Campagne kruidenrijk grasland

LTO Noord wil biodivers boeren leuker en makkelijker maken. Een logische eerste stap is inzetten op kruidenrijk grasland. In de vorm van de campagne: 'Allemaal Kruidenrijk' geven we hier invulling aan.

Grazende koe

LTO Noord wil biodivers boeren leuker en makkelijker maken. Een logische eerste stap is inzetten op kruidenrijk grasland. In de vorm van de campagne: 'Allemaal Kruidenrijk' geven we hier invulling aan.

Biodiversiteit is een breed begrip. Voldoende biodiversiteit betekent een gezonde bodem, weerbare gewassen en gezonde dieren. Je kunt biodiversiteit op agrarische bedrijven op meerdere manieren realiseren. Denk aan: meer inzet van natuurlijke plaagbestrijding, weidevogelbeheer, agroforestry of kruidenrijk grasland. Voor dat laatste onderwerp, kruidenrijk grasland, start LTO Noord een campagne om melkveehouders die nog geen ervaring hebben met productief kruidenrijk grasland te inspireren en te laten ervaren om actief hiermee te beginnen. Hoe meer kruidenrijk grasland, hoe meer biodiversiteit voor ons allemaal.

Waarom kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is grasland dat naast gras ook uit vlinderbloemigen en andere kruiden bestaat. Dit type grasland versterkt het verdienmodel en de biodiversiteit op een (melk)veebedrijf.

Voordelen van kruidenrijk grasland

  • zorgt voor betere waterberging door dieper wortelstelsel dan gras
  • bespaart (kunst)mest, vlinderbloemigen in het grasland binden stikstof uit de lucht
  • draagt bij door mengsels van grassen, vlinderbloemigen en kruiden aan een hoger ruweiwitgehalte in het rantsoen 
  • kan mogelijk leiden tot betere gezondheid van de koe
  • draagt bij aan maatschappelijke waardering

Onze activiteiten

De campagne ‘Allemaal Kruidenrijk’ bestaat uit een reeks activiteiten. Van juli 2023 tot juli 2024 gaan we het volgende doen:

  • ontmoeting in de wei bij agrarische ondernemers die nu al kruidenrijk grasland toepassen
  • opzetten van een E-learning, o.a. gericht op het management van kruiden in je perceel
  • fondsenwerving voor 1001ha.nl
  • ervaringen verzamelen rondom de toepassingen van kruidenrijk grasland
  • Ontwikkeling telkaart kruidenrijke grassen voor leden

Hoe kun je financiële tegemoetkoming krijgen op graskruidenmengsel?

Een graskruidenmengsel versterkt het verdienmodel en draagt bij aan meer biodiversiteit. Voor LTO Nederland en Urgenda ontstond in 2020 een mooie aanleiding om samen te werken en agrarische ondernemers op een laagdrempelige manier te helpen met een fikse korting op graskruidenmengsels. Wilco Brouwer de Koning, bestuurslid Vakgroep Melkveehouderij is een van de initiatiefnemers van de campagne 1001ha.

Hoe kun je als afdeling helpen?

Via de actie van 1001ha ontvangen ondernemers €150,- korting per hectare voor de aankoop van graskruidenmengsels, met een maximum van 3 hectare per ondernemer per jaar. Alleen is deze actie enkel beschikbaar voor boeren en tuinders binnen een gemeente of provincie die geld gedoneerd heeft aan de campagne. Wij vinden dat de actie eigenlijk overal beschikbaar zou moeten zijn, want kruidenrijk grasland is goed voor kostenreductie, de koe, de bodem, de biodiversiteit en dus voor ons allemaal.

Is het bij jouw gemeente dan nog niet mogelijk, dan vragen wij jou (of iemand uit het afdelingsbestuur) of je wil helpen deze campagne te versterken. 

Meer informatie vind je via deze link!

Voorbeeld in de praktijk

Hans Vetketel van melkveebedrijf ’t Maatkamp in Koekange werkt aan twee opgaven: droogte en het reduceren van ammoniakemissie. Met behulp van kruidenrijk grasland in combinatie met een stuw probeert Hans de effecten van droogte op zijn percelen te verminderen. “Kruidenrijk grasland wortelt dieper dan gangbaar grasland. Hierdoor wordt het water beter vastgehouden en vastgelegd in de bodem”, aldus Hans. Meer weten hoe Hans dat aanpakt?