Ledenavond 2022

 • Haarlemmermeer

Dinsdag 29 maart vanaf 19.30 uur (aanvang vergadering 20.00 uur) ledenavond in het Trefpunt in Nieuw-Vennep. Een goede gelegenheid om bijgepraat te worden en elkaar weer "live" te ontmoeten.

ameland-ganzen-02

Dinsdagavond 29 maart live de ledenavond. Afgelopen jaar hebben we de ledenavond wegens de Coronabeperkingen via een Zoom-meeting gehouden. Deze avond weer een mooi gevulde agenda. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: wat heeft het bestuur het afgelopen jaar voor u gedaan, welke bestuursleden treden af en komen erbij en de onderwerkregeling.

En natuurlijk niet te vergeten wordt het afgelopen jaar weer op traditionele wijze met ons doorgenomen door Richard Enthoven. En vorig jaar nieuw in de traditie erbij: een terugblik van Hidde v.d. Peet, bekeken door de bril van de veehouderij.

Hieronder vindt u de notulen van de vergadering van vorig jaar.


Notulen ledenavond 23 maart 2021

 

1 - Opening en mededelingen:

 • Welkom allemaal op deze bijzondere ALV. Het zal wat anders lopen dan een fysieke bijeenkomst. Maar met de inzet van het complete bestuur zullen we zorgdragen voor een hopelijk gezellige en zinvolle avond.

 

2 – Vanuit de vakgroep akkerbouw en de vakgroep veehouderij wordt op ontspannen wijze het afgelopen jaar doorgenomen door Richard Enthoven en Hidde van der Peet. Een waar genoegen om naar te luisteren.

 

3 – Het financieel verslag werd gepresenteerd door onze penningmeester Eline Kofoed. De kascommissie gaf haar goedkeuring. De nieuwe kascommissie bestaat uit Mart van Staveren en Jan van ’t Hul.

 

4 - Bestuurszaken algemeen

 

De afdeling:

 • Vertrekkende en nieuwe bestuursleden komen aan de orde in de agenda.
 • Portefeuille overzicht is een aparte slide in de presentatie.
 • Afdelingsvergaderingen zijn voornamelijk digitaal gegaan. Helaas konden we hierdoor niet op locatie bij leden vergaderen. Zodra dit weer kan, wordt dit weer opgepakt. Afwisselen bij bestuurslid en lid wordt dan weer de volgorde.

   

  Bestuurlijk overleg gemeente:

 • Vooral belangrijk om het bestuur te wijzen op wat er ambtelijk speelt en hoe wij hierin staan. Pacht van gemeente gronden, ontwikkelingen in het zoekgebied zon, verkeer, biodiversiteit en stand van zaken Park21 zijn hierin belangrijke onderwerpen. Voornamelijk elkaar bijpraten.

   

  Provinciaal overleg LTO

 • Hierin spelen voornamelijk zaken die provincie breed spelen. Veel is voor onze afdeling niet zo relevant, maar energie en ganzenschadevergoeding voor onze afdeling is zeker relevant. Via de nieuwsberichten in Nieuw Oogst en de mail wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

   

  Ruimtelijke Ordening (RO)

  Landbouwbeleid

 • Oriëntatie op nieuw landbouwbeleid. Gronddruk op onze sector is enorm. We zetten ons in voor zoveel mogelijk behoud van gronden, maar waarschuwen u voor wat er op ons afkomt. Probeer om uw bedrijfsvoering niet teveel afhankelijk te laten zijn van los gepachte gronden van de overheid of Schiphol.

   

  Park21

 • Nieuwe projectmanager. Kennis meegemaakt. Samen met bestuur in overleg of we weer aan willen schuiven. De MER schijnt nu toch echt te vorderen. Is het wijs om weer aan de voorkant mee te praten? We laten ons bijpraten, maar het mag in geen beding als participatie worden neergezet. Daarvoor is de planvorming veel te eenzijding. In ieder geval de mogelijkheid openhouden om achteraf te kunnen reageren. 1 van de ontwikkelingen die ten koste gaat van agrarische productiegronden.

