Volgende stap gezet in aanpak bodemdaling in polders

  • Zuid-Holland
  • Regio West

LTO Noord gaat samen met melkveehouders in de Vlietpolder, Blauwe Polder en Waterloospolder, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver aan de slag met een plan om bodemdaling tegen te gaan.

Op 1 december hebben de partijen hiervoor een intentieovereenkomst getekend. 

Aad Straathof, themahouder westelijke veenweiden bij LTO Noord; “Het is goed dat deze intentieverklaring is opgesteld en ondertekend. Met elkaar we komen tot de juiste oplossingen. De komende maanden gaan we hier hard aan werken en kijken we zeker ook naar andere gebieden die zouden kunnen volgen. In de kamerbrief over Water en Bodem vanuit de overheid wordt meerdere malen maatwerk genoemd. Door de komende tijd de gesprekken aan te gaan aan de keukentafels blijven we dichtbij de boer en kunnen we met elkaar kijken naar maatwerkoplossingen. Met het vertrekpunt dat landbouw de drager blijft van het landgebruik."

Positieve eerste verkenning

Het afgelopen jaar heeft Rijnland samen met ongeveer 20 boeren uit deze polders al een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijke maatregelen. Dat bleek positief, vandaar dat zij de plannen nu verder willen uitwerken. Dit moet uiteindelijk leiden tot concrete afspraken over maatregelen die kunnen worden uitgevoerd, zoals de aanleg van waterinfiltratiesystemen en of klei in veen.

Geld voor maatregelen

Vorig jaar stelde het Rijk €22 miljoen beschikbaar aan de provincie Zuid-Holland voor maatregelen om de CO2-uitstoot uit veenbodems al op korte termijn te verminderen. Maatregelen in deze polders kunnen hiermee worden gefinancierd. Het verminderen van CO2-uitstoot uit veenbodems maakt ook onderdeel uit van de plannen die afgelopen vrijdag door het Rijk bekend gemaakt zijn. Zo zou in 2030,met de juiste maatregelen op voldoende grote schaal de bodemdaling gehalveerd kunnen worden en ca 1 megaton minder CO2 uitgestoten worden.
 
Foto via provincie Zuid-Holland. Bijschrift: Theo van Leeuwen van coöperatie De Groene Klaver, Henno van Dokkum Hoogheemraadschap van Rijnland, wethouder Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem, Aad Straathof van LTO Noord en gedeputeerde Meindert Stolk willen samen met de boeren in de drie polders een volgende stap zetten om bodemdaling aan te pakken.