Lidmaatschap

Fijn dat je lid van ons bent!
Lid zijn van onze vereniging betekent lid zijn van een netwerk waarin leden elkaar versterken en inspireren.

Fijn dat je lid van ons bent!
Lid zijn van onze vereniging betekent lid zijn van een netwerk waarin leden elkaar versterken en inspireren.

 

Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.

Samen staan we sterk en werken we aan de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Op deze pagina lees je alles over je lidmaatschap. Nog geen lid van onze vereniging? Bekijk op deze pagina alles over lid worden.

We leven in een instabiele wereld en in een instabiele tijd

Voor ons is het daarom nog meer van belang om te zorgen voor een sterke economische en maatschappelijke positie voor alle agrarische ondernemers. Iedere dag zetten wij ons daar voor in. Boeren en tuinders zetten zich keihard in voor ons allemaal. Zij dragen bij aan gezondheid, welzijn, ruimte, een goed klimaat en nog veel meer. Dankzij goede kwaliteit voedsel, mooie bloemen en planten, mooie landschappen en duurzame energieopwekking. 

LTO Noord zet zich in voor een goed toekomstperspectief voor boeren en tuinders. We willen daarbij duidelijkheid en zekerheid. Daar is juist nu grote behoefte aan. Voor de agrarische ondernemer van nu, maar ook voor de volgende generatie. We komen op voor de belangen van onze sector. Dat doen we door het belang van onze sector onder de aandacht bij overheden te brengen. Dat doen we niet alleen bij overheden. We zijn ook steeds meer bezig met het imago van de sector en verbinding met de samenleving. Boeren en tuinders zijn onmisbaar voor Nederland. Dat mogen we ook best uitstralen.We verbinden ook belangrijke thema’s met elkaar in programma’s. Daarbij werken we ook samen met andere partners om onze doelen te bereiken. Hierbij hebben we altijd één belangrijk doel voor ogen: het ondersteunen van onze sector.

Jouw contributienota 2022

LTO Noord behartigt jouw regionale en lokale belangen. LTO Nederland behartigt jouw sectorale, intersectorale en internationale belangen. Je bent lid van beide. Jouw contributie bestaat uit:

 • Afdelingscontributie 
 • Regionale contributie
 • Landelijke contributie 
 • Eventuele extra componenten (bijvoorbeeld vakbladen of contributiecomponenten van andere vaktechnische organisaties)

Ons verhaal 

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft een internationaal uitstekende reputatie. Dat komt door onze kennis, kunde en expertise. Tegelijkertijd wonen we in één van de meest vruchtbare delta’s ter wereld. Daarom kunnen wij met ons voedsel monden in de hele wereld voeden. En kunnen mensen overal genieten van onze mooie bloemen en planten. Ondanks de grote internationale waardering hebben wij echter te maken met flinke binnenlandse uitdagingen. Daarom zijn wij iedere dag bezig om ons verhaal goed te vertellen in Nederland. Om zo de maatschappij en ook de politiek mee te krijgen. Samen met onze leden werken we aan een goed toekomstperspectief voor de agrarische sector in Nederland. Dat is in het belang van ons allemaal.

Speerpunten voor 2022 zijn:

 • Aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak stikstof
 • Plan van aanpak provinciale- en waterschapsverkiezingen 2023
 • Duurzame energie als aanvullend energiemodel.
 • Werken aan waterkwantiteit en waterkwaliteit
 • Inzet op onze faunavisie en faunaschade
 • Goede interactie met de samenleving
 • Toekomstperspectief bodemdaling veenweiden
 • Vergunningsvrijhouden reguliere agrarische activiteiten
 • Ontwikkelruimte landbouw in ruimtelijke plannen
 • Belangenbehartiging bekabeling door landbouwgrond
 • Belangenbehartiging leden in aardbevingsgebied

Jouw stem in Den Haag en Brussel 

LTO Nederland vertegenwoordigt boeren en tuinders, telers en kwekers uit alle agrarische sectoren in Den Haag en Brussel. Binnen onze vakgroepen en aangesloten organisaties komen leden samen tot speerpunten voor de versterking van alle boeren en tuinders. We werken intensief samen met ketenorganisaties en andere belangenbehartigers om tot resultaat te komen. 
In het uiteindelijke coalitieakkoord zag LTO Nederland veel van de inzet terug. Niet alleen bij wat er in het akkoord kwam, maar ook door wat er juist niet in kwam: 

 • geen halvering of krimpdoelstellingen,
 • geen massale onteigening,
 • geen vleestaks. 

