Kleine windmolens steeds vaker rendabel

  • Duurzame Energie

Steeds meer gemeentes werken aan het ruimtelijk beleid om boerderij windmolens mogelijk te maken. LTO Noord pleit ook voor meer mogelijkheden in het ruimtelijke beleid voor kleine en middelgrote windmolens, in gebieden waar de landschappelijke inpassing goed geborgd wordt.

noord-holland-landschap-5

Sinds begin dit jaar is de ISDE regeling open voor kleine windmolens, een investeringsregeling voor kleinschalige energie initiatieven waar wij onze leden graag over informeren.  

LTO Noord typeert een boerderijmolen als een molen met een ashoogte van maximaal 35 meter. Het marktonderzoek van LTO Noord geeft vier type boerderijmolens weer, die elk een eigen klantsegment bedienen.

Subsidie kleine windmolens
De kleine windmolens zijn voor kleinverbruikers interessant vanwege de ISDE subsidie. De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat met name om relatief kleine productie-installaties, die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Herinnert u zich de Lagerweij nog?
Veel agrariërs herkennen ongetwijfeld de kleine windmolens met 2 wieken van Lagerweij nog wel. Vooral in de jaren ’80 en ’90 werden deze windmolens van ‘windpionier’ Henk Lagerweij veelvuldig geïnstalleerd bij Nederlandse agrariërs. In 2003 kreeg het Nederlandse bedrijf ‘Wind Energy Solutions’ (WES) de kans om de patenten van deze kleine tot middelgrote windmolens over te nemen. Mechanisch hebben de windmolens zich al bewezen, maar ook elektrisch heeft WES door de jaren heen diverse innovaties doorgevoerd zodat dezelfde molens veel meer elektriciteit kunnen produceren dan voorheen.

Volksmolen in Zijpe
Een mooi voorbeeld van één van deze turbines op een grotere mast is te zien op Windpark Zijpe in de kop van Noord-Holland. Op dit Windpark staan 9 turbines met een masthoogte van 24 meter. In november 2019 is een nieuwe WES turbine geïnstalleerd op dit windpark. Deze turbine, genaamd de ‘Volksmolen’ is een burgerparticipatieproject. Dit betekent dat de directe omgeving de turbine heeft gefinancierd. In ruil daarvoor ontvangen deze leden een financieel voordeel op hun energie rekening. De energiecoöperatie verkoopt de stroom aan 'Om Nieuwe Energie'. WES heeft diverse molens die ook goed passen bij het energieverbruik van grotere agrariërs. Zo is de WES50 molen al beschikbaar vanaf 15 meter masthoogte en produceert deze turbine bij een gemiddelde windsnelheid van 5 m/s ruim 125.000 kWh per jaar. Een ander voordeel is dat de WES50 past op een kleinverbruiksaansluiting van 3x 80 ampère. 

Over de ISDE subsidie
De regeling spreekt over een maximale rotordiameter van maximaal 500 m2. De hoogte van de subsidie is 66 euro per m2 rotoroppervlak. De regeling is bedoeld voor de doelgroep met aansluitingen van 3×80 A of lager. Tevens wordt de subsidie eenmalig verstrekt en niet over de jaren heen gespreid zoals de SDE++ subsidie. Klik hier voor meer informatie over ISDE subsidie.