Omgevingsvisie gemeente Ooststellingwerf

Van 23 augustus tot en met 1 oktober jl. lag de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Ooststellingwerf ter inzage.

De commissie Lokaal Beleid van de ABO heeft deelgenomen aan de klankbordgroep die door de gemeente in het leven was geroepen om tot een gedragen visiedocument te komen. Dat is ten dele gelukt, maar niet alle door ons voorgestelde wijzigingen zijn in de ontwerp-Omgevingsvisie opgenomen. Namens de ABO hebben wij deze zienswijze ingediend.

Nu is het afwachten hoe hierop wordt gereageerd.