Inspraakreactie gemeente Nijkerk

Inspraakreactie inzake vaststellen RES FoodValley 1.0

Inspraakreactie inzake vaststellen RES FoodValley 1.0

Aan: College en raad van gemeente Nijkerk
Geachte College en Raad,
We hoeven elkaar niet te overtuigen van de noodzaak van de energietransitie. En ook niet van het belang van goed samenwerken. Maar in iedere samenwerking moet je elkaar af en toe ook even herinneren aan de gezamenlijke ambitie en intenties. We willen u wijzen op de noodzaak van consistent beleid en inzicht geven in de kansen die u heeft om met uw beleid het verschil te maken.
Van alle duurzame opwek op dit moment komt al 80% uit het landelijke gebied terwijl we als sector maar 8% van het gebruik voor onze rekening nemen. We begrijpen de voorkeur voor het landelijk gebied maar willen wel graag respect voor onze bedrijfsvoering. “We willen juist begrazen in plaats van verglazen”. Onverkort instemmen met het voorstel zou maken dat de agrarische sector de enige sector is die productieruimte moet inleveren voor de energietransitie. Onze boeren zitten er als “weeskind” bij, wel inleveren en er niets voor terugkrijgen. En dat in een gebied en een gemeente waar die functie zo’n belangrijk onderdeel van onze identiteit en gezamenlijk beleid is.
Het voorgenomen beleid is inconsistent als het gaat om de positie van de landbouw. Het raadsvoorstel stelt dat landbouwgrond zo veel mogelijk ontzien wordt. Dat is simpelweg niet waar. Het kan beter. Door het op een kier houden van de deur naar zonnevelden op landbouwgrond stuwt de enorme verdienpotentie automatisch in die richting door de druk van grote ontwikkelaars.
Zo dreigt onnodig landbouwgrond verloren te gaan. In weerwil van de Nijkerkse ambitie in de Food Valley is het landbouwareaal in Nijkerk in 20 jaar al afgenomen met 18%. Dat is ruim 120% meer dan de landelijke trend. De ruimteclaim voor zonnevelden, waarbij gemeente Nijkerk relatief koploper is, komt daar nog boven op.
Het maximaal ontzien van landbouwgrond kan worden bereikt door een paradigmaverschuiving van hectares naar jaren. In plaats van nu al een forse oppervlakte landbouwgrond als verloren te beschouwen kunt u er voor kiezen om zon op landbouwgrond vooralsnog uit te sluiten en gericht ambitie te zetten op de ontwikkeling van opwek langs de voorkeursvolgorde. In alle overheidslagen is gekozen voor de zonneladder als leidend principe. De bovenste treden van die ladder vragen om beleid met visie. Die opties zijn vaak wel rond te rekenen maar missen de wanstaltige subsidie gedreven verdienpotentie.
Als we met de Nijkerkse houding van “samen aan zet” aan de slag gaan is de ambitie naar 2030 zonder meer haalbaar zonder landbouwgrond. Als LTO Noord werken we daar graag in samen. We zien kansen voor het beter ontsluiten van daken en reststroken. Maar ook voor moderne boerderijmolens van 35 meter ashoogte (100% lokaal en zonder draagvlakproblemen). De netwerkproblemen zijn op te lossen met een ‘glasvezelaanpak’ en zo zijn er nog meer mogelijkheden. Essentie is dat we het in de gemeente samen kunnen doen en dat er werk gemaakt wordt van de voorbehouden die we bij onze instemming geplaatst hebben. We moeten de ontwikkeling niet uit handen geven aan ontwikkelaars met buitenlands geld en netbeheerders die met een focus op grootschalige aansluitingen de beschikbare netcapaciteit wegroven voor de juiste opties.
Deze beleidskeuze is zonder risico want in het onverwachte geval dat het echt niet anders kan zou landbouwgrond in de laatste jaren voor 2030 heel snel bij te schakelen zijn als terugvaloptie. Maar volgens ons zal dat niet nodig zijn
We hebben het stakeholderoverleg gewaardeerd maar ervaren de uitkomst toch als een ‘graat in de keel’. De RES aanpak richt zich single issue op energie. De focus op de uitkomst lag heel erg op hectares en te weinig op een consistente beleidslijn.
We verwijzen u graag nog naar het voorbehoud in de adhesieverklaring.
Laten we samen zorgen dat de Foodvalley ambitie niet bestaat uit mooie woorden maar uit gericht en vooral standvastig beleid, voor ons allemaal
LTO Noord afdeling Gelderse Vallei.
Harmen Hardeman,
Vice voorzitter , portefeuillehouder RO en RES
harmenhardeman@ltogeldersevallei.nl