Hoopvol bod doelsturing Gelderse natuurinclusieve landbouw

  • Gelderland
  • Regio Oost
  • Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland laat met een rapport de nut en noodzaak van natuurinclusieve landbouw zien aan de provincie Gelderland. Dit samen met de oproep om drie jaar lang 150 boeren financieel te belonen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. LTO Noord vindt het een hoopvol bod.

Foto: Uit handen van Frans Davelaar (Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland) ontvangt Harold Zoet het adviesrapport.

Met de overhandiging van de Eindrapportage Monitor Duurzame Landbouw Gelderland (MDLG) en de oproep om 150 boeren á € 6.000 drie jaar lang te belonen (totaal € 2,7 miljoen) voor duurzaamheidsmaatregelen, hoopt Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland de provincie nut en noodzaak van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) in te laten zien.

Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen zeven organisaties: VALA, Collectief Rivierenland, Provincie Gelderland, De Fruitmotor, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland én LTO Noord. De presentie en overhandiging vond plaats tijdens het symposium 'Gelderland aan tafel voor doelsturing' op 4 juli in het Gelderse provinciehuis. Het stond in het teken van geleerde lessen uit onder meer het Markemodel en de MDLG, met de focus op KPI-systematiek.

Wat is de Monitor Duurzame landbouw Gelderland?

De MDLG is een integrale systematiek gericht op prestaties voor klimaat, kringlooplandbouw, stikstof, natuur, landschap, water en bodem. Het is bedoeld om prestaties van individuele agrarische bedrijven meetbaar te maken en te monitoren over meerdere jaren. Ze stuurt op doelen, in plaats van op maatregelen. Hierdoor krijgen veehouders en akkerbouwers in de provincie Gelderland inzicht in wat er nodig is om doelen te behalen.

Wat is het doel van deze KPI-systematiek?

Juist in de KPI-systematiek heeft projectleider Yvette van Wichen namens LTO Noord een onderzoeksbijdrage geleverd. “In de monitor komen prestaties en verdienmodellen mooi samen. Natuurlijk is slechts een instrument, maar we hebben als samenwerkende publieke en private organisaties met medewerking vanuit veel boeren er wel voor gezorgd dat deze basis er nu ligt. De hoop is dat we dankzij de bijdrage van de provincie dit nu onder 150 Gelderse boeren uit kunnen rollen en Gelderland natuurinclusiever maken.”

Wat vindt LTO Noord van de meerwaarde van kritische prestatie-indicatoren?

Regiobestuurder Martien Nillesen van  LTO Noord regio Oost is portefeuillehouder voor dit thema: “Veel boeren doen al aan een vorm van natuurinclusiviteit, soms uit eigen motivatie, maar vaak ook uit een maatschappelijke behoefte. Met deze monitor wordt het duidelijk welke maatregel bijdraagt aan een bepaald doel. Dat mag zeker beloond worden, want er wordt arbeid voor verricht. Tot dusverre waren er verschillende losse systematieken vanuit overheid, banken en zuivelorganisaties, maar deze Gelderse monitor biedt meer eenduidigheid. Het zou mooi zijn als dit verder uitgerold wordt in de provincie en wellicht daarbuiten.”

Welke stap zet provincie Gelderland?

Gedeputeerde Harold Zoet van landbouw concludeerde: “De landbouwsector wil verduurzamen. Doelsturing en innovatie zijn daarbij essentieel. Sowieso is het mooi dat deze stap mede gedragen is door agrariërs: hun vakmanschap moet je in hun kracht zetten. We gaan, samen met het Rijk, daarom de komende jaren keihard werken om dit breed in te voeren. Ik hoop dat het model zich als een olievlek over Gelderland uit zal breiden. Ik zie deze KPI’s ook liever als key performance indicatoren, als sleutel naar de toekomst.”

Aan welke KPI-factoren moet je denken?

  • Nutriënten - stikstofbodemoverschot, ammoniak-, veld- en stalemissie, Fosfaatoverschot
  • Klimaat & Circulariteit - broeikasgasemissie, duurzame energie, eiwit van eigen land
  • Bodem & Water Milieu - impact gewasbeschermingsmiddelen, blijvend grasland, waterkwantiteit
  • Biodiversiteit & landschap – (agrarisch) natuurbeheer, landschapskwaliteit, Groenblauwe dooradering, kruidenrijk grasland
  • Dierenwelzijn – weidegang

Meer weten over: