Handreikingen voor aanleg wasplaats spuitmachines

  • Akkerbouw en vollegrondsgroenten
  • Bollenteelt
  • Bomen en vaste planten
  • Fruitteelt
  • Glastuinbouw

Eén van de mogelijke stappen om te komen tot een nagenoeg gesloten erf is het aanleggen en gebruiken van een wasplaats voor spuitmachines. Wat komt daarbij kijken en hoe dit aan te pakken? Als agrarisch ondernemer of loonbedrijf hoef je niet alles uit te zoeken. Vanuit verschillende projecten zijn bruikbare ervaringen opgedaan en zijn informatieflyers opgesteld.

spruiten-24

Over de aanleg van wasplaatsen in de Haarlemmermeer is een mooi filmpje opgenomen. Het Actieplan Bodem & Water Flevoland maakte twee posters over de wasplaats en de afvoer van waterstromen. De posters zijn een goede inspiratie bij het zelf laten aanleggen van een wasplaats. De posters geven de aanpak in Flevoland weer. Stem met de eigen omgevingsdienst en waterschap af welke voorwaarden en regels zij stellen.

Emissiereductiesprint

Emissiereductiesprint is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW. De campagne etaleert de praktijkinitiatieven die er zijn om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Minder emissie via het erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, zorgt ervoor dat waterkwaliteitsdoelen zijn te halen en leidt tot minder overlast bij omwonenden en in het milieu

 

Bron:

LTO Nederland