   

  Energie

 • Wind in het zuiden, zon in het noorden. Wind wordt opgepakt door de plaatselijke grondeigenaren en gebruikers. Recentelijk heeft de wethouder besloten het door te schuiven naar de RES 2.0 (over 2 jaar) Raad gaat er over. Wij blijven ons inzetten voor een goede regie over het zoekgebied voor zon. Ook 1 van de ontwikkelingen die ten koste gaat van agrarische productiegronden. In dit gebied liggen veel overheids- en Schipholgronden, dus er is een risicovolle ontwikkeling voor bedrijven die veel losse gronden pachten.
 • Vanuit regio West is het “Erf van de toekomst” ingebracht. Een manier om opwek en opslag van energie op het erf te concentreren om zoveel mogelijk agrarische productiegronden te behouden.

 

Leidingen

Is nu vrij rustig.

 

Gasunie: (Eline)

Sinds de zomer ben ik portefeuillehouder geworden van de Gasunie. Op dit moment speelt er niks rondom Gasunie in ons gebied. In oktober hebben we een (online) informatieavond gehad waarin we tips en advies kregen. LTO is uit het overleg gestapt. Huidige afspraken gelden en er is plek voor maatwerk. Struikelblok was eeuwig durend precariorecht.

 

Tennet (Sjaak)

Vanaf vorige jaar heb ik de portefeuille van Tenet in het beheer gekregen.

Op het moment voert het LTO geen taken uit vanuit deze portefeuille

Wel is er sprake van de aanleg van een 150 kV leiding. Mochten de betreffende ondernemers hierover inmenging van de afdeling verlangen, dan horen wij dit graag. Info en vragen graag aan ons doorgeven. Kan via Sjaak, kan via ons secretariaat.

 

Co2 Leiding (Paul)

De aanleg van Co2 leiding is in volle gang. Het trace van de C02 leiding loopt vanaf de Ijweg in Nieuw Vennep tot aan de oude gasleiding die parallel loopt aan de rijksweg A4. De nieuwe leiding wordt dus aan de oude gasleiding gekoppeld. De Co2 is bestemd voor de kwekers in het Prima Vera gebied.

 

 

Multifunctionele landbouw
Agrarisch natuurbeheer in de lift!
In 2020 zagen we binnen het Collectief Noord-Holland Zuid weer een groei in het aantal leden (op dit moment 150 akkerbouwers en veehouders) en in het beheer. Vooral in het randenbeheer, dat de biodiversiteit sterk bevordert met een relatief geringe inspanning, waren en zijn er mogelijkheden. De waterschappen vragen ons hier flink in uit te breiden, ook om de gestelde doelen te halen (Kaderrichtlijn Water, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).

Kruidenrijke akkerranden
De akkerranden in de Haarlemmermeer werden weer met vele kilometers uitgebreid. Dit heeft niet alleen een positief effect op de waterkwaliteit (minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij randen langs sloten en tochten), maar ook op de functionele agrobiodiversiteit (FAB).

Monitoring
Afgelopen zomer is er weer veel gemonitord op natuurlijke vijanden, niet alleen door de vrijwilligers via het Collectief, maar ook door de WUR. Op deze manier proberen we meer inzicht te krijgen op feiten zoals: welk type kruidenmengsel trekt de juiste natuurlijke vijanden aan bijvoorbeeld trips in uien of luis in aardappelen? En ook, om de hoeveel meter moeten kruidenrijke randen worden ingezaaid, om de plaag voldoende onder controle te kunnen houden?

Uit de monitoring van de insecten is inmiddels gebleken dat meerjarige randen beter werken dan eenjarige randen. Dat spreekt eigenlijk voor zich: om insectenpopulaties jaarrond op poten en in de vleugels te houden, moet er ook jaarrond een geschikte plek voor de dieren zijn. We kijken of we het aandeel randen, dat meerdere jaren achtereen blijft, kunnen vergroten.


Wintervoedsel- en vogelakkers
2020 was het derde jaar dat er hele akkers werden ingericht voor de vogels; het oppervlak met deze pakketten werd weer behoorlijk uitgebreid. Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Kennemerland hielpen met het tellen van de vogels. Ook hier leerden we lessen: als meerdere soorten graan door elkaar de in de winter blijven staan, dan hebben we de vogels meer te bieden dan enkel haver.

