Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Waar kan ik voorlichting- promotiemateriaal vinden?

De POV heeft voor varkenshouders en andere belangstellenden een factsheet gemaakt met feiten en cijfers over de Nederlandse varkenshouderij.

De factsheet kunt u voor u zelf gebruiken, maar ook anderen juist informeren over allerlei zaken omtrent varkens, varkenshouderijen en varkensvlees. De factsheet is in november 2017 geactualiseerd en bevat nu ook cijfers over ammoniak, stikstof en mest. De factsheet bevat daarnaast informatie over aantallen varkens, aantallen bedrijven, dierenwelzijn, antibioticagebruik, diergezondheid, varkenstransport, import, export, inkomen van varkenshouders, consumptie en duurzame stallen.
Het is belangrijk deze informatie te delen met de omgeving: buren, media, politiek, gemeenten, scholen en provincies. Deze factsheet kunt u downloaden op www.pov.nl en uitprinten.

Voor varkenshouders is er gratis promotiemateriaal beschikbaar, zoals lesmaterialen en folders die zij kunnen gebruiken en uitdelen tijdens open dagen of bezoek van schoolklassen en/of groepen aan hun bedrijf. De POV stelt ook promotiemateriaal beschikbaar voor anderen die de varkenshouderij positief belichten. Bijvoorbeeld bedrijven, organisaties verenigingen of musea die een tentoonstelling willen houden over de varkenshouderij. Varkenshouders, bedrijven en organisaties kunnen dit promotiemateriaal gratis aanvragen door een e-mail te sturen aan info@pov.nl De POV stelt ook de 4 minuten durende film ‘Varkens horen bij Nederland’ gratis beschikbaar. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pov.nl

Vertel uw verhaal, anders wordt het voor u verteld!
Waarom is er een POV opgericht?

Het Productschap Vee en Vlees is op 1 januari 2015 opgeheven, waardoor belangrijke, collectieve taken voor de varkenshouderij moesten worden overgedragen naar een andere organisatie. De varkenshouderij kreeg vanuit Europese regelgeving de mogelijkheid om een productenorganisatie op te richten. Zodoende heeft een groep Nederlandse varkenshouders de POV opgericht. De POV heeft onder andere de taken van het Productschap Vee en Vlees, die de varkenssector wilde voortzetten, opgepakt.

Wat is de rol van LTO en NVV bij de oprichting van de POV?

De POV kon niet worden opgericht door belangenbehartigers, maar moest worden opgericht door de producenten zelf: de varkenshouder. De POV is daarom opgericht door 17 varkenshouders. De LTO en NVV hebben de oprichting gefaciliteerd.

Waarom is de POV een producentenorganisatie en geen brancheorganisatie?

Om één collectief te vormen in de varkenshouderij met de boer aan het roer. De POV is opgericht om de positie van de primaire sector, de varkenshouderij, te versterken.

Waarom kunnen LTO leden niet automatisch lid gemaakt worden van de POV?

De POV is een producentenorganisatie die is opgericht door varkenshouders. Een combinatie van lidmaatschap is niet mogelijk binnen de geldende Europese wetgeving voor producenten organisaties, een varkenshouder dient zich bij de POV aan te melden als lid.

Mag ik onkruid chemisch bestrijden op een verhard oppervlak?

Dat hangt van de locatie en ondergrond af. De overheid wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw terugdringen. Sinds 10 maart 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak daarom verboden.

Een verhard oppervlak is in de wet gedefinieerd als: “oppervlak dat is verhard door bebouwing, bestrating en overige verhardingen aangebracht op de bodem voor verbetering van draagvlak en begaanbaarheid”.

Het verbod geldt echter niet voor land- en tuinbouwbedrijven die gewassen telen. De meest agrariërs en tuinders zullen dus weinig gevolgen van dit verbod ondervinden, mits zij het gebruik van middelen beperken tot hun bedrijf en in bezit is van een spuitlicentie. Partijen als gemeenten, hoveniersbedrijven en loonwerkers daarentegen, mogen vanaf nu uitsluitend gebruik maken van alternatieve methoden voor bijvoorbeeld onkruidbestrijding op bestrating.

