Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Hoe lang is een risico-inventarisatie geldig?

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Er staat dus niet in de Arbowet dat de RI&E iedere vier jaar aangepast moet worden. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. Dus moet een RI&E worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek. Voorbeelden zijn: de inrichting van een nieuwe productielijn; een ingrijpende verbouwing of nieuwbouw.

Ook bij ongewijzigde werkomstandigheden is het zinvol om de RI&E eens in de zoveel tijd (bijv elke 3 jaar) door te lopen om te checken of er aanpassingen nodig zijn. Als nieuwe oplossingen beschikbaar komen op het gebied van de techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeids- en bedrijfskunde, of nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving moet de RI&E daarop worden aangepast.

Los van de Arbowet kunnen er soms aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden, bijvoorbeeld door een opdrachtgever.

 

Wanneer is een risico-inventarisatie verplicht?

De Arbowet verplicht iedere werkgever een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) en een plan van aanpak op te stellen. Een werkgever is voor de Arbowet iemand onder wiens gezag arbeid wordt verricht. Ook stagiaires, meewerkende gezinsleden of buren worden beschouwd als werknemers. Als u uw kind opdracht geeft om een trekker schoon te spuiten, wordt dat ook gezien als werken onder gezag en is een RIE verplicht. Een RIE is een goede manier om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het bedrijf in beeld te brengen en daarmee de kans op ongevallen en arbeidsongeschiktheid te beperken.

Op www.rie.nl/voor-bedrijven/bent-u-rie-plichtig/ kunt u met behulp van een stroomschema bepalen of ook ú Rie-plichtig bent.

Alleen bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) kunnen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.

Op de website rie.nl staan veel gestelde vragen en antwoorden over de RI&E.

Stigas heeft voor landbouwers een digitaal systeem ontwikkeld waarmee eenvoudig de bedrijfsrisico’s in kaart kunnen worden gebracht en verbeteracties kunnen worden gepland. Het systeem herinnert de gebruiker er vervolgens aan deze verbeteracties uit te voeren. Bedrijven die met een risico-inventarisatie hun risico’s beheersen voldoen zo aan de wettelijke eisen. Veehouders kunnen zoeken op melkvee en graasdieren, akkerbouwers op akkerbouw en vollegrondsteelt. Naast de RIE vindt u daar ook de Arbeidscatalogus en een overzicht van Arbeidsvriendelijke producten.

Voor bij Colland aangesloten bedrijven is de Rie gratis beschikbaar. LTO Noord-leden die als zelfstandige in de agrarische sector werken of een gezinsbedrijf hebben, kunnen bij Stigas korting krijgen op het RIE-zelfstandigenpakket.

 

Zijn de kosten van de opleiding voor het trekker rijbewijs van mijn kind en het examen ook aftrekbaar en kan de BTW ook worden verrekend?

De Belastingdienst geeft aan dat de wetgeving hierover op zich duidelijk is en moet worden toegepast. Als er een zakelijke relatie is tussen het kind en het bedrijf, bijvoorbeeld een loondienstverband, dan zijn de kosten aftrekbaar als het bedrijf deze betaald. De betaalde BTW is dan terug vorderbaar. Als er geen zakelijke relatie is dan zijn de kosten volgens de Belastingdienst niet aftrekbaar. De ouders van een kind dat een T-rijbewijs heeft gehaald kunnen de kosten voor het T-rijbewijs niet aftrekken van de inkomstenbelasting.


Ik ben zelfstandige en zwanger. Kan ik een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen?

Voor vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende partners is de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) ingevoerd. Zij hebben recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken. De uitkering kan vanaf de 24 ste week zwangerschap tot uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum van de zwangerschapsuitkering worden aangevraagd bij het UWV  door het formulier te downloaden of door contact op te nemen met UWV op het nummer 0900 - 92 94. Op de site zijn de voorwaarden vermeld. Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 geen zwangerschapsuitkering kregen, kunnen vanaf dinsdag 15 mei een compensatie aanvragen.De uitkering kan bij het UWV worden aangevraagd. De aanvraag kan tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden ingediend.

 

Veel gestelde vragen over (spook) nota's

Ik heb een nota ontvangen waarvan ik me afvraag of het een spooknota is. Wat kan ik doen?

Er wordt een aanbieding verstuurd die lijkt op een factuur. Het is echter geen factuur en er is dus geen betalingsverplichting. In de kleine letters is te lezen, dat dit een aanbod is en dat pas een overeenkomst tot stand komt indien men overgaat tot betaling van de spooknota. Op https://www.fraudehelpdesk.nl/fraudemelden/ staan diverse werkwijzen en voorbeelden van spooknota’s vermeld, maar ook tips om fraude te voorkomen.

