Gesprekken over convenant dierwaardige veehouderij duren voort

  • Geitenhouderij
  • Kalverhouderij
  • Konijnenhouderij
  • Melkveehouderij
  • Paardenhouderij
  • Pluimveehouderij
  • Schapenhouderij
  • Varkenshouderij
  • Vleesveehouderij

Gisteren is het verslag van het convenant Dierwaardige veehouderij, dat het proces tot nu toe beschrijft, naar de Tweede Kamer verstuurd. Het verslag van de voorzitter van de Hoofdtafel van het convenant geeft een genuanceerd beeld van het traject van de afgelopen maanden, waar LTO nauw bij betrokken is geweest.

kalveren-25

Lees hier het verslag van het convenant Dierwaardige veehouderij.

Het proces om afspraken te maken voor een dierwaardigere veehouderij is nog steeds gaande. LTO zit als gesprekspartner aan de hoofdtafel. Om verder te kunnen komen in het proces naar een dierwaardigere veehouderij moet aan bepaalde randvoorwaardes worden voldaan, zodat sectoren ook daadwerkelijk stappen kunnen zetten.

“Het proces rondom het convenant duurt lang, maar is zeer belangrijk voor de sector. Door aangesloten te blijven kunnen we meebeslissen over de afspraken die worden gemaakt: deze gaan immers over de toekomst van de veehouderij.” zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO.

“De sector werkt al jaren aan het verbeteren van het dierenwelzijn. Maar om de stappen te kunnen zetten waar nu over wordt gesproken, zijn bepaalde randvoorwaardes nodig. Deze randvoorwaardes, zoals vergunningen, financiële ondersteuning van de overheid en betalingen vanuit de markt, zijn vooralsnog niet ingevuld of juridisch geborgd in het convenant. Voor ons is het van wezenlijk belang dat hier duidelijkheid en harde garanties voor komen. We sluiten ons dan ook aan bij de woorden van de minister, dat álle partijen een eerlijke bijdrage moeten leveren zodat veehouders stappen kunnen gaan zetten in deze transitie.”

Met de Kamerbrief is ook de inbreng van enkele partijen openbaar gemaakt. De plannen van aanpak van de dierlijke sectoren zijn echter nog niet openbaar.

“De onderhandelingen, en het gehele proces zijn precair: voordat we onze plannen naar buiten brengen willen we eerst zekerheid op onderdelen. Daarbij benadrukken we dat de openbare inzet van de andere partijen hun visie naar een dierwaardigere veehouderij in 2040 is. Uiteindelijk werken we toe naar een totaalpakket, waar álle partijen achter moeten kunnen staan. De komende tijd werken we verder met het invullen van de plannen van aanpak én de randvoorwaardes, zodat de stappen voor de sector haalbaar zijn.”, vervolgt Van de Ven

Consequentie van geen convenant

Binnenkort wordt de reparatiewet behandeld in de Tweede Kamer. Deze moet het amendement op de Wet Dieren, die eerder al is aangenomen, vervangen door een wettelijke regel waaraan AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) worden gekoppeld. Het convenant waar nu over wordt gesproken vormt de basis voor deze AMvB’s, die invullen hoe een diergericht houderijsysteem er uit moet zien.

Wanneer het overleg niet tot een getekend convenant leidt, dan treedt per 1 juli 2024 het initiële amendement in werking. Dat amendement verbiedt het houden van landbouwhuisdieren waarbij het natuurlijk gedrag wordt beperkt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de veehouderij. LTO vindt het daarom belangrijk aangehaakt te blijven in dit traject en mee te beslissen over afspraken die worden gemaakt in het kader van dierenwelzijn.

Bron:

LTO Nederland