Houd zoetwater beschikbaar voor landbouw

  • Friesland
  • Regio Noord

LTO Noord was te gast bij de eerste Agrarische Dag, georganiseerd door Wetterskip Fryslân op proefboerderij SPNA Kollumerwaard in Munnekezijl.

Er werd kennis gedeeld over onder andere klimaatuitdagingen en de beschikbaarheid van zoetwater. Dijkgraaf Luzette Kroon riep op om mee te denken over extreme perioden van regen en droogte. Regiovoorzitter Trienke Elshof benadrukte in een pitch het belang van zoetwater.

‘Wij werken samen met de Agrarische Jongeren en Nederlandse Akkerbouw Vakbond aan de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Hierin komen bijvoorbeeld aanvoer, vasthouden, verdelen en afvoer van zoetwater door de grondgebruikers en waterschappen aan de orde. Met daarbij efficiënt en effectief gebruik van zoetwater door de landbouw. Wij willen de komende tijd focussen op samenwerking in het kustgebied.’

Beleidsadviseur Geert Kloetstra van LTO Noord: ‘Langdurige droogte en een stijgende zeespiegel zorgen voor meer verzilting. Dit maakt heel wat teelten in het noordelijke kustgebied onmogelijk en de kwaliteit van het gras voor het vee vermindert. Een mogelijke strategie is het vergroten van de zoetwaterbel, eventueel in combinatie met het verhogen van het organischestofgehalte. Daarnaast kan voor de toekomst worden gefocust op het selecteren en veredelen van zouttolerante gewassen.’

De partijen willen inzetten op de Blauwe Omgevingsvisie en kennis en expertise delen over de klimaatuitdagingen.