Landbouw en waterschap AGV tekenen voor samen aanpakken schoon en voldoende water in het DAW

  • Noord-West Utrecht
  • Gooi, Vecht en Amstelstreek
  • Aalsmeer - De Kwakel
  • Aar en Amstel
  • Alphen - Nieuwkoop
  • Regio West
  • Utrecht
  • Zuid-Holland
  • Noord-Holland

Een gezonde bodem, goede waterkwaliteit- en kwantiteit en toekomstgerichte boerenbedrijven in waterschapsgebied Amstel, Gooi en Vecht. Dat is waar regionale landbouworganisaties en het waterschap AGV hun steun aan geven met ondertekening van de intentieverklaring over de aanpak van de agrarische wateropgave in AGV- gebied. Onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken agrariërs met het waterschap verder aan een plan van aanpak voor hun gebied.

akkerbouwer-103

De intentieverklaring is onderdeel van de zogeheten DAW-Impuls en de eerste stap om te komen tot een plan van aanpak (zogeheten uitvoeringprogramma) om uitvoering te geven aan de agrarische wateropgave in dit gebied. Henk-Jan Soede, voorzitter collectief Rijn Vecht & Venen: “Water is de drijvende kracht achter alle natuur.  Als we als collectieven in het veenweidegebied kunnen zorgen voor een betere waterkwaliteit, helpen we de natuur inclusief de landbouw”.
 
Levendige boerensloten
Via kringlooplandbouw en goed beheer van sloten willen agrarische ondernemers samen met het waterschap werken aan een levendige boerensloot. De komende jaren maken ze dit gezamenlijk concreet per gebied. Doel is om met de juiste en per gebied meest geschikte maatregelen bij te dragen aan schoon water, een gezonde bodem en veel biodiversiteit. Denk aan maatregelen die boeren kunnen nemen gericht op het perceel (bufferzones), de oever (natuurvriendelijke oever, ander maaibeheer) of de sloot (voldoende op diepte). Het waterschap ondersteunt met (financiële) middelen en begeleiding. Waterschap, boeren en tuinders realiseren zo gezamenlijk de agrarische wateropgave en de DAW- doelen. Dagelijks bestuurder Arjan van Rijn van waterschap AGV: “Ik heb vertrouwen in dit DAW- proces waarin de agrariërs samen met het waterschap lokaal aan de meest geschikte maatregelen gaan werken”.

Samenwerking
De intentieverklaring vormt een symbolische mijlpaal in het proces, waar partijen vanaf nu gezamenlijk werken aan uitvoeringsplannen per deelgebied. De samenwerking bestaat uit de LTO afdelingen Noord- West Utrecht, Gooi, Vecht en Amstelstreek, Aalsmeer- de Kwakel, Alphen Nieuwkoop, Aar en Amstel, de agrarische collectieven Rijn Vecht & Venen, Utrecht Oost, Noord-Holland Zuid en Hollandse Venen en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Cornelis Jan Karsemeijer, voorzitter LTO Afdeling Noord- West Utrecht is enthousiast, maar blijft ook kritisch: “Veel leden en ook niet leden doen mee aan allerlei water- en bodem gerelateerde projecten. Maatwerk is hierbij belangrijk, maar ook het verleiden van de boer om hen mee te krijgen”.

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland. Samen met de Unie van Waterschappen wordt binnen het DAW gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren. Meer informatie staat op www.agrarischwaterbeheer.nl.