LTO bezorgd over Natura 2000-gebied Groote Wielen

  • Friesland
  • Regio Noord
  • Ljouwert
  • Tytsjerksteradiel/Dantumadeel

LTO Noord maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van Natura 2000-gebied Groote Wielen onder de rook van Leeuwarden. Volgens LTO Noord moet worden voorkomen dat stikstofgevoelige habitats, bijvoorbeeld blauwgrasland, ontstaan. Dat blijkt uit een zienswijze op het ontwerpbeheerplan Natura 2000.

Volgens provincie Fryslân is de noodzaak om de vegetatie waarin ook enkele blauwgraslandsoorten voorkomen op te nemen als leefgebied voor onder andere de kemphaan nu niet aan de orde. 'Het belang van de schrale vegetatie is zeer marginaal (enkele aren).'

LTO Noord is er niet gerust op. 'Wetende dat blauwgrasland een kritische depositiewaarde van 1.100 mol heeft, is dit vanuit ons perspectief een zorgelijke ontwikkeling. 

Kritiek

LTO Noord heeft ook kritiek op de maatregelen om soorten als bittervoorn, meervleermuis, Noordse woelmuis en porseleinhoen te beschermen. Dat het onbekend is of en in welke mate de karperachtige vis bittervoorn in het gebied voorkomt, vindt LTO Noord schrijnen om te lezen. 'Dit laat ook zien dat ten tijde van aanmelding en aanwijzing van het Natura 2000-gebied geen wetenschappelijke basis voor de keuze bestond om de bittervoorn als doelsoort op te nemen.'

Kleine modderkruiper

Rond het toevoegen van de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad aan de lijst met te beschermen dieren hangt nog veel onduidelijkheid, merkt LTO Noord op. 'Er wordt nergens gerept over de vraag wat het voor andere functies betekent als je de soort toevoegt aan de lijst van doelsoorten voor het gebied.'