Na de inschrijving bij de kamer van Koophandel krijg ik meer mailing en andere marketingacties via de post. Kan ik dat beperken?

Bij de inschrijving bij de KvK kunnen ondernemers aangeven dat het adres niet mag worden verkocht voor commerciële doeleinden. Is het bedrijf ingeschreven, maar is bovenstaande nog niet geregeld, dan kan per e-mail of brief de non-mailing-indicator worden aangevraagd  bij de KvK, vermeld daarbij het KvK-nummer. Meer informatie over het niet verstrekken van gegevens voor commerciële doeleinden, het instellen van het postfilter, het bel me niet register is te vinden via non-mailing-indicator .

Ik ontvang een nota van de Stichting Reprorecht, moet ik deze betalen?

Bedrijven die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn, kunnen een nota ontvangen van De Stichting Reprorecht bedrijfsleven, Sena en/of Buma/Stemra. Dit zijn geen spooknota’s. Er zijn agrarische  bedrijven die deze nota’s niet hoeven te betalen, maar het moet dan wel worden gemeld.

Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie die vergoedingen incasseert voor het kopiëren uit boeken, tijdschriften, kranten, weekbladen en andere publicaties voor bedrijfsmatige doeleinden. Als er voor het bedrijf geen kopieën worden gemaakt waarop auteursrechten rusten hoeft er geen afdracht te worden betaald. Men moet dat dan wel melden.

Melden kan op twee manieren:
1. Via de website van de stichting: Inloggen op basis van het debiteurnummer en gegevens van de nota. Via de link 'toon andere mogelijkheden' kan worden aangegeven dat er geen bedrijfsmatige kopieën gemaakt rel="noopener noreferrer" worden. Zie
www.reprorecht.nl/Ondernemers.
2. Een bezwaarbrief op papier sturen naar: Stichting Reprorecht, Afdeling adminstratie & Overheid, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp. Vergeet niet het debiteurnummer te vermelden. Geef in de brief aan dat het bedrijf geen met reprorecht belaste documenten kopieert of op andere wijze vermenigvuldigt.
 

Ik heb nota's ontvangen van de Sena en Buma /Stemra. Moet ik deze betalen?

Sena stuurt nota’s voor de rechten van uitvoerende muzikanten. Buma/Stemra houdt zich bezig met de rechten van de componisten en tekstschrijvers van muziek en werkt samen met Sena, maar stuurt een afzonderlijke nota. Tegen de nota’s kan bezwaar worden gemaakt wanneer men geen muziek ten gehore brengt aan derden. Dat kan het geval zijn als er geen werknemers en/of  klanten op het bedrijf komen, of er helemaal geen muziek wordt afgespeeld in bedrijfsruimten.Ik maak nu nog gebruik van de landbouwregeling en moet in 2018 een btw-boekhouding gaan bijhouden. Hoe pak ik dit aan?

Ondernemers die nu gebruik maken van de landbouwregeling zullen in 2018 voor het eerst kwartaalaangifte voor de btw moeten doen in april 2018. Vanaf januari 2018 moet uw boekhouding zodanig zijn ingericht dat de btw die betaald is en ontvangen is, wordt geregistreerd. Overleg hierover ook met uw accountant.

De Belastingdienst heeft voor informatie bijgaande pagina’s ingericht: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/btw


Hoe zorg ik voor veiligheid voor kinderen op mijn bedrijf?

Kinderen spelen graag buiten en het boerenerf is een mooie speelplaats. Meerijden op de trekker of verstoppertje spelen op het erf zijn vaak favoriete activiteiten. Veel mensen realiseren zich echter niet, dat wanneer kinderen op het erf spelen, ze een groot risico kunnen lopen. Met onderstaande algemene tips zorgt u voor een veilige omgeving.

  • Verlies kinderen nooit uit het oog als u ze meeneemt tijdens werkzaamheden in het bedrijf.
  • Vriendjes en vriendinnetjes vormen een aparte groep die extra aandacht verdient. Nog minder dan uw eigen kinderen zien zij de gevaren die er (kunnen) zijn. Informeer deze kinderen goed en stel spelregels op waaraan ze zich moeten houden.
  • Steeds meer boeren stellen hun bedrijf open voor gasten. U kunt de gasten (veelal met kleine kinderen) uiteraard betrekken bij het boerenbedrijf, maar stel enkele spelregels op om te voorkomen dat er uit onwetendheid ongelukken gebeuren.
  • Veel kinderen rijden graag mee op de trekker. Dit is alleen toegestaan wanneer een aparte stoel of een veiligheidsgordel is aangebracht. Ieder jaar opnieuw komen kinderen onder de zware wielen terecht nadat ze van een rijdende trekker zijn gevallen.
  • Als u een hond wilt aanschaffen, let er dan op dat het dier kindvriendelijk is. Een goed getrainde hond houdt uw kind in de gaten en zal gaan blaffen als er gevaar dreigt.

