Waterkaravaan LTO Noord toont regionaal de vele gezichten van water en grond

  • Regio Oost
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Flevoland
  • Overijssel
  • Gelderland

De DAW Waterkaravaan in Oost bezocht op 21 maart Flevoland, na een eerder bezoek aan Overijssel. Martin Immink, regiobestuurder LTO Noord regio Oost en themahouder Water en Bodem, begeleidde de tour.

Zijn conclusie: “Eenduidig doelenbeleid werkt niet; maatwerk wel, per bedrijf en per grondsoort.”

Samen met onze Flevolandse partner in bodem en water, Actieplan Bodem en Water Flevoland, en drie agrarische ondernemers werd verteld over hun ervaringen met bodem- en waterbeheer. Het doel van de tour: hoe kunnen boeren en tuinders met behulp van innovaties en aanpassingen concreet een bijdrage leveren aan een betere bodem- en waterkwaliteit?

Drie Flevolandse praktijkvoorbeelden

Drie ondernemers lieten zien hoe ze die mogelijkheden toepassen. Melkveehouder Marijn van Aart van Edelweisz Dairy in Rutten vertelde hoe hij met behulp van sleufsilo’s en een kuilhapper met dichte bodem de emissie van onder andere perssappen verlaagt. Bollenteler en akkerbouwer Jeroen Schutte heeft op zijn bedrijf in Nagele een uitgebreid pakket aan bodem- en watermaatregelen, waaronder een waterzuiveringsinstallatie. Akkerbouwer Harry Schreuder kan dankzij een stuw en met bodemsensoren de vochttoestand in zijn bodem beter controleren.

Hoe kijkt Martin Immink naar oplossingen en beleid?

“We hebben te maken met veel frustrerend beleid de laatste maanden, met grote gevolgen voor de sector. Nitraatuitspoeling op droge zandgronden is al geruime tijd een discussieonderwerp. De EU-Nitraat richtlijn heeft als doel om verontreiniging van grond- en oppervlaktewater door nitraatstikstof te voorkomen of te beperken. Je ziet tijdens deze DAW-tour weer dat maatwerk het verschil maakt. Per individueel bedrijf, maar ook per grondsoort. In Overijssel heb je veel zandgrond, in Flevoland heb je veel gradaties in kleigrond. Daar moet beleidsmatig op gestuurd worden. We zullen als landbouworganisatie en ook als regio dus goed met elkaar in gesprek moeten gaan wat we in het 8e Nitraat Actieprogramma in willen brengen.”

Tijdens de DAW Waterkaravaan op 5 maart ondertekenden Overijsselse partijen een win-winovereenkomst voor nu en de toekomst