De optimale bedrijfsopzet voor verduurzamen met waterstof in kaart gebracht

  • Duurzame Energie

Akkerbouw- en bloembollenbedrijf Vof Dogterom op Goeree-Overflakkee en akkerbouwbedrijf Vof van den Hoek in de Hoeksche Waard zijn in 2018 zelf een onderzoek gestart naar verduurzaming van het landbouwbedrijf met inzet van waterstof.

noord-holland-landschap-5

In het onderzoek is voor beide bedrijven de totale huidige opwek van energie in kaart gebracht net als het directe eigen verbruik van stroom. Ook is berekend wat de totale waterstofproductie zou kunnen zijn en welke mogelijkheden er zijn om restwarmte te benutten (o.a. om bollen te drogen). 

Ontwerpen van een businesscase per bedrijf

Met de technische gegevens en de inschatting van de bijbehorende (investerings)kosten is in het eerste traject een basis businesscase per bedrijf ontworpen. De fase die nu start is het vervolg hierop om met deze uitkomsten het model te optimaliseren en uit te breiden. Met als doel tot een ontwerp van het totale energiesysteem per bedrijf te komen, waarbij ook rekening is gehouden met de voordelen voor de leefomgeving en natuur.

Agrarische bedrijven samen naar een duurzame toekomst met waterstof

In onderstaand filmpje geven vertellen beide ondernemers over hun plannen voor de toekomst en hoe deze verdere verduurzaming door inzet van waterstof eruit kan komen te zien.

Optimaal energiesysteem per bedrijf

Op dit moment werkt Accenda B.V. aan het simuleren en ontwerpen van een geoptimaliseerd energiesysteem per bedrijf. Met een simulatie wordt de beschikbare productie van duurzame energie in de tijd in kaart gebracht, inclusief het eigen energieverbruik. Op basis van de beschikbare duurzame energie voor waterstofproductie, wordt de benodigde capaciteit van de elektrolyser berekend.

Ook worden verschillende systeemonderdelen voor gebruik en het opslaan van restwarmte en andere mogelijkheden van energieopslag bekeken. Hiermee kan vervolgens een totaal ontwerp worden gemaakt. Op basis van het totaal ontwerp wordt een berekening gemaakt om te bepalen hoeveel eenheden van fossiele brandstoffen vervangen kunnen worden en welke emissies van bijvoorbeeld CO2 en NOx kunnen worden voorkomen. Het ontwerp leidt tot inzicht in de investerings- en exploitatiekosten per bedrijf om het totale systeem in 2021 en exploitatie in 2022 en later te realiseren.

LTO Noord onderzoekt potentie van waterstof

Waterstof kan een belangrijke rol in de agrarische sector spelen om verdere verduurzaming van elektriciteit, gas en diesel mogelijk te maken. Initiatiefnemers VOF Dogterom & Dogterom Flowerbulbs B.V. en VOF van den Hoek hebben vergaande plannen om waterstof in de bedrijfsvoering te integreren. Alleen de businesscase van lokaal geproduceerde groene waterstof is (nog) niet rendabel. LTO Noord verzamelt kennis en ervaring om te bepalen welke potentie waterstof voor haar leden kan brengen in de toekomst. Door een aantal gerichte projecten te ontwikkelen kan een strategische visie voor de lange termijn worden geformuleerd. 

Dit project worden medegefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vanuit het convenant 'Schoon en Zuinig'.