Update Woo-verzoeken veehouderij

  • Geitenhouderij
  • Kalverhouderij
  • Konijnenhouderij
  • Melkveehouderij
  • Paardenhouderij
  • Pluimveehouderij
  • Schapenhouderij
  • Varkenshouderij
  • Vleesveehouderij

Onlangs publiceerde de overheid drie Woo-verzoeken rondom de veehouderij. Gezamenlijk vragen ze openbaarmaking van dieraantallen en bijbehorende adressen van alle veehouderijbedrijven in Nederland. We merken dat dit onderwerp onze leden bezighoudt. Bij de regionale ledencontactcentra / ledentelefoon komen regelmatig vragen binnen over hoe het hier nu mee staat. Met dit bericht informeren we jullie graag over de stand van zaken.

vechtdal-34

 

Achtergrond

LTO heeft in februari een zienswijze ingediend bij RVO tegen publicatie van deze informatie. En we hebben een standaard-zienswijze beschikbaar gesteld die door veel van onze leden massaal is ingediend. Ondanks deze zienswijzen heeft RVO besloten om bijna alle gegevens toch openbaar te maken.

In reactie op dit besluit heeft LTO besloten om nu ook de volgende stap te zetten: wij tekenen bezwaar aan bij de minister van LNV tegen de nieuwe RVO-besluiten. Om te voorkomen dat deze informatie tijdens de bezwaarprocedure alsnog gepubliceerd wordt, zullen we tevens een verzoek om voorlopige voorziening (= opschorten van publicatie) indienen bij de voorzieningenrechter.

Stand van zaken: bezwaarschrift

Komende week zullen we de bezwaarschriften opstellen en indienen bij de minister van LNV. Op het moment dat de bezwaarschriften gereed zijn, publiceren we deze op onze website en via de andere gebruikelijke communicatiekanalen, vergezeld van een volmacht-formulier. Leden die eerder een zienswijze hebben ingediend bij RVO en nu ook de stap willen zetten om een bezwaarschrift in te dienen, kunnen zich desgewenst bij LTO aansluiten in de bezwaarprocedure door deze volmacht te ondertekenen. Daarbij bewaken we dat er in de verdere procedure vertrouwelijk en anoniem om wordt gegaan met gegevens van leden die zich bij ons aansluiten.

Stand van zaken: voorlopige voorziening

Vanwege de korte termijn waarop een voorlopige voorziening moest worden ingediend, hebben we vorige week drie zogenaamde ‘pro forma verzoeken om voorlopige voorziening’ ingediend bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag op de drie bestreden Woo-besluiten. Het indienen van deze pro forma-verzoeken geeft ons tijd om nu eerst gedegen bezwaarschriften op te stellen en in te dienen bij de minister. En om – op basis daarvan – de verzoeken om voorlopige voorziening verder te onderbouwen (de zogenaamde ‘gronden van het verzoek’ mee te delen). De verzoeken tot voorlopige voorziening zullen we ter kennisname publiceren op het moment dat ze gereed zijn. We acteren hierbij, samen met LTO Noord, ZLTO en LLTB, nadrukkelijk namens onze leden, om te voorkomen dat leden zelf de vereiste griffiekosten aan de rechtbank moeten voldoen.

In de loop van volgende week publiceren we de bezwaarschriften met het daarbij gaande volmacht-formulier, en de verzoeken om voorlopige voorziening. Hierover informeren we u via onze website, ledenbrieven en de andere gebruikelijke communicatiekanalen.

Bron:

LTO Nederland