LTO Noord reageert kritisch op 'Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord'

  • Noord-Holland
  • Regio West

Het Analysedocument, dat urgente thema's voor het Ruimtelijk Voorstel voor Noord-Holland agendeert leidt tot kritische reacties van de agrarische sector. Op 7 augustus 2023 gaven wij al een eerste reactie op het concept samen met de KAVB en Glastuinbouw Nederland.

noord-holland-landschap-4

Na een informatieve bijeenkomst op 5 september voelt LTO Noord nog steeds de behoefte om de zaken beter te duiden en aanvullend commentaar te leveren op bepaalde uitspraken en constateringen in het document.

Kom met een meer gebalanceerde aanpak

Wij roepen de provincie op om tot een meer gebalanceerde aanpak en een betere onderbouwing in het uiteindelijke document te komen, om ervoor te zorgen dat de belangen van de agrarische sector en het landelijk gebied rechtvaardig worden behandeld.

Een van onze voornaamste bezwaren is dat het concept-Analysedocument de landbouw te sterk als de schuldige aanwijst voor alle problemen in het landelijk gebied, zonder overtuigendeonderbouwing. Hierdoor ontstaat volgens ons een tunnelvisie die andere belangrijke factoren zoals verstedelijking, bevolkingsgroei en de wegwerpcultuur negeert.

Ontbreken van visie

Een ander punt van kritiek is het ontbreken van een duidelijke visie op de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector in Noord-Holland Noord. Dit gebrek aan visie maakt het volgens LTO Noord moeilijk om de voorgestelde transitie van de sector in het juiste perspectief te zien.

Wij benadrukken ook dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de positieve bijdrage die de landbouwsector kan leveren aan de gewenste veranderingen in het landelijk gebied, zoals innovaties op het gebied van milieu en waterbeheer.

Ook uiten wij onze zorgen over de behandeling van verzilting in het document, deze is generaliserend en houdt geen rekening met de variatie tussen verschillende gebieden en de bredere maatschappelijke gevolgen.

Ambitie voor behoud van grondgebonden landbouw

Daarnaast brengen wij vraagtekens aan bij de plannen voor de aanlanding van windenergie en de mogelijke vestiging van energie-intensieve bedrijven in Middenmeer, die volgens ons in strijd lijken te zijn met de ambitie voor behoud van grondgebonden landbouw.

Wij wijzen de provincie op de mogelijke juridische procedures die kunnen ontstaan als gevolg van de voorgestelde bovengrondse hoogspanningslijnen, vooral in beschermde natuurgebieden. 

Tot slot geven wij aan dat uitbreiding van Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de Binnenduinrand met 300 hectare, tegen de gemaakte afspraken in gaat wanneer er niet elders NNN-gebied wordt vrijgegeven. Het coalitieakkoord spreekt over stabilisatie van de omvang van het bollenconcentratiegebied, dus wij gaan ervanuit dat bij omzetting van bollengrond naar natuur, hiervoor vervangende bollengrond in de plaats komt.