Dit deed LTO Noord in de maand juni voor jou

  • LTO Noord

Een vereniging zet zich in voor haar leden. LTO Noord doet dat als geen ander. Door belangen te behartigen, te binden, te informeren en samen op te trekken. Wat deed LTO Noord voor jou in de maand juni?

bloembollen-48

Regio Noord

In regio Noord kwamen kwamen zo’n 75 deelnemers vanuit overheid, wetenschap, agrarische sector en bedrijfsleven in Leeuwarden samen om kennis uit te wisselen over verziltingsvraagstukken. LTO Noord was als kennispartner betrokken. Door droge periodes neemt het watertekort toe en wordt de verziltingsproblematiek groter. Verzilting wordt onder boeren nog niet erkend als groot probleem. Toch is het steeds urgenter dat er meer zoetwater nodig is om verzilting te voorkomen.

Met haar inbreng wist LTO Noord een beter agrarisch stempel te drukken op het conceptdocument Programma Landelijk Gebied Drenthe. DPLG is het toekomstplan voor de provincie als het gaat over klimaat, natuur, water en de toekomst van de landbouw. LTO Noord-regiobestuurder Arend Steenbergen: ‘Het plan biedt de mogelijkheid om straks in gebiedsprocessen voor en met de agrarische sector tot een nadere uitwerking en bestuurlijke keuzes te komen.’

Regio Oost

Het gebied LTO Noord regio Oost telt vijf waterschappen. Na de verkiezingen van 15 maart zijn alle waterschappen operationeel, met overal een vertegenwoordiger namens de fractie ‘Ongebouwd’ in het dagelijks bestuur. LTO-regiobestuurslid Martin Immink: ‘Juist nu is een agrarisch geluid belangrijk, omdat er bijvoorbeeld met de Kaderrichtlijn Water een grote opgave ligt voor Nederland, maar zeker ook voor de sector.’

Provincie Gelderland is, mede dankzij LTO Noord, van plan het strenge ruimtelijk beleid voor open gebieden te versoepelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Arkemheen, delen van de Randmeerkust en het Westelijk Rivierengebied, de delen die onder de Nieuwe Hollandse Waterlinie vallen. Als het is vastgesteld, is er werk aan de winkel voor de afdelingen. Deze verruiming moet eerst nog in de gemeentelijke plannen worden doorgevoerd. 

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil het Utrechtse natuurgebied Willeskop uitbreiden met een waterbergingsfunctie. Die leidt vermoedelijk tot meer ganzen en vraatschade. LTO Noord heeft daarover haar zorgen geuit. Onder andere onze reactie leidde ertoe dat het hoogheemraadschap met de betrokken boeren en tuinders uit het gebied een overleg houdt om het ganzenbeheer passend te maken bij de inrichtingsmaatregelen.

LTO Noord en de KAVB in Noord-Holland trekken aan de bel bij de provincie en terreinbeheerders. Zonder agrarische inbreng is namelijk visieplan ‘Natuurlijk Noord-Holland 2050’ op het landelijk gebied ingediend. Marbel de Graaf, provinciaal voorzitter LTO Noord: ‘Deze visie gaat voorbij aan de belangen van de agrarische sector, in het bijzonder aan de agrarische gezinsbedrijven die ook behoefte hebben aan toekomstperspectief.’

Bron:

Nieuwe Oogst