Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Hoe kan ik het welzijn van mijn paard checken?

In 2015 heeft de ontwikkeling van de paardenwelzijnscheck plaatsgevonden. De paardenwelzijnscheck is een checklist van waarnemingen aan het dier en zijn omgeving. Aan de hand van deze checklist wordt een inschatting gemaakt van het welzijnsniveau van uw paard. Het resultaat roept mogelijk vragen op. Is het gemeten niveau voldoende? Wat kan ik doen om het welzijn van mijn paard verder te verbeteren? En wat is eigenlijk een ideaal welzijnsniveau? U krijgt daarom bij het resultaat een persoonlijk rapport met toelichting en advies. 

Waar vind ik de veelgestelde vragen over het paardenpaspoort?

Op de website van RVO kunt u de veelgestelde vragen over het paardenpaspoort openen.

Mag ik in plaats van het originele paardenpaspoort ook een kopie daarvan bij mijn paard laten?

Nee, de EU-verordening bepaalt dat het originele paspoort bij het paard moet zijn, ook als het paard niet bij de eigenaar zelf gestald is, maar bijvoorbeeld in een pensionstal. In die gevallen verdient het aanbeveling om schriftelijk vast te leggen op welke datum het paspoort van een bepaald paard is overhandigd aan welke persoon. Zowel degene die het paspoort afgeeft als degene die het in ontvangst neemt, ondertekenen deze verklaring.

Ik heb een paardenpension, hoe kan ik mijn klanten overtuigen van de noodzaak om het paardenpaspoort op het paardenpension op te bergen?

Wij adviseren om uw klanten goed te informeren over de noodzaak om het paardenpaspoort op het paardenpension op te bergen. Daarnaast is het belangrijk om voor u zelf een methode te vinden waardoor het gemakkelijk wordt om voor u en voor uw klanten de paspoorten veilig op te bergen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • U laat de klant tekenen voor het betalen van de boetes, mochten die bij controle opgelegd worden.
  • U ‘dwingt’ het af in een overeenkomst. Hiervoor zijn geen standaard overeenkomsten.  Het is aan te bevelen dat schriftelijk wordt vastgelegd op welke datum  het paspoort van een bepaald paard is overhandigd aan welke persoon. Zowel degene die het paspoort afgeeft als degene die het in ontvangst neemt, ondertekenen deze verklaring. 
  • U past uw stalreglement, zeker voor nieuwe klanten, aan met de clausule dat het paardenpaspoort bij het paard, gedurende de stallingsperiode, bij u als houder in bewaring wordt gegeven.


Kan ik het magazine “de Hippische Ondernemer” gratis ontvangen?

Het magazine “de Hippische Ondernemer” is gratis te ontvangen voor leden van LTO Noord die 5 paarden of meer houden. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van LTO ledenvoordeel.

Waar vind ik informatie over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen?

Een bestemmingsplan geeft aan of er op een bepaalde plek gebouwd mag worden, welke bouwwerken zijn toegestaan en welke maximale afmetingen gelden. Ook is vastgelegd hoe bouwwerken en grond mogen worden gebruikt.

Er zijn twee mogelijkheden om erachter te komen welke bestemming een pand of perceel heeft. De eerste mogelijkheid is om bij de gemeente de bestemming op te vragen, meestal bij de afdeling Bouwen en Wonen.Ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar 

De tweede mogelijkheid is via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar worden gesteld. Ruimtelijkeplannen.nl is de landelijke voorziening die hierin voorziet en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Er staan bestemmingsplannen op, maar ook structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Ook is zichtbaar of het plan nog in procedure of al onherroepelijk is.


Locatie zoeken

Op de website kan via postcode en huisnummer de kaart van de locatie worden gezocht. Naast de kaart zijn de plannen zichtbaar, die betrekking hebben op die locatie.

De verschillende bestemmingen worden in verschillende kleuren aangegeven. Door op de kleur te klikken en vervolgens op het betreffende plan en de detailinformatie, wordt de bestemming weergegeven en kunnen de voorwaarden voor deze bestemming worden geraadpleegd.

