LTO Noord werkt mee aan Landbouwvisie voor de provincie Fryslân

  • Friesland
  • Regio Noord

Landbouwpartijen LTO Noord, Agrarische Jongeren Fryslân, Agractie, Boerennatuur Fryslân, Fries Grondbezit en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond werkten samen aan de “Visie op de land- en tuinbouw in Fryslân”. Benieuwd naar de visie? Lees dan snel verder.

Hoofdlijnenakkoord zet rem op FPLG

Er is de afgelopen jaren veel gesproken over transitie: boeren zouden hun bedrijfsvoering moeten omzetten en delen van de gebruiksruimte voor landbouw zouden een nieuwe functie moeten krijgen. Die maatschappelijke wensen botsen nadrukkelijk met de belangen van de Friese land- en tuinbouw.

Nu het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regeringscoalitie er ligt komt het FPLG in een ander daglicht te staan. De opgaven voor de agrarische sector blijven echter staan, en daarmee ook de behoefte van Friese overheden aan een landbouwvisie voor de provincie. De “Visie op de land- en tuinbouw in Fryslân” biedt goede uitgangspunten voor de provincie en heeft daarnaast meerwaarde voor gemeenten en het Wetterskip.

Landbouwvisie voor Fryslân, door Fryslân.

De verschillende agrarische partijen in Fryslân hebben besloten de handschoen op te pakken en de samenwerking met elkaar aan te gaan. Daaruit is de “Visie op de land- en tuinbouw in Fryslân” tot stand gekomen. 

De provincie Fryslân vindt dat onze provincie een landbouwprovincie is én moet blijven. In onze visie onderbouwen we vanuit de sector waarmee de provincie rekening moet houden om die ambitie inhoud te geven.

Regelgeving over bufferzones, NV-gebieden en het wegvallen van derogatie zorgen ervoor dat agrarische bedrijven momenteel alleen bezig zijn met overleven. De visie richt zich op perspectief, continuïteit en de mogelijkheid om met de primaire productie een fatsoenlijk inkomen te verdienen. 

Ambitie: toekomstbestendige boerenbedrijven, ook voor volgende generaties

De inzet is dat de agrarische bedrijven in 2050 economisch en ecologisch in balans zijn en voldoen aan haalbare maatschappelijke doelen op gebied van natuurherstel & biodiversiteit, stikstof & klimaat, bodem & water en dierwelzijn.

Agrarische ondernemers staan voor de keuze hoe zij de toekomst van hun bedrijf veiligstellen voor de volgende generatie. Er zijn verschillende ontwikkelroutes, veel ondernemers kiezen waarschijnlijk voor een Hightech Open-ontwikkelroute en vullen die route op eigen manier in. Innoveren is noodzakelijk. Daarvoor hebben ondernemers ondersteuning nodig van overheden, zowel financieel als voor de borging dat oplossingen bijdragen aan doelbereik. 

In Fryslân zijn ook veel agrarisch ondernemers zonder opvolger. Onwerkbare wet- en regelgeving, samen met de grote druk die banken uitoefenen, maakt het niet aantrekkelijk om een boerenbedrijf over te nemen. Ook daar ligt een grote ondersteunende rol voor de overheden om voldoende agrarische bedrijven in de provincie te houden. Een groot deel van de werkgelegenheid, economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied en de dorpen is immers afhankelijk van de agrarische sector. 

Klik hier om de volledige “Visie op de land- en tuinbouw in Fryslân” te lezen.