 

GLB
Een aantal akkerbouwers in de Haarlemmermeer deed afgelopen jaar mee met een pilot ‘akkerbelt GLB’. Doel was te onderzoeken welke maatregelen in het nieuwe GLB zinvol kunnen zijn en welke rol de collectieven kunnen spelen in het uitrullen van die maatregelen. Er is gekeken of er een systeem kan worden opgezet, waarbij de GLB-gelden gekoppeld worden aan een puntensysteem waarin boeren maatregelen voor de natuur kunnen aanvinken.
In 2021 zullen alle pilots in Nederland worden geëvalueerd, zodat er een advies kan worden gegeven richting het Nationaal Strategisch Plan (NSP). In 2023 zal het nieuwe GLB worden ingevoerd.

 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Vanaf vorig jaar heb de portefeuille Haarlemmerliede en Spaarnwoude gekregen.

Voor deze portefeuille heeft de LTO zich ingezet tijdens de renovatie van de Spaarndammerdijk en deze geschikter gemaakt voor het agrarische verkeer.

Daarnaast wordt er geprobeerd om van het gebeid een NNN gebied te maken. Tijdens dit proces komt de LTO op voor de belangen van de boeren in het gebied.

 

 

 

Verkeer

 • Januari 2020 op het fietspad langs de polderbaan zijn de asfalteer werkzaamheden niet voldoende uitgevoerd. De grastegels moeten omhoog. Wij zijn daar op dit moment nog mee bezig.
 • Februari 2020 op de Bennebroekerweg was er een plan om een tijdelijke wegversmalling van 3.00 meter breed te maken. Dit was niet breed genoeg voor het landbouwverkeer en dit zou voor beperkingen zorgen. Wij hebben van de 3.00 meter 3.80 meter kunnen maken. (De knip zit erin, dus het gedonder begint al.) Wij zetten ons in om de agrarische oost-west verbinding te behouden.
 • Februari 2020 de brug over de Hoofvaart bij de Bennebroekerweg is alleen voor landbouwverkeer en fietsers bestemd. Wij hebben hier als Lto zijnde erg veel werk voor verricht maar wij zijn blij met dit resultaat.
 • Maart 2020 de kentekenplicht en 80km wegen. We moeten met elke gemeente en provincie rond de tafel om de mogelijkheid te creëren dat het landbouwverkeer op de 80km wegenmag rijden.
 • Maart 2020 Lisserbroek wilt een aansluiting op de A-44. De N-196 bij Aalsmeer wordt afgewaardeerd. Onze afdeling heeft een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer verstuurd met betrekking tot de N-196. Ook hebben wij hierover een vergadering gehad met de gemeente en de provincie Noord-Holland voor de uitvoering hiervan, wat de werking is met het afzetten en het omleiden van het landbouwverkeer.
 • De kruising op de Rijnlanderweg ter hoogte van het SADC gebied is niet goed, het landbouwverkeer moet mogelijk via bus sluizen gaan rijden. Maar deze bus sluizen zijn niet geschikt voor elk landbouwvoertuig. Hier zijn wij tegen in gegaan, zodat wij het landbouwverkeer op een andere manier door de kruising heen kunnen laten rijden zonder de bus sluizen.
 • De Schipholweg wordt voor drie maanden afgesloten. Onze afdeling heeft geregeld dat we met landbouwvoertuigen over de busbaan en hulpdiensten strook mogen rijden.
 • September 2020 de verkeerssituatie op het Landbouwpad (IJweg tot en met Rijnlanderweg) is niet handig en veilig voor zowel het landbouwverkeer als de recreanten. De betekenis van de borden komt niet voldoende door omdat ze op de verkeerde/onduidelijke plek staan. Hierdoor lopen de recreanten overal, ook op het Landbouwpad terwijl naast het Landbouwpad een voetpad ligt. Onze afdeling is bezig om samen met het recreatieschap tot een oplossingen te komen. Zo zijn wij in overleg met het recreatieschap tot een oplossing gekomen zodat het landbouwverkeer en de recreant beide veilig kunnen deelnemen aan het Landbouwpad. De borden aan het begin en eind van de landbouwpaden komen de borden op je juiste plaats te staan. Ook komen er langs het Landbouwpad borden te staan dat hier landbouwverkeer rijdt. Langs ditzelfde Landbouwpad komen vier stroomleidingen. Onze afdeling probeert het Landbouwpad open te houden voor al het landbouwverkeer. Met veel communicatie via de uitvoerder lukt dit ook, zo kunnen de oogst werkzaamheden doorgaan.