Er staat ook een instructievideo op de website, die uitlegt hoe de website werkt en hoe men bestemmingsplannen kan vinden. De website heeft veel mogelijkheden, het is daarom goed om de uitleg en de veel gestelde vragen op deze site te lezen.Attenderingsservice

De website beschikt over een handige attenderingsservice. Hierin kunt u aanvinken over welke plannen u per mail geattendeerd wilt worden, bijvoorbeeld de eigen provincie en gemeente.

Mag ik onkruid chemisch bestrijden op een verhard oppervlak?

Dat hangt van de locatie en ondergrond af. De overheid wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw terugdringen. Sinds 10 maart 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak daarom verboden.

Een verhard oppervlak is in de wet gedefinieerd als: “oppervlak dat is verhard door bebouwing, bestrating en overige verhardingen aangebracht op de bodem voor verbetering van draagvlak en begaanbaarheid”.

Het verbod geldt echter niet voor land- en tuinbouwbedrijven die gewassen telen. De meest agrariërs en tuinders zullen dus weinig gevolgen van dit verbod ondervinden, mits zij het gebruik van middelen beperken tot hun bedrijf en in bezit is van een spuitlicentie. Partijen als gemeenten, hoveniersbedrijven en loonwerkers daarentegen, mogen vanaf nu uitsluitend gebruik maken van alternatieve methoden voor bijvoorbeeld onkruidbestrijding op bestrating.

Ook geldt het verbod nog niet voor particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Producten zoals Roundup zijn dan ook nog gewoon te koop in bijvoorbeeld tuincentra. Hoewel de overheid ook particulier gebruik wil verbieden blijkt een verbod hier ingewikkeld te zijn omdat er moeilijk op gehandhaafd kan worden. 

Per 1 november 2017 is het verbod uitgebreid naar onverhard terrein buiten de landbouw.Waar kan ik meer informatie vinden over fiscale regelgeving voor de de hippische sector?

Op de website www.paardfiscaal.nl kunt u informatie vinden over fiscale regelgeving. De website bevat praktische en algemene informatie over fiscale regelgeving voor de de hippische sector.

Waar vind ik de belangrijkste regels over het activiteitenbesluit?

Vanaf 1 januari 2013 vallen nagenoeg alle agrarische bedrijven onder de werking van dit besluit.

Praktische informatie is te vinden op www.agriwijzer.nl.

Deze website brengt de milieuregels overzichtelijk in beeld. Op de site zijn vier tekeningen zichtbaar. Selecteer de tekening die voor u bedrijf van toepassing is, zodat regels en maatregelen zichtbaar worden per onderdeel. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven.

Op www.infomil.nl vindt u ook de AIM, de activiteiten internet module.Via een menu keuze kan worden nagegaan welke regels van toepassing zijn per activiteit en kan worden nagegaan of een melding of vergunning nodig  is. Via het systeem kan ook de melding worden gedaan bij gemeente of provincie.Waar kan ik promotie-informatiemateriaal over de agrarische sector vinden?

Promotie- en informatiemateriaal  over de agrarische sector is een goede aanvulling wanneer men bezoekers of schoolklassen ontvangt op het bedrijf.

Open dag op de boerderij

Voor open dagen op de boerderij is er promotiemateriaal beschikbaar bij LTO Noord.  Hiervoor zijn er voor de jonge bezoekers een boerderij kijkdoos, kleurplaten en stickervellen beschikbaar. Leden kunnen deze gratis in gepaste hoeveelheden bestellen bij de afdeling communicatie (communicatie@ltonoord.nl).

Daarnaast stellen we standaard promotiepakketten beschikbaar voor afdelingen van LTO Noord, in dit pakket zitten pennen, schrijfblokjes, ballonnen, kleurplaten en informatiefolders van LTO Noord. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de LTO Noord afdeling communicatie (communicatie@ltonoord.nl).

