LTO Noord: veenweidestrategie schiet tekort

  • Regio West
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Utrecht
  • Veenweide West-Nederland

LTO Noord waarschuwt de provincie Noord-Holland dat de Regionale Veenweidestrategie 1.0 te weinig zoden aan de dijk zet. Boeren zijn te weinig bij de aanpak betrokken, zo schrijft de organisatie in reactie op de voor het zomerreces uitgebrachte conceptvisie.

In het concept beschrijft de provincie haar strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies uit veenbodems en het afremmen van bodemdaling. Het is een aanpak voor de middellange termijn tot 2030 met een doorkijk naar 2050. De kaders om het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak, zo stelt de provincie.

Op eigen houtje

Gewestelijk themahouder Veenweiden Aad Straathof van LTO Noord betreurt het dat de provincie nog geen gebruik maakt van de kennis en expertise in de agrarische sector. ‘We hebben het meermaals aangeboden, maar de provincie geeft er tot nu toe de voorkeur aan om het op eigen houtje te doen.’

Volgens Straathof zitten er grote voordelen aan een gezamenlijke aanpak. ‘Neem alleen al het draagvlak dat daarmee wordt verkregen bij de ondernemers. Zij moeten erin geloven, omdat ze als grootste beheerder van de veenweiden de sleutel hebben voor de oplossing.’

Tot zijn grote frustratie ziet Straathof dat Noord-Holland en andere provincies in West-Nederland, volledig inzetten op de integrale gebiedsprocessen. Hij voorspelt dat daarmee de focus op de bodemdaling verloren gaat. ‘Op zich is het slim om niet elk actueel dossier afzonderlijk op te pakken, maar nu dreigen zoveel lastige vraagstukken op elkaar te worden gestapeld dat het perspectief voor de individuele ondernemer verdwijnt.’

Geen verdienmodel

In de reactie aan de provincie schrijft LTO Noord dat de eerste ervaringen in recente pilots met drukdrainage de boeren nog steeds geen goed verdienmodel bieden. ‘Dit is een wezenlijk punt. Hoe kunnen boeren worden aangespoord om mee te doen aan het nemen van maatregelen als die ontbreken?’In het veenweidegebied bestaat de zorg dat de provincie te veel verwacht van natte teelten en de omvorming naar natte natuur. ‘Een boer kan veel betekenen in maatschappelijke vraagstukken. Na uitkoop verdwijnen deze beheerders van het veenweidegebied.’

‘Want uiteindelijk moet ook die natte natuur worden beheerd’, stelt Straathof. ‘Wie gaat dat doen? En wie gaat dat betalen? Laten we de pot van 18 miljoen euro voor Noord-Holland slimmer gebruiken. Als we serieus inzetten op innovatie, dan kan en wil de landbouw deze uitdaging aangaan.’