Subsidieregeling voor boeren en tuinders die aan de slag willen met waterstof

  • Duurzame Energie
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Wil je duurzame waterstof door middel van een elektrolyser gaan produceren? Vanaf oktober is de OWE-subsidieregeling hiervoor beschikbaar.

19

Deze regeling moedigt boeren en tuinders aan waterstof te produceren uit hernieuwbare bronnen en zo bij te dragen aan de transitie naar een groenere energievoorziening.

De OWE-regeling (Opschaling volledig hernieuwbare Waterstofproductie via elektrolyse), is gericht op projecten die gebruik maken van elektrolyse, een proces waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare elektriciteit, zoals opgewekt door windmolens of zonnepanelen. Door dit proces wordt 'groene' waterstof geproduceerd, een belangrijke schone energiebron voor diverse toepassingen.

De kern van de regeling is de financiële ondersteuning die geboden wordt aan deelnemende partijen. Er geldt dat het aan te vragen subsidiebedrag in € per kg volledig hernieuwbare waterstof (waarbij de investeringssubsidie is meegerekend door het om te rekenen in een bedrag per kg over de gehele looptijd van de subsidie) niet hoger mag zijn dan 9 euro per kg.

Onze oproep aan leden: start de vergunningsprocedure

LTO Noord heeft zich sterk ingezet voor de integratie van kleinschalige elektrolyse op boerderijen. Dit zou decentrale waterstofproductie mogelijk maken en de agrarische sector verder verduurzamen. Wij moedigen geïnteresseerde boeren aan om snel de vergunningsprocedure met hun gemeente op te starten om gebruik te kunnen maken van deze veelbelovende regeling. De vergunning moet namelijk verleend zijn om in aanmerking te komen voor de regeling.

De OWE-regeling omvat zowel investerings- als exploitatieaspecten. Voor investeringen worden onder andere kosten voor de waterstofproductie-installatie, benodigde apparatuur, en infrastructuur gedekt. Het subsidiebedrag varieert afhankelijk van de grootte van het bedrijf, waarbij grotere bedrijven tot 40%, middelgrote bedrijven tot 50%, en kleinere bedrijven tot wel 60% van de subsidiabele kosten vergoed kunnen krijgen.

Een cruciale voorwaarde voor deelname is dat de productie-installatie aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoot dan conventionele alternatieven. Dit waarborgt dat de waterstofproductie daadwerkelijk bijdraagt aan een schonere toekomst. Bovendien moet de elektrolyser een bepaald nominaal elektrisch inputvermogen hebben en gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnetwerk of direct aan hernieuwbare energiebronnen.

Met een budget van 245 miljoen euro is de OWE-subsidieregeling een veelbelovende stap in de richting van duurzamere landbouwpraktijken en een groenere energievoorziening. Houd voor meer informatie en om vanaf oktober de subsidie aan te vragen, de website van RVO in de gaten.