Scheurverbod voor blijvend grasland geschrapt voor Vogelrichtlijngebieden

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Overijssel

Met ingang van 1 januari 2023 is het scheurverbod voor blijvend grasland voor Vogelrichtlijngebieden geschrapt uit de GLB-bepalingen. LTO Noord is blij met dit resultaat, waar we veel energie in hebben gestoken.

ploegen-akker-05

Voor agrariërs is hiermee namelijk een belangrijke beperking weggenomen; zo kunnen zij hun grasland verbeteren en productief houden. 

Wat was de oude situatie?

Tot 2023 gold er een scheurverbod voor blijvend grasland binnen de begrenzing van Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Dit betekent dat grasland - minimaal 5 jaar als zodanig in gebruik - niet geploegd, omgezet of gescheurd mag worden. Dit verbod gold voor alle blijvende graslanden, of het nu gaat om productiegraslanden of ecologisch kwetsbare graslanden.

Waarom is het nu aangepast?

De afgelopen jaren heeft dit verbod tot veel onvrede en onbegrip geleid bij boeren. De Tweede Kamer heeft zich hier uiteindelijk mee bemoeid en de minister gevraagd om het scheurverbod voor Vogelrichtlijngebieden te schrappen uit de GLB-bepalingen. Dit is gelukt: per 1 januari 2023 is het scheurverbod voor die gebieden geschrapt. Daarmee is in feite in Vogelrichtlijngebieden de situatie van voor 2015 hersteld.

Wat betekent dit in de praktijk?

In het GLB is geen bepaling meer opgenomen over het scheurverbod in Vogelrichtlijngebieden. Dat is dus met ingang van dit jaar geen overtreding meer in het kader van het GLB. Vogelrichtlijngebieden maken deel uit van de Natura 2000-gebieden. Voor elk Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld met regels voor het landbouwkundig gebruik. In de meeste beheerplannen is nu een vrijstelling van de vergunningsplicht opgenomen voor het bewerken van agrarische gronden. 

Om welke gebieden gaat het?

Dit geldt in ieder geval voor de beheerplannen De Wieden (Ov), Rijntakken (Ov/Gld)en Arkemheen (Gld). Die gebieden zijn geheel of grotendeels Vogelrichtlijngebied. Als een agrariër daar blijvend grasland wil gaan scheuren, doet hij er wel goed aan om vooraf te kijken of het gemeentelijk bestemmingsplan hieromtrent regels bevat. Immers, het bestemmingsplan kan het scheuren van grasland om bepaalde redenen verbieden of aan een vergunning gebonden hebben.

Uitzondering: voor Habitatrichtlijngebieden verandert er niks

Voor Habitatrichtlijngebieden en gebieden die zowel Vogelrichtlijn- als Habitatrichtlijngebieden zijn, verandert er niks. Blijvend grasland mag daar niet worden gescheurd. Als op de grond in de laatste vijf jaar echter een ander gewas heeft gestaan, is het geen blijvend grasland in het kader van GLB. Dan verbiedt het GLB het scheuren van grasland niet.