LTO Noord reageert op concept Faunabeleid van provincie Utrecht

  • Utrecht
  • Regio West

LTO Noord heeft gereageerd op het concept-Interim Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring (IOFM). Onze opmerkingen hebben onder andere betrekking op de verantwoordelijkheid voor faunaschade, het opstellen van passende beoordelingen, en de focus op preventieve maatregelen in het beleid.

utrecht-02

Volledige vergoeding is essentiële stap

Een van de voornaamste punten die wij benadrukken, is de erkenning dat faunabeleid een integraal onderdeel is van het provinciale natuurbeleid. Echter, wij wijzen dan ook op het belang van het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dit beleid, met name de schade die voortvloeit uit de uitvoering ervan. Daarom roepen wij de provincie op tot het volledig vergoeden van faunaschade als een essentiële stap in het waarborgen van een rechtvaardig beleid.

Een ander relevant punt is het complexe proces van het opstellen van passende beoordelingen voor beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden. Hierin adviseren wij de provincie om te leren van de ervaringen in Noord-Holland, waarbij het opstellen van dergelijke beoordelingen als bijzonder complex is gebleken.

Verder benadrukt LTO Noord dat de focus van het beleid op preventieve maatregelen moet verschuiven naar het realiseren van beheerbare populaties. Dit zal uiteindelijk leiden tot het terugbrengen van schade aan natuur en landbouwgewassen naar een acceptabel niveau.

Provincie moet verantwoordelijkheid nemen

Een belangrijk punt dat wordt besproken, is het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor faunaschade als onderdeel van het nationaal en provinciaal natuurbeleid. De provincie wordt opgeroepen om de gevolgen van het beleid niet bij ondernemers neer te leggen, maar zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van het beleid.

Voordat nieuwe populaties wilde dieren worden toegestaan, moet er een Fauna Effect Rapportage (FER) worden opgesteld om de consequenties en schade te beoordelen en volledige vergoeding van faunaschade moet worden gegarandeerd.

Bij de uitvoering van effectief faunabeheer benadrukken wij dat dataverzameling cruciaal is voor het onderbouwen van faunabeheerplannen en ontheffingen. Hiermee kunnen beleidsbeslissingen beter worden ondersteund door betrouwbare gegevens over onder andere populatieomvang, preventieve maatregelen en schadecijfers.

Huidige vergoedingen zijn slechts een tegemoetkoming

De suggestie dat agrarische ondernemers 'onvoldoende prikkel' hebben om schade te voorkomen, verwerpen wij. Ondernemers doen er alles aan om faunaschade te voorkomen en de huidige vergoedingen zijn slechts een tegemoetkoming voor gederfde inkomsten, zonder volledige dekking van alle kosten en gevolgschade.

Ook dringen wij aan op het niet aanvaarden van een verhoging van het eigen risico voor ganzenschade naar 20%, zolang de doelstellingen voor beheerbare ganzenpopulaties niet zijn behaald.

Een interprovinciale aanpak voor ganzenbeheer, met name in West-Nederland, wordt aangeraden om voldoende effectief te zijn. Samenwerking tussen provincies is essentieel om de problematiek aan te pakken.

Tot slot roept LTO Noord op tot het opstellen van een Fauna-effectrapportage voordat nieuwe leefgebieden voor hoefdieren en de introductie van wolven worden toegestaan. Hierbij moeten de gevolgen voor andere belangen worden meegenomen, en indien nodig moet volledige vergoeding van faunaschade worden gegarandeerd.

Zorgvuldige afweging is cruciaal

Wij benadrukken dat het in overweging nemen van deze opmerkingen en suggesties cruciaal is bij het uiteindelijk vormgeven van het beleid. Een zorgvuldige afweging en constructieve aanpak zijn essentieel om een evenwicht te vinden tussen natuurbescherming en de belangen van agrarische ondernemers.

Rond 23 augustus verwachten we de beantwoording op onze opmerkingen te ontvangen van de provincie Utrecht. Het ontwerp-IOFM wordt vervolgens naar verwachting in november/december 2023 ter visie gelegd.