Opschaling door aanhoudende droogte

  • Droogte

Vanwege de huidige situatie en de vooruitzichten met betrekking tot het weer en wateraanvoer van de grote rivieren heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) besloten om landelijk op te schalen naar niveau 2 ‘feitelijk watertekort’.

Akkerbouwer-31

Met deze opschaling verandert er voor jou als agrarisch ondernemer op korte termijn in veel gevallen nog relatief weinig, omdat de verdringingsreeks regionaal al wordt gehanteerd. Het kabinet heeft ook besloten de landelijke waterverdeling de komende weken te coördineren vanuit het Managementteam Watertekorten (MTW). Minister Harbers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarover afgelopen woensdagmiddag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

LTO Nederland heeft geen directe betrokkenheid bij zowel het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) als het Managementteam Watertekorten (MTW). Wel staan wij op landelijk niveau in goed contact met betrokken ministeries, Unie van Waterschappen (UvW), Vewin en IPO om droogte-signalen vanuit de agrarische sector naar voren te brengen. Daarnaast zijn wij regelmatig in gesprek via het ‘Sectoroverleg droogte landbouw en natuur’, wat wordt voorgezeten door het ministerie van LNV. LTO Nederland geeft knelpunten en relevante ontwikkelingen op het gebied van droogte door richting dit sectoroverleg, en staat in goed contact met LNV, die hierin de verbindende schakel is. LTO Nederland geeft via dit sectoroverleg droogte landbouw en natuur relevante signalen vanuit de land- en tuinbouw door aan de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Dit doet LTO Nederland in nauwe afstemming met de verschillende vakgroepen, regionale LTO-organisaties en gelieerde sectororganisaties. Op basis van deze droogtemonitor schetst de LCW een landelijk waterbeeld, en adviseert Rijkswaterstaat over maatregelen.

Aangezien waterverdeling vooral een regionale aangelegenheid is, en er regionaal grote verschillen kunnen optreden, wordt naast het LCW in 6 regionale droogte overleggen (RDO) de actuele stand van zaken besproken. Daar zijn vanuit onze regionale organisaties LLTB, LTO Noord en ZLTO nauwe contacten met andere terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijven.

Met de landelijke opschaling naar niveau 2 ‘feitelijk watertekort’ verandert er voor jou als agrarisch ondernemer op korte termijn in veel gevallen nog relatief weinig. Het is namelijk zo dat op regionaal niveau de zogenaamde verdringingsreeks al reeds wordt gehanteerd bij vraagstukken rondom de verdeling van oppervlaktewater. In deze verdringingsreeks voor oppervlaktewater staat landbouw (denk aan: onttrekking oppervlaktewater voor beregening) ingedeeld in categorie 4; de categorie die als eerste gekort wordt in een situatie waar te weinig oppervlaktewater voorhanden is. De tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen (kleinschalig hoogwaardig gebruik) valt onder categorie 3 van de verdringingsreeks. De definities hiervan staan beschreven een in een landelijk draaiboek, alleen de uitwerking is en blijft altijd (regionaal) maatwerk. Mocht de huidige droogte zich aanhouden (waar het nu wel op lijkt), ligt het in de lijn der verwachting dat in steeds meer gebieden het onttrekken van oppervlaktewater voor landbouw verboden wordt. Ook zonder verbod is het überhaupt nog maar de vraag of oppervlaktewater ter beschikking komt, omdat als gevolg van de uitwerking van de verdringingsreeks op stroomgebiedsniveau keuzes gemaakt dienen te worden in de wateraanvoer. Dit kan in potentie grote gevolgen hebben. Bovengenoemde verdringingsreeks geldt overigens enkel voor oppervlaktewater en niet voor grondwater.

Mocht je als lid zorg- en/of knelpunten hebben met betrekking tot de waterverdeling, dan adviseren wij om dit kenbaar te maken bij het Leden Contact Centrum van LTO Noord. Dit kan via: 088 – 888 66 66 of per e-mail: info@ltonoord.nl

Hier vind je per gebied meer informatie over droogte

Bron:

LTO Nederland