   

  water

  Wasplaatsen project

  Het bekende project rondom de pop3 subsidies voor de wasplaatsen in de Haarlemmermeer is vertraagd. De aannemers zijn aangeschreven, maar de aanbesteding ligt op dit moment stil. Door de onduidelijkheid over verantwoordelijkheden tussen ambtelijke instanties is het nu niet mogelijk om met zekerheid een toekomst bestendige wasplaats aan te leggen. Er is met het projectteam contact gelegd met de omgevingsdienst en Rijnland. Bij de geïnteresseerde telers is er door Delphy vorig jaar geïnventariseerd over de plaats en de gewenste afmetingen van de wasplaats. Het gaat op dit moment niet zo snel als dat we hopen maar het is voor ons de prioriteit dat er wasplaatsen aangelegd worden die nu en in de toekomst voldoen aan alle eisen. 

   

  Persleidingbreuk

  In de afgelopen maanden is de afvalwaterpersleiding op het traject van hoofddorp naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg meerdere malen gesprongen. Hierbij is veel schade aan agrarische percelen ontstaan en is er vervuild rioolwater in het oppervlaktewater terecht gekomen. We zijn meerdere malen in gesprek geweest met Rijnland, op ambtelijk niveau is de urgentie van vernieuwing van de leiding gelukkig duidelijk. Wel moet er op bestuurlijk niveau nog besloten worden over de vernieuwing. De verwachting is dat we dit proces snel doorlopen kan worden, zodat er nog dit jaar gestart kan worden. Gaat gebeuren. Ook is er overleg geweest over erfbetredings protocol bij erf en landbetreding bij calamiteiten.

   

  Datacenters 

  De komst van datacenters in Nederland brengt op vele vlakken uitdagingen met zich mee. De grote watervraag van deze datacenters is voor de gemeenten en waterschappen een van deze uitdagingen. Na een gesprek met rijnland bleek dat de datacenters in het rijnland gebied koelen met grondwater. Hiervoor geld een vergunningsplicht, er is dus geen gevaar op de ontrekkingsreeks van oppervlakte water voor de landbouw. In de Haarlemmermeer veel met luchtkoeling.

   

  Akkerbouw

  Drempeltjes plicht ruggenteelt

  Binnen het zesde actieprogramma nitraatrichtlijnen waren telers per 1 januari 2021 verplicht drempeltjes aan te leggen in de gewassen die op ruggen worden geteeld. Deze regeling was al gepubliceerd in de Staatscourant. Door een meerderheid in de Tweede Kamer te bewerkstelligen heeft Minister Carola Schouten besloten om het besluit aan te passen, en deze maatregel voor het huidige seizoen te schrappen. Dit betekent dat landbouwers op klei en löss niet verplicht zijn drempels tussen ruggen of één van de andere opties daarvoor, toe te passen om afspoeling van meststoffen te voorkomen.

   

  Fosfaat gebruiksnormen 2021

  De fosfaattoestand werd tot voorheen uitgedrukt in en PA-l getal (bodemvoorraad),. Een wijziging in het zesde nitraatrichtlijn programma komt voort uit afspraken van het ministerie van LNV en Brussel. Er is besloten om de fosfaat toestand van de bodem op een andere manier te gaan bepalen, hiervoor is de gecombineerde fosfaat indicator bedacht. Dit houdt in dat er een combinatie van de bodemvoorraad en de hoeveelheid plant beschikbaar fosfaat wordt gecombineerd waar hieruit een nieuwe norm ontstaat. Met deze methodiek van meten passen de normen beter bij de huidige toestand van de bodem. De tweede wijziging is een verandering in de klassenindeling voor de nieuwe fosfaat indicator. Op basis van deze klassenindeling wordt de fosfaatplaatsingsruimte berekend.

  Door deze verandering van fosfaatplaatsingsruimte berekenen zou op regionaal en op bedrijfsniveau grote verschillen ontstaan door deze wetswijziging. Ondanks dat het ministerie heeft toegezegd dat er geen grote verandering zouden ontstaan in de plaatsingsruimte van fosfaat per ha.

