Disclaimer

Uw privacy is belangrijk voor ons bij LTO Noord. We gebruiken uw (persoons)gegevens alleen voor Verenigingsdoeleinden, de reden waarom u lid geworden bent bij ons en om u informatie te sturen voor zover u ons daarvoor toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wanneer u lid bent van ons, waarom we dat doen en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden bij ons opgeslagen?

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u te kunnen informeren over wat er speelt in de sector, en om met u in contact te blijven. De meeste gegevens verstrekt u aan ons wanneer u lid wordt bij LTO Noord. Soms worden aanvullende gegevens gevraagd voor een specifiek doel, dit wordt dan aan u verteld. Wanneer u lid wordt, verwerken wij, indien van toepassing, de volgende gegevens:

 • Volledige naam , Adresgegevens en Contactgegevens (tel., e-mail)
 • Geslacht & Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Ingang/einddatum lidmaatschap, Type lidmaatschap, Reden aan-/afmelding lidmaatschap
 • Klantnummer RVO (indien u ons machtigt, zie hierna)
 • Bedrijfsgegevens, als u bedrijfslid bent, (KvK nummer, BTW nummer)
 • Skal nummer
 • Lidmaatschap van andere sectorale organisatie
 • Abonnement specifieke vakbladen

Daarnaast vragen wij aan u, als u bedrijfslid bent, om een machtiging om uw bedrijfsgegevens op te vragen bij de RVO. Deze bedrijfsgegevens worden gebruikt om uw contributienota te berekenen. Indien u ons hiervoor niet machtigt, dan vragen wij deze gegevens bij u op. Uw bedrijfsgegevens worden bij ons verwerkt voor uw contributienota, alsmede geanonimiseerd gebruikt voor het bepalen van kengetallen, zoals bijvoorbeeld de representativiteit van onze vereniging.

Derde partijen

Zoals hiervoor al aangegeven vragen wij, indien u daarvoor toestemming geeft, uw bedrijfsgegevens op bij de RVO.
Met collega-organisaties als LTO Noord Glaskracht, NFO, KAVB en POV is contact om te bepalen of u wellicht van meerdere organisaties lid bent. Dit om te voorkomen dat u dubbel betaalt. Bij deze afstemming hebben deze organisaties inzicht in uw gegevens. Deze worden uitdrukkelijk alleen gebruikt voor genoemde afstemming.

Website, Cookies en soortgelijke technologie

Op onze website kunt u aangeven in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent. Om optimaal op u persoonlijk toegesneden informatie te verzorgen, worden deze gegevens bewaard.
Onze website maakt alleen gebruik van een tijdelijke (beveiligings-) cookie, die weer vernietigd wordt op het moment dat u uitlogt. Dit is nodig om te bepalen tot welke onderdelen van de website u toegang hebt gedurende uw bezoek aan onze website.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en indien van toepassing om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van het lidmaatschap dat u bij ons bent aangegaan
  We verwerken uw gegevens om u, zoveel mogelijk gericht, te informeren (Nieuwe Oogst, nieuwsbrieven), uit te nodigen voor bijeenkomsten en om u uw jaarlijkse contributienota te sturen.
 • Leden Contact Centrum
  Wanneer u naar ons Leden Contact Centrum belt, hebben de medewerkers daar toegang tot uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 • Communicatie
  We gebruiken uw gegevens om met u te communiceren via papier, e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons b.v. Nieuwe Oogst, maar ook onze contributie-nota. Ook kunnen uw gegevens door onze medewerkers gebruikt worden wanneer zij contact met u hebben, dit om u optimaal van dienst te zijn.
 • Wettelijke verplichtingen
  We kunnen uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van onze administratie.
 • Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportages
  Om onze Vereniging te kunnen besturen, gebruiken we ook uw geanonimiseerde gegevens voor rapportages zoals ledenontwikkeling, aantallen informatievragen die binnenkomen etc..

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw gegevens voor zover nodig voor Verenigingsdoeleinden. Te noemen zijn:

 • Met de uitgever van Nieuwe Oogst, om deze bij u in de brievenbus te krijgen en voor het bijbehorende digitale nieuws.
 • Met LTO Ledenvoordeel om u te informeren over inkoopvoordelen behorend bij uw lidmaatschap bij LTO Noord.
 • Voor eenmalige doeleinden met derden voor het verzenden van b.v. uitnodigingen van bijeenkomsten waar ook LTO Noord leden worden uitgenodigd. Dit doen we alleen als de betreffende derde uw gegevens alleen voor dit doel gebruikt en daarna vernietigt.
 • De al vermelde matching van bestanden met collega-organisaties, waarbij uw gegevens alleen voor dit doel worden gebruikt.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt verleend om dit te doen.
 • Om in voorkomend geval de overeenkomst die er is (in de vorm van uw lidmaatschap) tussen u en LTO Noord uit te voeren. Bijvoorbeeld in het geval van het niet nakomen van uw betalingsverplichting aan de Vereniging, dan delen we uw gegevens met een incassobureau.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Zoals vereist in de AVG.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan wel wettelijk vereist zijn. Indien u uw lidmaatschap hebt opgezegd markeren we uw gegevens in onze database als “inactief”. In dat geval maken we niet langer gebruik van uw gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens zoals facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Alleen die medewerkers van LTO Noord die uw gegevens nodig hebben bij hun werkzaamheden hebben toegang tot deze gegevens. Wanneer u precies wilt weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u contact opnemen met ons Leden Contact Centrum (info@ltonoord.nl, tel. 088-888 66 66).

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst.
 • De (veelal geanonimiseerde) verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van belangenbehartigende activiteiten.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking.

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons Leden Contact Centrum (info@ltonoord.nl, tel. 088-888 66 66).