Op  www.Stigas.nl worden naast de bovenstaande aanwijzingen ook puntsgewijs de risico’s en tips besproken met betrekking tot: het voorkomen van vallen en beknelling, gevaarlijke werkzaamheden, apparatuur en machines, verkeer en chemische middelen. Goed om eens na te gaan of u alle risico’s in beeld hebt.

Veel gestelde vragen over het herstelkader

Wat houdt het herstelkader in?

In het herstelkader is tot in detail vastgelegd hoe de banken de renteswap problemen met hun klanten op korte termijn gaan afhandelen. Een onafhankelijke derivatencommissie heeft daarover uitvoerig overlegd met de banken, de ondernemers en hun belangenbehartigers waaronder  LTO.

Krijgt iedereen met een rentederivaat een vergoeding?

Ja. Want het betreft een coulancevergoeding. Die bedraagt ongeveer 20% van de rente die per saldo onder een renteswap aan de bank aan de bank werd betaald en naar verwachting nog zal worden betaald met een maximum van € 100.000. En ook is afgesproken dat ondernemers  die op aanraden van hun bank een zeer complex derivaat namen dat voor hen niet geschikt is, worden gecompenseerd. Dat geldt ook voor rentederivaten die niet aansluiten bij de onderliggende leningen. Onverwachte verhogingen van renteopslagen aan klanten met een financiering in combinatie met een renteswap worden volledig vergoed.

Welke banken hebben zich bij de afspraken aangesloten?

ABN Amro, ING, SNS, Van Lanschot en nu ook de Rabobank en de Deutsche Bank.

Wanneer kan ik een voorstel van de bank verwachten?

Per bank wordt door externe deskundigen een plan van aanpak opgesteld. Er vindt een herbeoordeling van de dossiers plaats. Daarbij worden de meeste kwetsbare dossiers het eerst beoordeeld En banken voeren herstelmaatregelen uit waaronder een compensatie. Dit traject moet medio 2017 zijn afgerond

Waar vind ik meer informatie over het herstelkader?

Voor meer informatie:

Wanneer moet ik mij melden bij een bank?

Ondernemers in categorie 1 en 2 moeten zich melden. Ondernemers met rentederivaten die vallen in situatie 3 hoeven niet zelf actie te ondernemen. Ook niet als ze al weten dat hun dossier in behandeling is bij de bank.

1.     Klanten die na 1 januari 2005 een rentederivaat hebben afgesloten dat oorspronkelijk zou lopen tot ná 1 april 2011, maar dat vóór 1 april 2011 is geëindigd. Zij worden níet door de bank benaderd. Deze klanten moeten uiterlijk 30 september 2017 zelf contact met de bank opnemen. Banken zijn niet verplicht om aanmeldingen in behandeling te nemen die n 30 september 2017 binnenkomen.

2.     Klanten van wie het derivaat vóór 1 april 2011 is gewisseld van bank. Zij moeten - uiterlijk 30 september 2017 - contact opnemen met de bank waar het rentederivaat vóór 1 april 2011 liep. Banken zijn niet verplicht om aanmeldingen in behandeling te nemen die na 30 september 2017 binnenkomen.

3.     Klanten met een rentederivaat dat liep tussen 1 april 2011 en 1 april 2014. Zij worden actief benaderd door hun bank.

Het is vervolgens aan de ondernemer om al dan niet akkoord te gaan met het compensatievoorstel van zijn bank. Daarbij is het aan te bevelen dat hij aan de hand van de brief van de bank zelf goed nagaat of de juiste rentederivaten en leningen zijn meegenomen bij het berekenen van de compensatie. Verder heeft een ondernemer altijd recht op inzage in zijn dossier, wanneer hij de bank hierom verzoekt.

 

Waar vind ik actuele cijfers en feiten over de agrarische sector?

Wie op zoek is naar actuele feiten en cijfers over de agrosector en ontwikkelingen in de diverse sectoren, kan terecht op www.agrimatie.nl, een site van LEI Wageningen UR.

