Dit deed LTO Noord voor jou in de maand september

  • LTO Noord
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Een vereniging zet zich in voor haar leden. LTO Noord doet dat door belangen te behartigen, te binden, te informeren en samen op te trekken.

16B2659

Op Texel (regio West) hebben boeren in project Zoete Toekomst Texel geëxperimenteerd met het ondergronds opslaan van zoetwater. Dat is een mogelijke oplossing voor het zoetwatertekort. LTO Noord-afdeling Texel is partner van de brede samenwerking. De resultaten tonen aan dat de proef geslaagd is: een proefperceel waar het ondergronds opgeslagen water is hergebruikt om te irrigeren laat fors hogere opbrengsten zien.

LTO Noord is kritisch op het ‘Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord’. Deze conceptanalyse agendeert urgente thema’s voor het Ruimtelijk Voorstel voor Noord-Holland. Het voornaamste bezwaar is dat de landbouw te sterk als schuldige wordt aangewezen voor de problemen in het landelijk gebied, zonder overtuigende onderbouwing. Ook ontbreekt het aan een duidelijke visie op de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector in de regio.

Handvatten voor telers

Met een ‘woordvoeringslijn’ geeft LTO Noord regio Noord telers handvatten bij handhavingsverzoeken van de organisatie Meten=Weten aan provincies bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op agrarische percelen. De woordvoeringslijn, via het Leden Contact Centrum, biedt een handreiking hoe een agrarisch ondernemer zijn verhaal tijdens een hoorzitting afgewogen kan doen.

LTO Noord regio Noord heeft kennisgemaakt met de nieuwe Groningse gedeputeerde van landbouw, Henk Emmens. Tijdens twee bedrijfsbezoeken is aandacht gevraagd voor de vergunningenproblematiek rondom de PAS-melders en interimmers. Ook hebben de regio- en afdelingsbestuurders van LTO hun zorgen geuit over de trage vergunningverlening in relatie tot innovatieve en managementmaatregelen, omdat dit oplossingen zijn voor de toekomst van boerenbedrijven.

In regio Oost heeft LTO Noord meer draagvlak gekregen voor het beheer van de wolf. Vooral op de Veluwe zorgt het toenemende aantal wolven met aanvallen op vee voor veel dierenleed en spanningen. LTO Noord-afdeling Randmeerkust heeft met Uddels Belang een brandbrief gezonden die bij media en politiek veel weerklank vond. LTO Noord geeft landelijk en provinciaal al langer de urgentie aan. De Europese Commissie heeft aangegeven om de beschermingsstatus mogelijk te herzien.

De plotselinge herziening per 1 september van de bedragen voor de SDE++ 2023 hebben niet alleen bij LTO Noord tot onbegrip geleid. Ook provincie Overijssel heeft de overheid opgeroepen om die keuze te heroverwegen. Zowel boeren als het klimaat dreigen de dupe te worden. De provincie roept de minister op om de regeling met ‘oude basistarieven’ door te laten gaan. LTO Noord is blij met deze aandacht.

Bron:

Nieuwe Oogst