Inspraakreactie RES gemeente Scherpenzeel 10-05-2021

Inspraakreactie inzake vaststellen RES Foodvalley 1.0

Inspraakreactie inzake vaststellen RES Foodvalley 1.0

Geachte Raad,

We hoeven elkaar niet te overtuigen van de noodzaak van de energietransitie en ook niet van het belang van goed samenwerken. Maar in iedere samenwerking moet je elkaar af en toe ook even herinneren aan de gezamenlijke ambitie en intenties. We willen u wijzen op de noodzaak van consistent beleid en inzicht geven in de kansen die u heeft om met uw beleid het verschil te maken.
Van alle duurzame opwek op dit moment komt al 80% uit het landelijke gebied, terwijl we als sector maar 8% van het gebruik voor onze rekening nemen. We begrijpen de voorkeur voor het landelijk gebied, maar willen wel graag respect voor onze bedrijfsvoering. Onverkort instemmen met het voorstel zou maken dat de agrarische sector de enige sector is die productieruimte moet inleveren voor de energietransitie. En dat in een gebied en een gemeente waar die functie zo’n belangrijk onderdeel van onze identiteit en gezamenlijk beleid is. Landbouwgrond is letterlijk de grond onder het boerenbestaan en ontzettend hard nodig voor een toekomstbestendige landbouw.

Het voorgenomen beleid is inconsistent als het gaat om de positie van de landbouw. RES 1.0 stelt dat landbouwgrond zo veel mogelijk ontzien wordt. Dat is simpelweg niet waar. Het kan beter. Door het op een kier houden van de deur naar zonnevelden op landbouwgrond, stuwt de enorme verdienpotentie automatisch in die richting door de druk van grote ontwikkelaars. Het aantal hectares die genoemd worden in het RES document is opgeteld, vastgesteld beleid door de 8 Foodvalley gemeenten. Wat LTO Gelderse Vallei betreft is dit het absolute maximum tot 2030. Op dit moment is een onderzoek gaande naar restgronden met zonpotentie in de regio Foodvalley. We vragen de gemeenteraad erop toe te zien dat de uitkomst in aantal hectares restgronden in mindering worden gebracht op genoemde hectares landbouwgrond in het RES document. Om deze gronden rendabel te maken voor opwek van duurzame energie is een extra regionaal kwaliteitsfonds van max. 5 cent/KWh een voorwaarde.

Het maximaal ontzien van landbouwgrond kan worden bereikt door een verschuiving van maximaal aantal hectares, naar jaren. In plaats van nu al een forse oppervlakte landbouwgrond als verloren te beschouwen, kunt u er voor kiezen om zon op landbouwgrond vooralsnog uit te sluiten en gericht ambitie te zetten op de ontwikkeling van opwek langs de voorkeursvolgorde.
In alle overheidslagen is gekozen voor de zonneladder als leidend principe. De bovenste treden van die ladder vragen om beleid met visie. Die opties zijn vaak wel rond te rekenen, maar missen de wanstaltige subsidie gedreven verdienpotentie.
Als we met de Scherpenzeelse houding van samen aanpakken aan de slag gaan, is de ambitie naar 2030 zonder meer haalbaar zonder landbouwgrond. Als LTO Noord werken we daar graag in samen. We zien kansen voor het beter ontsluiten van daken en reststroken. Maar ook voor moderne boerderijmolens van 35 meter ashoogte (100% lokaal en zonder draagvlakproblemen). De netwerkproblemen zijn op te lossen met een ‘glasvezelaanpak’ en zo zijn er nog meer mogelijkheden. Essentie is dat we het in de gemeenten samen kunnen doen en dat er werk gemaakt wordt van de voorbehouden die we bij onze instemming geplaatst hebben. We moeten de ontwikkeling niet uit handen geven aan ontwikkelaars met buitenlands geld en netbeheerders die met een focus op grootschalige aansluitingen de beschikbare netcapaciteit wegroven voor de juiste opties.
Deze beleidskeuze is zonder risico, want in het onverwachte geval dat het echt niet anders kan zou landbouwgrond in de laatste jaren voor 2030 heel snel bij te schakelen zijn als terugvaloptie. Maar volgens ons zal dat niet nodig zijn.

We hebben het stakeholderoverleg erg gewaardeerd, maar ervaren de toch als een ‘graat in de keel’. De RES aanpak richt zich single issue op energie. De focus op de uitkomst lag heel erg op hectares en te weinig op een consistente beleidslijn.
Laten we samen zorgen dat de Foodvalley ambitie niet bestaat uit mooie woorden maar uit gericht en vooral standvastig beleid.
Geachte gemeenteraad, u bent nu aan zet. Wat is uw definitie van “alles op alles” zetten om landbouwgrond te ontzien?

Harmen Hardeman
Vice voorzitter
06-13 46 27 52
LTO Noord Afd Gelderse Vallei