Ook geldt het verbod nog niet voor particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Producten zoals Roundup zijn dan ook nog gewoon te koop in bijvoorbeeld tuincentra. Hoewel de overheid ook particulier gebruik wil verbieden blijkt een verbod hier ingewikkeld te zijn omdat er moeilijk op gehandhaafd kan worden. 

Per 1 november 2017 is het verbod uitgebreid naar onverhard terrein buiten de landbouw.Waar vind ik de belangrijkste regels over het activiteitenbesluit?

Vanaf 1 januari 2013 vallen nagenoeg alle agrarische bedrijven onder de werking van dit besluit.

Praktische informatie is te vinden op www.agriwijzer.nl.

Deze website brengt de milieuregels overzichtelijk in beeld. Op de site zijn vier tekeningen zichtbaar. Selecteer de tekening die voor u bedrijf van toepassing is, zodat regels en maatregelen zichtbaar worden per onderdeel. Ook worden tips en aandachtspunten gegeven.

Op www.infomil.nl vindt u ook de AIM, de activiteiten internet module.Via een menu keuze kan worden nagegaan welke regels van toepassing zijn per activiteit en kan worden nagegaan of een melding of vergunning nodig  is. Via het systeem kan ook de melding worden gedaan bij gemeente of provincie.Waar kan ik informatie vinden over kinderen en hun veiligheid op het erf?

Kinderen spelen graag buiten, het boerenerf is daarbij een mooie speelplaats. Meerijden op de trekker of verstoppertje spelen op het erf zijn vaak favoriete activiteiten. Veel mensen realiseren zich echter niet, dat wanneer kinderen op het erf spelen, ze een groot risico kunnen lopen.

Op de website van Stigas wordt een overzicht gegeven van risico’s voor uw kinderen en die van anderen op het boeren erf. Puntsgewijs worden de risico’s en tips gegeven. De volgende punten worden besproken; veiligheid algemeen, het voorkomen van vallen en beknelling, gevaarlijke werkzaamheden, apparatuur en machines, verkeer en chemische middelen. Per punt worden de belangrijke risico’s en handige tips genoemd. Goed om eens na te gaan of u alle risico’s in beeld hebt en/of deze bekend zijn.

Waar vind ik informatie over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen?

Een bestemmingsplan geeft aan of er op een bepaalde plek gebouwd mag worden, welke bouwwerken zijn toegestaan en welke maximale afmetingen gelden. Ook is vastgelegd hoe bouwwerken en grond mogen worden gebruikt.

Er zijn twee mogelijkheden om erachter te komen welke bestemming een pand of perceel heeft. De eerste mogelijkheid is om bij de gemeente de bestemming op te vragen, meestal bij de afdeling Bouwen en Wonen.Ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar 

De tweede mogelijkheid is via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar worden gesteld. Ruimtelijkeplannen.nl is de landelijke voorziening die hierin voorziet en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Er staan bestemmingsplannen op, maar ook structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Ook is zichtbaar of het plan nog in procedure of al onherroepelijk is.


Locatie zoeken

Op de website kan via postcode en huisnummer de kaart van de locatie worden gezocht. Naast de kaart zijn de plannen zichtbaar, die betrekking hebben op die locatie.

De verschillende bestemmingen worden in verschillende kleuren aangegeven. Door op de kleur te klikken en vervolgens op het betreffende plan en de detailinformatie, wordt de bestemming weergegeven en kunnen de voorwaarden voor deze bestemming worden geraadpleegd.

Er staat ook een instructievideo op de website, die uitlegt hoe de website werkt en hoe men bestemmingsplannen kan vinden. De website heeft veel mogelijkheden, het is daarom goed om de uitleg en de veel gestelde vragen op deze site te lezen.Attenderingsservice

De website beschikt over een handige attenderingsservice. Hierin kunt u aanvinken over welke plannen u per mail geattendeerd wilt worden, bijvoorbeeld de eigen provincie en gemeente.