LTO Noord draagt trekkersrol Springendal over aan provincie Overijssel

  • Overijssel
  • Regio Oost
  • Noord-Oost Twente

Per 21 maart draagt LTO Noord de trekkersrol van het Natura2000-gebiedsproces Springendal en Dal van de Mosbeek (kortweg Springendal) over aan de provincie Overijssel. In en rond het gebied nabij Ootmarsum worden natuurherstelmaatregelen doorgevoerd, die ook effect hebben op agrariërs rond het gebied.

Sinds 2014 is LTO Noord trekker van het gebiedsproces. In die tijd is er een en ander aan plannen gerealiseerd in en buiten het gebied. Zo zijn de eerste werkzaamheden in het gebied uitgevoerd, zoals het herstel van de bronvijvers van de Springendalse beek, evenwichtsbemesting en uitmijnen. 

LTO Noord blijft betrokken

Recent is echter het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten vastgesteld; in 2024 start de uitvoering hiervan. De maatregelen uit dit plan hebben vergaande consequenties voor de agrarische bedrijven in dit gebied. LTO Noord vindt dat haar belangenbehartigersrol niet langer te combineren is met de trekkersrol rond Springendal. Beide organisaties verwachten dat de provincie Overijssel vanuit die hoedanigheid deze trekkersrol beter past, nu de plannen ten uitvoer zullen worden gebracht.

LTO Noord blijft lid van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) en daarvanuit nauw betrokken bij de voortgang van het gebiedsproces Springendal.