  Door druk van LTO Nederland en de Tweede Kamer is er besloten voor een overgangsregeling voor de invoering van de gecombineerde indicator voor de bepaling van de fosfaattoestand in de bodem. Concreet houdt dit in, dat analyse rapporten met een datum van monstername tussen 15 mei 2016 en 15 mei 2017 geldig zijn verklaard tot vijf jaar na datum monstername. Hierdoor kunnen deze ook gebruikt worden in 2021.

   

  TVL-regeling

  De gevolgen van de coronacricis heeft grote gevolgen voor veel ondernemers. Door de inzet van de vakgroep heeft het kabinet oog voor de problemen die binnen de sector spelen. Het kabinet heeft een steunmaatregelen pakket opgesteld die specifieker past bij de sector. De steunmaatregelen betekend een hogere vergoeding voor de omzetverliezen die geleden worden binnen de sector.

   

  Gemeentegronden

  De verpachting van de gemeentegronden heeft vorig jaar plaats gevonden. De pachtperiode loopt nog steeds gewoon door. Verder geen bijzonderheden. We krijgen nogal wat berichten over onderverhuur, hoe collega’s met het gepachte land omgaan. Dit maakt het voor ons niet gemakkelijker om uw belangen te behartigen.

   

  Onderwerkregeling

  Graanresten Onderwerkregeling

  Binnenkort vindt de evaluatie weer met ministerie plaats over het jaar 2020. Hierbij zullen de gesprekken ook gestart worden voor verlenging van de onderwerkregeling. De huidige onderwerkregeling loopt tot einde van het jaar 2022.

  Dit wordt gedaan door Arwin vanuit LTO Nederland, maar hij betrekt de afdeling hier nauw bij.

   

  Veehouderij

 • Wij hebben bij Mart Brouwer-de Koning met 30 man een vergadering gehad over de stikstof problematiek. We hebben het over de vergunningen, pas melders en de boeren die nog geen vergunning hebben gekregen gehad.
 • Het stikstof dossier blijft doorlopen en er komt geen einde aan. Bovendien spraken de vakgroep veehouderij en Calon elkaar nog wel eens tegen over het stikstof dossier.
 • Het stikstof plafond wat we voor ieder jaar hebben als veehouderij blijven we nu onder, dit werkt positief met de onderhandelingen over de stikstof maatregelen.
 • De derogatie voor 2020 is toch nog rondgekomen. Het blijft vreemd dat dit toch maanden moest duren. Het is wel jammer dat de 20 graden regeling met sleepslangen niet meer bemest mag worden en in de zomer zit je daar zo aan, dit kan dus betekenen dat je dan in de avond moet mest rijden wanneer het onder de 20 graden is.
 • Lto heeft voor elkaar gekregen dat de voermaatregel van tafel is. Kort gezegd was dit ook een regeling van niks.

  De vakgroep heeft ook een voorstel bij de minister gedaan om:

  1. Water bij de mest te mengen met uitrijden
  2. Langere weidegang
  3. Voer maatregel met minder eiwit (dit per bedrijf bekijken)
 • Het nieuwe mestbeleid, de vakgroep is niet tevreden, dat de grondgebonden melkveehouder alle mest moet afvoeren als hij zelf niet alles op zijn eigen land kan plaatsen. De mest moet dan verplicht verwerkt worden en de veehouder kan dan alleen mestaanvoeren wat hij op zijn land kan plaatsen. Dit veroorzaakt veel verkeersbewegingen en is erg kostbaar. Bovendien creëren wij veel CO2 uitstoot wat niet duurzaam is.
 • We hebben een Webinar gehad met Albert Hooijer en Nico Verduin. Over het stikstofverband. En dan vooral voor Noord-Holland. Met als optie extern salderen.

 

5 – Bestuursleden. Vertrekkende en nieuwe.

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. L. vd Heuvel

Aftredend en herkiesbaar:        Dhr. T. van Schie

                                Dhr. P. Munsterman

 

 Vorig jaar toegetreden                 Mevr. D. Rus-de Witte

                                                      Dhr S. Vink
Nieuw bestuurslid:                         Dhr J. Parlevliet

 

6 – Gastspreker. Jasper Roubos over de POC.