Dag van de Boerin: belangrijker dan ooit

  • LTO Noord Vrouw en Bedrijf

De tweede zaterdag van september is De Dag van de Boerin. Deze dag is speciaal in het leven geroepen om de boerin in het zonnetje te zetten. Uit onderzoek blijkt dat boerinnen een positieve bijdrage leveren aan de resultaten van de onderneming.

Helaas constateert TO Noord Vrouw & Bedrijf dat de economische en juridische positie van boerinnen nog niet altijd goed geregeldis. Terwijl juist de boerin een sleutelrol kan spelen in de toekomst en noodzakelijke veranderingen van de land- en tuinbouw.

‘De boerin is een drijvende kracht op veel familiebedrijven. Het is noodzakelijk en in het belang van de sector dat deze vrouwen een betere positie krijgen. Als we kijken naar bijvoorbeeld alternatieve inkomsten, zoals boerderijwinkels, hebben boerinnen een cruciale rol’, zegt Helma Vermuë, voorzitter van LTO Noord Vrouw & Bedrijf.

In zowat alle Europese lijstjes bungelt Nederland onderaan. Zo heeft Nederland het laagst aantal vrouwelijke managers binnen de land- en tuinbouw. Ook de juridische en economische positie is vaak onvoldoende geregeld. ‘Allerlei onderzoeken laten zien dat vrouwen erg veel bijdragen in de land- en tuinbouw, maar dit zien we niet terug als we kijken naar thema’s als eigendom. Op dit moment is meer dan 90% van agrarisch onroerend goed in handen van mannen . Met name de bedrijfsadviseurs die op de bedrijven komen zijn nu nog te vaak gericht op de mannelijke ondernemers en daarbij wordt de belangen van de boerin niet altijd goed meegenomen’, aldus Helma Vermuë.

Transitie

De land- en tuinbouw staat voor grote uitdagingen. Zo wordt er druk gezocht naar alternatieve vormen van inkomsten door bijvoorbeeld boerderijwinkels, agrarische kinderopvang en zorg op de boerderij. In de praktijk spelen boerinnen hier een grotere rol in dan boeren. Ook als het gaat om andere veranderingen op het gebieden van bijvoorbeeld stikstof en natuurinclusiviteit wordt door tal van mensen aangegeven dat boerinnen hier een grote aanjager in kunnen zijn. Steeds meer betrokken partijen kijken naar boerinnen als onderdeel van de oplossing in de grote veranderingen waar de land- en tuinbouw voor staan.

Overheid

Vanuit de EU zijn gelden beschikbaar om de positie van boerinnen te versterken. In het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (2023-2027) is er geld beschikbaar om dit te realiseren. Helaas heeft de Nederlandse overheid weinig tot niets gedaan om dit geld ook op te kunnen eisen om specifiek deze doelgroep te versterken en te stimuleren. De positie van de boerin lijkt nog te weinig aandacht te hebben. Wel wordt er bij het Ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inmiddels aan gewerkt om een strategie te ontwikkelen om de positie en hoeveelheid vrouwen in de agrarische sector te versterken.

Vrouw & Bedrijf

LTO Noord Vrouw & Bedrijf richt zich op bewustwording en versterking van de sociale en financieel economische positie van vrouwen op het agrarisch bedrijf. Dit doen zij door actieve belangenbehartiging, voorlichting, trainingen en door actief mee te denken voor beleid op het gebied van de land- en tuinbouw. ‘Om die reden zijn gelijkwaardigheid en aandacht voor deze plek en positie in de breedste zin van het woord het uitgangspunt. ‘Samen organiseren’ is de kracht van het agrarisch (familie-) bedrijf ‘, aldus Helma Vermuë.