Deze LTO Noord standpunten zijn overgenomen in de provinciale coalitieakkoorden

  • LTO Noord
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Na het zomerreces komt alles weer op stoom. De nieuwe colleges bij de provincies gaan van start. Een nieuw bestuur met een nieuw coalitieakkoord. Wat maken we nu op uit de coalitieakkoorden?

De coalitieakkoorden zijn een graadmeter voor LTO Noord om te zien welke van onze ingebrachte punten zijn over genomen. Voorzitter Dirk Bruins: “Wij mogen tevreden zijn. De meeste provincies gaan kritischer kijken naar de waardevolle status van landbouwgrond. Landbouwgrond mag niet zomaar verspeeld worden voor allerlei grootschalige projecten zoals woningbouw, industrie en energie. Ze gaan beter kijken hoe bestaande ruimte binnen de bebouwde kom beter gebruikt kan worden.”

Een ander hekelpunt zijn de grote zonneparken op landbouwgrond. Bruins: “Provincies gaan niet zomaar vergunningen afgeven voor zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond. Ook gaan veel provincies goed nadenken over hoe zij nieuwe verdienmodellen van agrarische bedrijven kunnen stimuleren. Doordat sommige bedrijven door nabijgelegen natuurgebieden in de knel komen, is het goed om te kijken hoe zij op de bestaande plek alsnog door kunnen gaan.” LTO Noord ziet ook dat veel provincies de digitale en fysieke infrastructuur op het platteland willen verbeteren om zo ook de bedrijven bereikbaar te houden. Bovendien willen provincies zich hard maken voor een realistisch faunabeheer en voor een rechtvaardige vergoeding van faunaschade.

Er zijn dus veel standpunten van ons overgenomen. Daarom mogen we tevreden zijn met de resultaten die tot dusver zijn geboekt. Ze dragen bij aan een leefbaar platteland en perspectief voor de boeren en tuinders. Toch blijft er werk aan de winkel. De afgelopen maanden hebben we al kennis gemaakt met de nieuwe politici. De komende tijd zullen wij ons volop inzetten om deze nieuwe bestuurders het belang van de agrarische sector in Nederland te laten inzien.

Hier kun je per provincie zien wat we bereikt hebben:

Regio Noord

Regio Oost

Regio West