Educatie op de boerderij

Er is een educatieproject, dat zich speciaal richt op de agrarische sector. Dit is het project ‘Platform Boerderijeducatie Nederland’. Op de website www.boerderijeducatienederland.nl is meer informatie te vinden. Onder het kopje ‘Boerderijeducatie’ zijn video’s en lesmateriaal te vinden. Via de site kunnen boeren zich ook aanmelden als educatieboer. Het bedrijf is dan voor scholen te vinden als educatieboerderij.

Op de website www.hetkleineloo.nl is ook voor veel sectoren lesmateriaal te vinden, dat zowel door agrariërs als leerkrachten kan worden gebruikt. Ook kinderen die een spreekbeurt houden over het agrarische bedrijf, kunnen deze informatie gebruiken.

Voor meer informatie/promotiemateriaal kan men ook terecht op o.a.:

www.zuivelonline.nl 
www.overvarkens.nl
www.akkerbouwvoorjou.nl
www.diervoeder.info
www.blijmeteenei.nl

www.kiplekker.nl

www.deheuskidzz.nl

Waar vind ik meer informatie over de regelgeving van het vervoeren van vee?

De in 2005 opgestelde Europese Transportverordening is bij professionele transporteurs bekend, maar voor ondernemers die sporadisch vee vervoeren is deze niet altijd helder. De Europese Transportverordening geldt voor ieder transport wat een economische bedrijvigheid inhoudt. Zo ook voor een veehouder die kalveren ophaalt bij een collega. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen transport van hobby en niet- hobby dieren. De verordening moet ertoe leiden dat het transport geen onnodig dierenleed veroorzaakt. Zo moeten vooraf alle nodige voorzieningen worden getroffen om de duur van een transport tot een minimum te beperken. Verder moeten de dieren geschikt zijn voor de reis. Het is niet toegestaan gewonde, zwakke en zieke dieren te vervoeren, tenzij dit vervoer geen extra lijden veroorzaakt of wanneer ze onder veterinair toezicht worden vervoerd t.b.v. of ingevolge een veterinaire behandeling. Ook mogen drachtige dieren die 90 procent van de dracht hebben voltooid, niet worden vervoerd

Bij ieder transport in het kader van economische bedrijvigheid van vee hoort een vervoersdocument. Hierin staan de herkomst en de eigenaar, de plaats en het moment van vertrek. Ook moet hierin de verwachte duur van het transport zijn vermeld.

Een voertuig waarmee landbouwhuisdieren over meer dan 65 kilometer worden vervoerd, dient bestuurd of begeleid te worden door iemand die in het bezit is van een getuigschrift van vakbekwaamheid veetransport. Door een cursus te volgen bij een door het CBR erkende instantie is dit getuigschrift te verkrijgen. Verder moeten de transporteurs beschikken over een vervoersvergunning. Voor veetransporten langer dan acht uur gelden aanvullende eisen.

Om te voorkomen dat een hobbydierhouder, die een enkele keer een dier verkoopt, volledig onder de Transportverordening valt en om tegemoet te komen aan de wensen van de hobbydiersector, is onderscheid gemaakt tussen hobbydiertransporten met een hobbymatig en met een bedrijfsmatig karakter. Hiervoor is door toenmalig minister Verburg een brief opgesteld. Bij hobbydiertransporten met een hobbymatig karakter zullen alleen de basiseisen van art. 3 van de Transportverordening, voor zover van toepassing, worden gehandhaafd (geschiktheid transport e.d.) Het gaat om nationale transporten van maximaal twee paarden of twee runderen of tien schapen of tien geiten. Voor varkens geldt een maximaal aantal van 4 met bestemming een RE bedrijf. Bij vogels wordt per transport gekeken. Als er sprake is van een economische activiteit, wordt dit niet gezien als hobbymatig vervoer. De bewijslast ligt bij de ondernemer. Transport van dieren naar een slachthuis valt per definitie onder economische bedrijvigheid en hebben dus nooit een hobbymatig karakter.