Dit hebben wij in april voor jou gedaan

  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Ook in april zette LTO Noord zich op verschillende thema’s en dossiers volop in voor haar leden. Dit met onder andere: inzet op PAS-melders in Groningen, boerderijmolens in West-Nederland en faunabeheer in Overijssel.

Harken Dairy Campus

Regio Noord

De Raad van State heeft begin april besloten dat de rekenregel van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is. Dit is goed nieuws voor 29 boeren in Groningen. Voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord regio Noord is er blij mee: ‘We zetten ons al jaren in om de legalisering van PAS-melders te regelen en dit mag nu eindelijk effect hebben.’

Het proces rond het Fries Programma Landelijk Gebied is volgens LTO Noord-regiobestuurder Jan Teade Kooistra ‘hobbelig’. Na een vierdaagse hackaton, georganiseerd door de provincie, blijkt uit een brief dat de provincie toch voorsorteert op methaanreductie en krimp van de veestapel. LTO Noord heeft direct laten weten dat dit niet conform de afspraken is.

Regio West

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder Tennet dreigen bij de keuze voor een nieuwe lange hoogspanningsverbinding de belangen van agrarische bedrijven in Flevoland te vergeten. Daar waarschuwt LTO Noord voor in een reactie op een projectbeschrijving voor een tracékeuze voor die verbinding tussen Ens in de Noordoostpolder en het Noord-Hollandse Diemen.

Het aantal kleine windturbines, ofwel boerderijmolens, is aan een opmars bezig in West-Nederland. Onder meer de inzet van LTO Noord-afdelingen richting gemeenten draagt daaraan bij. Vicevoorzitter Hans Rozendaal van LTO Noord-afdeling Hoeksche Waard: ‘We zijn in goed gesprek met de gemeente waarbij we misverstanden wegnemen.’

Regio Oost

Met het oog op het Overijsselse Faunabeheerplan Ganzen 2024-2029 pleit LTO Noord al langer voor een flinke afname van vooral het aantal overzomerende grauwe ganzen. Ook de andere deelnemers in de faunabeheereenheid zien steeds meer de nadelige impact van de te grote populaties. Een voorstel van de faunabeheereenheid is om te kijken naar een meer gebiedsgerichte aanpak. Het doel van LTO Noord is om het aantal in Overijssel verblijvende zomerganzen te laten krimpen van 40.000 tot circa 15.000. Dat aantal werd geteld in 2005.

Provincie Overijssel heeft natuurdoelanalyses opgesteld voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. LTO Noord beschouwt de informatie als onvolledig. Zo laten de natuurdoelanalyses niet zien wat het effect is van maatregelen die al zijn genomen in de diverse gebiedsprocessen. De provincie moet snel aan de slag om echt in kaart te brengen wat de staat van de natuur is en in welke richting de natuur zich ontwikkelt.

Bron:

Nieuwe Oogst