dan 100kW moet elke vier jaar worden gekeurd, volgens artikel 3.10 p van het Activiteitenbesluit  en artikel 3.7m lid 2 van de activiteitenregeling, op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een Scios gecertificeerd bedrijf  volgens de voor die installatie geldende Scopes. Voor aggregaten is scope 4 (verbrandingsmotoren) van toepassing. Indien het aantal bedrijfsuren van het noodstroomaggregaat aantoonbaar minder dan 500 uren per jaar bedraagt kan een emissiemeting volgens artikel 3.10e achterwege blijven. Meer informatie vindt u via Infomil.nl

Ik wil aandacht besteden aan het voorkomen van erfafspoeling op mijn bedrijf. Waar vind ik informatie over dit onderwerp?

Belasting van het oppervlaktewater door erfafspoeling van agrarische bedrijven is een onderwerp dat de laatste tijd veel in de belangstelling staat. De regels voor het lozen zijn vastgelegd in het activiteitenbesluit. Praktische informatie over de voorschriften voor agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit is te vinden op www.activiteitenbesluitagrarisch.nl. Deze website brengt de milieuregels in het Activiteitenbesluit Milieubeheer op een overzichtelijke manier in beeld.  Op de website zijn vier tekeningen zichtbaar. Selecteer de tekening van de sector die voor uw bedrijf van toepassing is. Per activiteit kunnen de regels en maatregelen zichtbaar worden nagegaan van het onderdeel waar u meer informatie over wilt hebben. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven voor een goed en duurzaam boerenerf.  Specifiek voor gewasbeschermingsmiddelen is het Loket erfemissie gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar met onder andere een toolbox water. Via www.erfemissiescan.nl kan de situatie voor het eigen bedrijf in beeld worden gebracht. Op de site www.infomil.nl is veel regeling-technische informatie te vinden onder lozen per agrarische activiteit.

 

Moet mijn mestsilo die ouder is dan 1987 nu ook worden afgedekt?

Vanaf 1 januari 2018 geldt dat ook mestsilo’s die voor 1 juni 1987 zijn gebouwd voorzien moeten zijn van een afdekking. Meer informatie is hier te vinden. Ook voor een mestsilo die niet in gebruik is kan de afdekplicht gelden. Als ‘tijdelijk’ gebruik nog mogelijk is kan de controlerende instantie de afdekking verplicht stellen.

 


Waar vind ik de belangrijkste regels over het activiteitenbesluit?

Vanaf 1 januari 2013 vallen nagenoeg alle agrarische bedrijven onder de werking van dit besluit.

Praktische informatie is te vinden op www.agriwijzer.nl.

Deze website brengt de milieuregels overzichtelijk in beeld. Op de site zijn vier tekeningen zichtbaar. Selecteer de tekening die voor u bedrijf van toepassing is, zodat regels en maatregelen zichtbaar worden per onderdeel. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven.

Op www.infomil.nl vindt u ook de AIM, de activiteiten internet module.Via een menu keuze kan worden nagegaan welke regels van toepassing zijn per activiteit en kan worden nagegaan of een melding of vergunning nodig  is. Via het systeem kan ook de melding worden gedaan bij gemeente of provincie.Mijn tank heeft alleen een tankcertificaat, moet de tank worden vervangen?

Sinds 1 januari 2015 moet een tank voorzien zijn van een tank- en installatiecertificaat.

Een tank die in gebruik is genomen voor 1 januari 2000 of niet is voorzien van een tankcertificaat en door het ontbreken van een mangat niet kan worden gekeurd had uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik moeten worden gesteld.

Is er bij een tank, aangeschaft na 1 januari 2000 wel een tankcertificaat dan is een installatiekeuring een optie. De kosten voor een keuring zijn echter aanzienlijk. Als ook het tankcertifcaat ontbreekt weegt een keuring meestal niet op tegen de aanschaf van een nieuwe tank.

Ik wil vaste mest opslaan op een perceel, waar moet ik aan denken?

Of de opslag op het perceel hoort bij de inrichting  waaronder de gebouwen vallen of dat het als een aparte inrichting wordt gezien hangt af van veel factoren, zie de discussie.  Een opslag van tenminste 10m3 vaste mest wordt gezien als een zelfstandige  inrichting als het niet aan een bestaande inrichting kan worden gekoppeld.

De regels voor het opslaan van vaste mest zijn weergegeven op www.agriwijzer.nl  

Deze website brengt de milieuregels overzichtelijk in beeld. Op de site zijn vier tekeningen zichtbaar. Selecteer de tekening die voor uw bedrijf van toepassing is, zodat regels en maatregelen zichtbaar worden per onderdeel. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven. Vaak is voor het opslaan van vaste mest op een perceel een melding bij de gemeente nodig.

Mijn tank wordt buiten gebruik gesteld wat kan ik met de oude tank doen?

