Werken aan Water

Nieuws vanuit Algemene Vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland: Tot onze grote opluchting hebben we in de vergadering van 26 september j.l. positief besloten voor de aanleg van het project permanente hevels Westermeerdijk.

Al in 2008 had de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel tot handhaven van de wateraanvoer in de westelijke NOP:” de tijdelijke hevels, die vanaf 1986 werden uitgerold ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit, zullen worden vervangen door definitieve, geclusterde hevels”. Door technische uitvoeringsaspecten en later de werkzaamheden voor het windpark is de aanleg in 2009 niet doorgegaan. In januari 2015, net voor de waterschapsverkiezingen, heeft de Algemene Vergadering besloten in te stemmen met de uitvoering van de hevels met als voorwaarde dat de werkzaamheden voor het windmolenpark afgerond moesten zijn.Doorslaggevend bij deze beslissing is het argument van bestuurlijke betrouwbaarheid geweest.

Na het realiseren van het windmolenpark komt het project permanente hevels wederom als agendapunt ter bespreking in de Algemene Vergadering met als gevolg dat andere fracties de aanleg wederom ter discussie willen stellen. Tijdens een informatie-avond “Onderduikerstocht” is door de aanwezige agrariërs nogmaals gewezen op de nut en noodzaak van de hevels voor aanvoer van schoon water. Deze avond en onze inbreng(waaronder weer het argument van bestuurlijke betrouwbaarheid) tijdens de Algemene Vergadering hebben bijgedragen tot definitieve beslissing tot het voteren van het bedrag voor de aanleg van de hevels in 2018 ( 10 jaar na de eerste behandeling van dit onderwerp).

In de komende vergadering van november staat de Meerjaren Begroting 2018-2021 op de agenda.Er staat veel te gebeuren voor het waterschap Zuiderzeeland. Te denken valt aan:

  • de beoordeling van de primaire waterkeringen ( de dijken) op basis van de nieuwe normeringen. Het gaat in totaal om 199 km waterkering en in 2018 zal gestart worden met de beoordeling van eerste 26 kilometer. 
  • de renovatie van Gemaal Vissering in Urk
  • verbetering van de waterkwaliteit. Via het actieplan Bodem en Water richt het waterschap, in samenwerking met de provincie en de agrariërs, zich op het terugdringen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Activiteiten op dit gebied zijn : pilot Onderduikerstocht, project Spaarwater, Schoon erf Schone Sloot, zicht op Bodemstructuur en het organiseren van demo-dagen en netwerkbijeenkomsten. Met het oog op de klimaatverandering en de gevolgen daarvan zal ook aandacht gevraagd worden voor het onderwerp waterberging. Bewustwording vergroten en kennis verbeteren van de bodemkwaliteit ten behoeve van het verbeteren van het waterbergingsvermogen is een belangrijk aandachtspunt in de gesprekken met agrariërs en het agro-bedrijfsleven. In het stedelijk gebied richt men zich op het verminderen van de hoeveelheid “nieuwe stoffen” (medicijnresten, microplastics en antibioticaresistentie bacteriën). In de komende periode zal het nodige onderzoek naar het voorkomen en verwijderen van deze stoffen gedaan worden.
  • verduurzamen van het energieverbruik van de 7 gemalen. Dit zijn enkele onderwerpen die van invloed zullen zijn op de tarieven van het waterschap. Voor ons als agrarische fracties in de Algemene Vergadering is het van belang dat bij de uitvoering van de kerntaken : Schoon Water, Voldoende Water en Waterveiligheid voldoende gekeken blijft worden naar de belangen van de agrarische sector. Ook van ons als agrariërs zal een inspanning gevraagd worden om samen met de mensen van het waterschap te werken aan een robuust watersysteem.

Fracties Ongebouwd en Werk aan Water. A. Adamse, T. Leijten, M. Riepma, T. Hogendoorn en M.C.Slootman-Claassen