Voor de stikstofaanpak dringt LTO er vrijwel dagelijks bij politiek en overheid op aan om elke stap mét de sector te maken. Met de focus op het toekomstperspectief voor de boeren die hun bedrijf willen voortzetten. Gedurende het jaar is er ook veel energie gaan zitten in het versterken van het verdienvermogen in de sector. We verzetten ons tegen kostprijsverhogende regels. Via ons project ‘Waardecreatie in Ketens’ zitten sectorvertegenwoordigers van LTO om tafel met supermarkten en verwerkers voor een beter verdienvermogen voor iedereen in de keten. In het coalitieakkoord staat bovendien dat er niet-vrijblijvende afspraken de positie van de boer en tuinder in de keten komen. Voor gewasbescherming kreeg LTO voorstellen voor elkaar dat groene middelen sneller worden toegelaten, voor een goed gevulde gereedschapskist. 

De vakgroepen van LTO zijn actief in het oplossen van knelpunten bij individuele sectoren. Iedere vakgroep van LTO Nederland maakt hierin jaarlijks de eigen speerpunten, die terug zijn te lezen op lto.nl. Denk bijvoorbeeld aan de inzet voor voldoende personeel voor de oogst, de transitie naar weerbare teelten en transportvoorwaarden bij dieren. Via de website en andere kanalen zijn de vorderingen in Haagse en Brusselse lobby goed te volgen. Voor al deze resultaten geldt: het is een voortdurende lobby, want het kan altijd beter, en er spelen vaak vele belangen waar de agrarische er één van is.  

Tegelijk kan niet elke stap naar buiten gebracht worden. Vast staat dat LTO zich voor en achter de schermen blijft inzetten voor een gezonde en gerenommeerde agrarische sector in Nederland waarin de blijvende boeren en tuinders toekomstperspectief hebben. In 2022 gaan we verder met onze inzet hierop. Het uitvoerbaar krijgen van het coalitieakkoord zal komende tijd iedere dag veel van ons vragen. Want het akkoord vraagt om perspectief, ook voor jouw bedrijf. Maar dat zal niet vanzelf gaan. Je kunt er op vertrouwen dat wij, samen met jou, ons volledig hiervoor inzetten. Iedere dag.

Wat een voordeel!

Lid zijn van LTO Noord betekent: financieel voordeel. Zo kun je profiteren van onze collectieve inkoop op het gebied van energie, telefonie, verzekeringen, brandstof en afvalinzameling. Daarmee kun je veel geld besparen! 

We helpen je graag

Heb jij vragen over wetgeving of beleid of loop je tegen inhoudelijke zaken aan? Als lid van LTO Noord is het Leden Contact Centrum er voor jou. Voor vragen over werkgeverschap kan je altijd contact opnemen met de Werkgeverslijn. In beide gevallen krijg jij gratis ondersteuning of verbinden wij jou door met deskundigen binnen onze organisatie. Elkaar versterken en inspireren 

Persoonlijk en digitaal kan je bestuurders en collega’s van de werkorganisatie ontmoeten. Wij organiseren diverse bijeenkomsten op sectoraal en regionaal niveau. Daarin praten we je niet alleen bij over de laatste ontwikkelingen, maar zijn we ook benieuwd naar jouw kijk op de toekomst. Jouw mening telt en dit nemen we mee naar de onderhandelingstafels op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Prachtkansen in provincie en regio

In de 9 provincies van LTO Noord zitten we voor jullie aan tafel bij diverse (overheid) organisaties. Ook ondersteunen onze bestuurders en medewerkers initiatieven om de positie van agrarisch ondernemers te versterken. Daarbij werken we intensief met onze afdelingen samen.

Wij van LTO Noord

In onze rubriek 'Wij van LTO Noord' maak je kennis met onze leden en hun motivatie om lid te zijn. 

Biologisch akkerbouwer Jur over het lidmaatschap

Melkveehouder Wendy over het lidmaatschap

Veelgestelde vragen over het lidmaatschap

Leden Contact Centrum

Heb je vragen of opmerkingen over belangenbehartiging, een van onze projecten of heb je een adviesvraag? Onze medewerkers helpen je graag verder.  

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.