Als de tank buiten gebruik wordt gesteld moet de tank gereinigd en afgevoerd worden. Dat mag alleen door een KIWA gecertificeerd bedrijf gebeuren. Na het reinigen wordt een BRL-K905 certificaat en na het afvoeren een BRL-K 902 certificaat afgegeven.

Wanneer wordt het houden van dieren als een inrichting gezien en is het activiteitenbesluit van toepassing?

Belangrijke criteria zijn bedrijfsmatigheid en begrenzing. Op de site van Infomil wordt uitleg gegeven.

Wat zijn de regels voor het opslaan van dieselolie anders dan in een tank?

De bovengrondse opslag van diesel in een volume tot 300 liter wordt gezien als een verpakking. Voor de verpakking geldt in principe geen keuringseis. Wel zijn bodem beschermende voorzieningen verplicht. Dat kan een vloeistofdichte vloer, of lekbak zijn. Of een deugdelijke verpakking boven een vloeistofkerende vloer.

Vanaf 300 liter is altijd een certificaat nodig voor de opslag. Hier is een overzicht te vinden van de certificaat en keuringseisen voor de verschillende opties. Op de site wordt ook aangegeven dat er “dieseltanks” verkocht worden die niet voldoen aan een van genoemde opties. Die tanks zijn dus niet geschikt voor de opslag van diesel.

Is het verplicht om stro onder een snijmaiskuil aan te brengen?

De eisen gelden niet wanneer minder dan 3 m3 wordt opgeslagen. De invloed op het milieu is dan klein. U moet wel altijd voorkomen dat de opslag nadelige gevolgen voor het milieu heeft. De hoofdregels is dat lozen van perssapen en percolaat op oppervlaktewater is verboden. Een opslag voor de duur van minder dan een half jaar mag op een onverhard terrein.  Er moet dan wel een absorberende laag worden toegepast van minimaal 15 centimeter dik en met een organisch stofgehalte van minimaal 25% (bijv. een dikke laag stro). De onderlaag moet met het kuilvoer worden verwijderd. Bij elke nieuwe opslag moet weer een nieuwe  absorberende laag worden aangebracht. Op onverhard terrein moet de opslag tenminste 5 meter vanaf de insteek van de sloot liggen. 

Voor kuilvoeropslagen die zijn aangelegd na 1 januari 2013 geldt dat deze tenminste een vloeistofkerende ondergrond moeten hebben en dat de perssappen ed. moeten worden opgevangen in tenminste een mestdichte opvangvoorziening, tenzij het ds gehalte meer dan 40% is. Een onderlaag is dan niet nodig.  Dankzij de inzet van LTO Noord is deze eis voor bestaande kuilvoerslagen uitgesteld tot 1 januari 2027. Maar de regel dat perssappen en percolaat niet mogen worden geloosd op het oppervlakte water is wel van toepassing. Een absorberende onderlaag onder kuilvoeropslagen  kan dit voorkomen.  Een voordeel is ook dat voederwaarde wordt behouden door absorptie in de onderlaag.

Zie voor een toelichting ook op het tegengaan van de afspoeling van perssappen,
https://www.youtube.com/watch?v=5l5Il0AWlCU
Waar vind ik informatie over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen?

Een bestemmingsplan geeft aan of er op een bepaalde plek gebouwd mag worden, welke bouwwerken zijn toegestaan en welke maximale afmetingen gelden. Ook is vastgelegd hoe bouwwerken en grond mogen worden gebruikt.

Er zijn twee mogelijkheden om erachter te komen welke bestemming een pand of perceel heeft. De eerste mogelijkheid is om bij de gemeente de bestemming op te vragen, meestal bij de afdeling Bouwen en Wonen.Ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar 

De tweede mogelijkheid is via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar worden gesteld. Ruimtelijkeplannen.nl is de landelijke voorziening die hierin voorziet en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Er staan bestemmingsplannen op, maar ook structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Ook is zichtbaar of het plan nog in procedure of al onherroepelijk is.


Locatie zoeken

Op de website kan via postcode en huisnummer de kaart van de locatie worden gezocht. Naast de kaart zijn de plannen zichtbaar, die betrekking hebben op die locatie.

De verschillende bestemmingen worden in verschillende kleuren aangegeven. Door op de kleur te klikken en vervolgens op het betreffende plan en de detailinformatie, wordt de bestemming weergegeven en kunnen de voorwaarden voor deze bestemming worden geraadpleegd.

Er staat ook een instructievideo op de website, die uitlegt hoe de website werkt en hoe men bestemmingsplannen kan vinden. De website heeft veel mogelijkheden, het is daarom goed om de uitleg en de veel gestelde vragen op deze site te lezen.Attenderingsservice

De website beschikt over een handige attenderingsservice. Hierin kunt u aanvinken over welke plannen u per mail geattendeerd wilt worden, bijvoorbeeld de eigen provincie en gemeente.