Westerkwartier Natuurinclusief; Hart voor het landschap ,de natuur en vitale agrarische netwerken

  • Natuur, Klimaat en Energie
  • Regio Noord
  • Groningen

De boeren slaan samen met het Rijk, de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Westerkwartier en de natuurorganisaties de handen ineen in het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Ze werken samen aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

boomkwekerij-96

Het uitgangspunt in dit programma is een toekomstbestendig, grondgebonden gezinsbedrijf dat ook een maatschappelijk rendement heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurwaarden, waterkwaliteit en betere kringlopen. Hiermee kan de melkveehouderij in het Westerkwartier bijdragen aan de Noord-Nederlandse ambitie om een voorbeeld te zijn voor (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Het programma bestaat uit drie samenhangende onderdelen met elk een eigen invalshoek:

1. Bedrijfskringlopen

Het is een uitdaging om als boer te voldoen aan de veranderende maatschappelijke wensen en tegelijkertijd een goed bestaan te hebben. Westerkwartier Natuurinclusief voert gesprekken met 40 melkveehouders over bedrijfssituaties en toekomstvisies. Daarbij staat natuurinclusief boeren centraal. Welke effecten hebben andere keuzes, bijvoorbeeld in bemesting? Het doorrekenen van de variabelen geeft inzicht in de benodigde veranderingen in andere onderdelen van het bedrijf. Het brengt de kansen voor zowel de landbouw als de overheid in kaart.

2. Integrale samenwerkingen en korte ketens

De ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering heeft effect op het verdienmodel van de boer. De focus ligt op samenwerkingen tussen partijen. Horizontaal en verticaal in de keten, maar ook daarbuiten. Natuurinclusieve landbouw levert naast de primaire producten ook andere producten en diensten op. Hoe kunnen déze producten en diensten verwaard worden? Westerkwartier Natuurinclusief gaat in gesprek, op zoek naar antwoorden en aan de slag.

3. Bodem

Een vitaal platteland begint met een gezonde bodem. Omdat het Westerkwartier een zeer gevarieerd bodemleven heeft, is deze regio dé plaats om met aandacht naar de bodem van boeren te kijken. Met een aantal boeren starten we een kennis- en onderzoekstraject op rondom het voeden van een gezond bodemleven.

We werken aan duurzaam bodembeheer op klei- en zandgrond door samen te zoeken naar een goede balans in dierhouderij, mest en teeltplannen. Het programma Westerkwartier Natuurinclusief ondersteunt dit door kennis te ontwikkelen en beleidsmatige drempels weg te nemen. 

De projectuitvoering wordt gezamenlijk uitgevoerd door Gebiedscoöperatie Westerkwartier, LTO Noord en Collectief Groningen West.