Consultatie bodemverbeteraars opengesteld

  • Stikstof
  • Natuur, Klimaat en Energie

Op 20 december 2022 om 12.00 uur heeft LNV de langverwachte internetconsultatie gestart voor de maatregel uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn om het gebruik van organische-stofrijke meststoffen te stimuleren.

 

Dit is positief, het toepassen van organische-stofrijke meststoffen – ook wel bodemverbeteraars genoemd – verbetert de bodemkwaliteit (toename organische stof en bodembiodiversiteit), stimuleert de opslag van CO2 (in de vorm van stabiele organische stof) en stimuleert de bovengrondse biodiversiteit van insecten en weidevogels.

Het is goed dit wordt herkend en dat er een stimulerende maatregel aan gekoppeld wordt. Het voorstel is om meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof naar rato minder mee te laten tellen in de fosfaatgebruiksnorm. Bij deze meststoffen wordt gekeken naar de verhouding tussen effectieve organische stof en de nutriënten (fosfaat en stikstof). Zo telt strorijke vaste mest 75% mee in de berekening voor de toepassing van de fosfaatgebruiksnorm, champost 50% en compost 25%.

Reactie consultatie

De internetconsultatie is voor iedereen toegankelijk om op te reageren tot en met dinsdag 17 januari 2023 23.59 uur via www.internetconsultatie.nl/osmurm. LTO Nederland bereid in samenspraak met de vakgroepen, regionale organisaties (LLTB, LTO Noord en ZLTO) en gelieerde sectororganisaties een reactie voor.

Bron:

LTO Nederland