Blauwtong zorgt voor miljoenenschade onder schapenhouders

  • Schapenhouderij
  • Melkveehouderij
  • Geitenhouderij

Sinds begin september wordt Nederland getroffen door een hevige uitbraak van het blauwtongvirus. De uitbraak heeft met name op de schapensector zeer grote impact, maar ook de rundveesector en de geitensector zijn getroffen.

Naast de financiële schade is ook de emotionele druk voor ondernemers groot. Elke dag staan zij op met de vraag hoeveel dieren ziek zijn geworden of zijn gestorven tijdens de nacht. Om meer inzicht te krijgen in de geleden schade en de bereidheid om te vaccineren onder veehouders heeft LTO een enquête uitgezet onder haar leden schapenhouders en rundveehouders.

Vaccinatie

In totaal hebben 729 schapen- en rundveehouders de enquête ingevuld. Dit levert waardevolle informatie op die te gebruiken is in gesprekken met het ministerie over de geleden schade en met farmaceuten over de noodzaak van vaccinatie. De vaccinatiebereidheid onder de respondenten uit de schapenhouderij is zeer groot: 99,97% heeft aangegeven te willen vaccineren. De respondenten uit de melkveehouderij staan allemaal (100%) positief tegenover vaccinatie.

De noodkreet naar een vaccin is dan ook groot. Inmiddels zijn de eerste besmettingen geconstateerd in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. LTO heeft contact met zusterorganisaties van deze landen en met andere Europese belangenorganisaties om gezamenlijk op te trekken bij de ontwikkeling van een vaccin. Het goedkeuren van een vaccin kost tijd, terwijl voor ondernemers de tijd dringt. Immers pas na 2 keer vaccineren en gemiddeld 6 weken is er bescherming tegen het virus. Daarbij komt dat de huidige temperaturen en de zachte winters zoals we die afgelopen jaren zagen gunstig zijn voor de overleving van de knutten.

Geschatte kosten

In de enquête zijn schapenhouders gevraagd naar de mortaliteit op het bedrijf, en zijn ze gevraagd om een schatting te geven van gemaakte kosten zoals kosten voor de dierenarts. De totale kostenpost voor alleen dierenartskosten is al ruim €200.000 onder 379 schapenhouders. De schade daarbij opgeteld komen we op een schadebedrag van €2,2 miljoen. Daar is productieverlies nog niet in mee gerekend. Er zijn ondernemers die uitzonderlijk hard getroffen zijn: we zien bedrijven die meer dan de helft van hun dieren met hoge fokwaarde kwijt zijn. Als we dat zouden extrapoleren naar het totaal aantal besmette bedrijven komen we ver boven de €20 miljoen schade voor alleen de schapensector.

Ook de respondenten uit de melkveehouderij geven aan veel zieke dieren te hebben waarbij 45% jonger dan 24 maanden is. De afname van de melkproductie ligt tussen de 5 en 9 liter per dier per dag. Daarnaast is er een forse toename van sterfte onder runderen door blauwtong.

Blauwtong maakt een strooptocht door ons land met veel zieke en dode dieren. Ondernemers zijn de wanhoop nabij. LTO blijft haar oproep voor een snelle ontwikkeling van een vaccin daarom herhalen. Bovendien vragen we minister Adema om garant te staan voor een afname van ministens een miljoen dosis, daarvoor een reservering te doen bij de farmaceuten en om mee te denken over hoe we de geleden schade voor ondernemers behapbaar kunnen maken door ondersteuning.

Bron:

LTO Nederland