Droogte

Wij zetten in op een integrale aanpak van het waterbeheer, waardoor meer water beschikbaar blijft. Een aanpak voor waterbeschikbaarheid, het voorkomen van wateroverlast, het bevorderen van waterkwaliteit, goed nutriënten- en bodembeheer is onze inzet.

Weersextremen

Zowel droogte als extreme buien hebben impact en beide nemen in frequentie en in intensiteit toe. De hoge droge zandgronden in Oost-Nederland hebben bijvoorbeeld de afgelopen drie jaar te maken gehad met extreme droogte.

Als landbouwsector spannen we ons in om zoetwater langer vast te houden. Dit doen we door waterbesparende maatregelen, infiltratie, opvang op het land, bodemverbetering en door toepassing van innovatieve technieken. Onze innovatieve sector werkt ook aan klimaat robuuste teelten door veredeling van gewassen.

Door regulier overleg met de waterschappen en andere partijen wordt geanticipeerd op de mogelijke droogteperioden.

Dit betekent het voor jou als lid Vanuit oogpunt van kringlooplandbouw en grondgebondenheid is juist meer ruimte nodig. Wij zorgen in de gesprekken met provincies voor ruimteclaims.
Dit betekent het voor de agrarische sector Voldoende zoet water is wat de landbouwsector nodig heeft om gezond en voldoende gewassen te telen, voor ons allemaal. Belangrijk is het gesprek met de waterschap(pen) en andere partijen over de noodzaak van een goede zoetwatervoorziening en in tijden van droogte over de mogelijkheden om water te onttrekken voor beregening van het land. Onze inzet is dat boeren en tuinders altijd over voldoende beregeningswater kunnen beschikken.
Dit betekent het voor de samenleving Nederlanders hebben behoefte aan een mooie groene omgeving om te recreëren en op te laden, aan het behoud van historische landschappen, het versterken van de natuur en biodiversiteit, de verbetering van het leefklimaat omdat bomen fijnstof afvangen en temperatuur reguleren. Een groene omgeving is belangrijk voor ons allemaal.

Veelgestelde vragen

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Leden Contact Centrum

Unknown

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.