LTO Noord ageert tegen verbod bloembollenteelt in Gelderland

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Bollenteelt

LTO Noord en de KAVB zijn onaangenaam verrast door het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot een verbod op de bloembollenteelt in Gelderse grondwaterbeschermingsgebieden. “De conclusie van de provincie is overhaast en overtrokken.”

bloembollen-62

Beide organisaties willen bezwaar aantekenen tegen dit voorgenomen besluit.

Regiobestuurder Martin Immink van LTO Noord met de portefeuille Water & Bodem geeft aan dat het goed is dat de provincie waakt over een gezonde leefomgeving en over de kwaliteitsborging van drinkwater.” Toch is LTO Noord onaangenaam verrast door deze stap van de provincie Gelderland. Ze vindt de conclusie van de provincie overhaast en overtrokken. “Voor ons gevoel wordt nu gemakshalve een sector, die blijkbaar naar de mening van de provincie vervuilend zou werken, aangesproken op haar gedrag. Daarmee diskwalificeer je de professie van deze sector en haar maatschappelijke oog voor burger en milieu.”

Verduurzaming vindt al volop plaats

Daarnaast zijn LTO Noord en de KAVB als belangenorganisaties al langere tijd volop bezig om samen met de provincie en andere partijen, zoals Vitens en waterschappen, te werken aan de verduurzaming van land- en tuinbouw, die leidt tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit. LTO Noord en de KAVB stellen dat er een aantal maatregelen bijdragen aan het doel van goed grondwater, zoals een andere verkaveling, gerichter gebruik van gewasbescherming, dan wel met een andere milieukwaliteitsnormering of alternatieve middelen. Want vooropgesteld: alle middelen die nu gebruikt worden zijn goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en worden landbouwbreed in akkerbouwgewassen ingezet.

Symboolpolitiek verbetert grondwaterkwaliteit niet

Martin Immink: “Dit verbod vinden we symboolpolitiek. Hiermee ga je de grondwaterkwaliteit niet verbeteren. Wij pleiten daarom voor onze ‘aanpak bij de bron’. Een aanpak die zijn vertaling moet krijgen in maatregelen per grondwaterbeschermingsgebied. Zo zouden wij graag eerst laten onderzoeken wat de werkelijke oorzaken van alle verschillende aangetroffen stoffen op verschillende locaties zijn. Dan pas weet je hoe je het kunt verhelpen.”

De KAVB en LTO Noord willen met de provincie in gesprek over de ontstane situatie. Beiden gaan vanuit hun kant graag door met het doorontwikkelen van een nog duurzamere vorm van landbouw, waaronder ook de bloembollenteelt.