INspraakreactie RES gemeente Barneveld 18-05-2021

Inspraakreactie inzake vaststellen RES Foodvalley 1.0

Inspraakreactie inzake vaststellen RES Foodvalley 1.0

Geachte leden van de Commissie Samenleving,

Wij zijn het eens over van de noodzaak van de energietransitie en goed samenwerken, toch wil ik u herinneren aan de gezamenlijke ambitie en intenties. We vragen om consistent beleid en willen inzicht geven in de kansen die u heeft om met uw beleid het verschil te maken.
Onverkort instemmen met het voorstel zou maken dat de agrarische sector de enige sector is die productieruimte moet inleveren voor de energietransitie. RES 1.0 stelt dat landbouwgrond zo veel mogelijk ontzien wordt.

Door het op een kier houden van de deur naar zonnevelden op landbouwgrond, stuwt de enorme verdienpotentie automatisch in die richting door de druk van grote ontwikkelaars. Het aantal hectares (220?) die genoemd worden in het RES document is opgeteld, vastgesteld beleid door de 8 Foodvalley gemeenten. Wat LTO betreft is dit het absolute maximum tot 2030. Er loopt een onderzoek naar restgronden in de Foodvalley. We vragen u erop toe te zien dat het aantal hectares restgronden in mindering worden gebracht op genoemde hectares landbouwgrond. Om deze gronden rendabel te maken voor opwek van duurzame energie is een extra regionaal kwaliteitsfonds nodig.

U kunt er voor kiezen om zon op landbouwgrond vooralsnog uit te sluiten en in te zetten op de ontwikkeling van opwek langs de voorkeursvolgorde.
We zien kansen voor het beter ontsluiten van daken en reststroken. Maar ook voor moderne boerderijmolens van 35 meter ashoogte. De netwerkproblemen zijn op te lossen met een ‘glasvezelaanpak’.
Essentie is dat we het in de gemeente samen doen en dat er werk gemaakt wordt van de voorbehouden die we bij onze instemming geplaatst hebben. Landbouwgrond is letterlijk de grond onder het boerenbestaan en nodig voor een toekomstbestendige landbouw.

Gina van Elten
Voorzitter
LTO Gelderse Vallei