De website brengt informatie in beeld over de agrarische sector in de brede zin van het woord. De naam van de site, Agrimatie, is een samenvoeging van de woorden agri en informatie.

Alle publieke informatie over de agrosector staat er op één plaats. Naast informatie uit de CBS Landbouwtelling en het LEI Bedrijveninformatienet, zijn er ook agrarische handelsdata en langjarige ontwikkelingen van agrarische prijzen te vinden. Vaak worden er korte analyses van LEI-specialisten aan toegevoegd. Naast actuele feiten, cijfers en ontwikkelingen in de agrosector, is er informatie te vinden over onder meer prijzen, economische resultaten voor typen bedrijven, export, arealen, dieren, arbeid, bodemgebruik, plant- en diergezondheid, gewasbescherming en weidegang.

Grafieken en staafdiagrammen geven snel inzicht in de materie. Op Agrimatie staan ook de Voedselprijzenmonitor, de Innovatiemonitor en de Agro Vertrouwensindex. LEI Wageningen UR stelt op de site ook onderzoeksresultaten beschikbaar. Vroeger verschenen resultaten in afzonderlijke rapportages, maar deze zijn nu via deze website beschikbaar.

Een bezoeker aan de website kan via meerdere sporen bij de informatie komen. Iemand die geïnteresseerd is in een sector kan via de sectorinsteek zicht krijgen op resultaten. Ook kan een thema worden gekozen, bijvoorbeeld Dierwelzijn. Vervolgens staan daaronder verschillende onderwerpen (indicatoren).

Via www.agrimatie.nl kan iedereen snel de informatie vinden en deze downloaden voor eigen gebruik.

Waar vind ik informatie over mogelijke besmette mail die mijn computer kan versleutelen?

Op fraudehelpdesk.nl vindt u informatie over en voorbeelden van valse e-mails. Computer virussen en de gevolgen daarvan zijn redelijk bekend, maar er worden ook valse e-mails verstuurd met zogenaamde ransomeware. Dat is kwaadaardige software waarmee foto’s en documenten versleuteld kunnen raken. Gedupeerden krijgen pas weer toegang als ze losgeld betalen. De gevolgen zijn ingrijpend en niet eenvoudig op te lossen. Als back-up apparatuur aan de computer is bevestigd, als USB stick ed., worden deze ook versleuteld. De mailtjes van vooral transportbedrijven hebben een bijlage, zogenaamd een Word-document waarmee de ontvanger een nieuwe afspraak kan maken. In werkelijkheid kan het openen van dit bestand de eerste stap zijn naar installatie van ransomware.

Ik heb een formulier “Bedrijfsonderzoek” ontvangen van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL), hoewel ik geen personeel in dienst heb. Moet ik reageren?

Op basis van wetgeving is het BPL verplicht te controleren welke ondernemers zich horen aan te sluiten en dus premie moeten afdragen aan het fonds. Zonder personeel hoeft u uiteraard geen pensioenpremie af te dragen aan het BPL. Maar u moet wel het formulier invullen en terugsturen om zo geen onnodige nota’s toegestuurd te krijgen. Op het formulier kunt u aangeven dat u geen personeel in dienst hebt. Het BPL registreert het bedrijf wel om de sector goed in beeld te houden.

Ik ben telefonisch benaderd door een energiemaatschappij. Daarna ben ik telefonisch akkoord gegaan met een contract, maar ik heb nu spijt. Wat kan ik doen?

Door telefonisch akkoord te gaan, kan een koopovereenkomst tot stand komen. Het gesprek wordt daarvoor opgenomen en geldt als bewijs voor de gesloten overeenkomst. Soms is men in de veronderstelling dat er alleen maar informatie zal worden toegestuurd, maar blijkt dat de verkopende partij van mening is dat de koop al gesloten is. U ontvangt dan vervolgens een koopovereenkomst.

In het burgerlijk wetboek is over ‘Koop op afstand’ het een en ander geregeld. Volgens de wet hebt u het recht om de geleverde producten of diensten binnen 7 werkdagen (de zichttermijn) te retourneren en van de koop af te zien zonder opgaaf van reden (bedenktijd). Er gelden een aantal uitzonderingen voor speciale producten.

Als u van mening bent in het geheel niet akkoord te zijn gegaan met het aanbod, dan dient u direct bij de ontvangst van de overeenkomst te reageren naar de leverancier. U eist dan een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst en verzoekt daarbij inzage in het opgenomen gesprek. Daaruit zal dan blijken of u wel of niet ingestemd hebt met de koop. Voor meer informatie zie: https://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-afstand.