Dit hebben wij voor jou in november gedaan

  • LTO Noord

Een vereniging zet zich in voor haar leden. LTO Noord doet dat door belangen te behartigen, te binden, te informeren en samen op te trekken. Dit is waar wij ons in november op hebben ingezet.

vechtdal-2

In een reactie op de conceptversie van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) benadrukt LTO Noord in regio West haar zorgen en aandachtspunten voor de beoogde ontwikkelingen in het Utrechtse landelijk gebied. LTO Noord benadrukt het belang van erkenning van de landbouw als een sector die kan bijdragen aan de gestelde doelen. Ze vraagt wel om een realistisch tijdspad.

LTO Noord-afdeling Haarlemmermeer is blij met het besluit van drinkwaterbedrijf Puur Water & Natuur (PWN) om de plannen rond brakwaterwinning in elk geval tot 2030 in de wacht te zetten. De afdeling was kritisch over de ideeën van PWN, uit vrees voor onder meer verzilting. Onderzoek wijst uit dat de innovatieve techniek nog onvoldoende is ontwikkeld. PWN ziet daarom voorlopig af van het oppompen van brakwater in de Haarlemmermeer.

Natuurdoelanalyses

In het werkgebied van LTO Noord regio Noord hebben de noordelijke provincies afgelopen jaar op verzoek van het Rijk natuurdoelanalyses gemaakt. Om tot een gedegen advies te komen, legt de Ecologische Autoriteit nu werkbezoeken af aan Natura 2000-gebieden. LTO Noord sluit aan bij deze werkbezoeken in Drenthe en Friesland om een bredere inbreng te leveren. Zo wordt regelmatig duidelijk hoe het gebrek aan informatie uit het verleden het lastig maakt een gedegen analyse van de staat van de natuur te maken.

De Friese gedeputeerde van landbouw is positief over de bijdrage die de gezamenlijke landbouwpartijen hebben geleverd aan het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Onder aanvoering van LTO Noord is beschreven wat er nodig is om perspectief voor de agrarische sector te creëren en tegelijkertijd maatschappelijke doelen te verwezenlijken. LTO Noord geeft hiermee handvatten aan de overheden en tegelijkertijd eist zij namens de agrarische sector dat deze serieus wordt genomen.

In regio Oost heeft regiobestuurder Martien Nillesen tijdens een kennismakingsbezoek aan Gelders gedeputeerde Ans Mol (BBB) aandacht gevraagd voor de kansen van energie van het boerenerf. Ook gaf Nillesen aan tegen welke drempels en regelgeving boeren en tuinders aanlopen bij die duurzame opwekking, zoals bij de investering in monomestvergisters en boerderijmolens.

Met twee werkbezoeken vanuit het ministerie van LNV heeft LTO Noord aandacht gevraagd voor de zorgen van boeren en tuinders in de regio. In november stond in de Betuwe het thema fruitteelt met de beperkingen van gewasbescherming centraal en brachten ambtenaren een bezoek aan Noord-West Overijssel, alwaar de uitdagingen rond onder meer extensivering in het PPLG aan bod kwamen.

Bron:

Nieuwe Oogst