Netwerk Praktijkbedrijven

Het doel van dit project is dat een netwerk van melkveehouders uit heel Nederland in 2024 daadwerkelijk hun ammoniak- en methaanuitstoot met 30% gereduceerd hebben. En dat zij op hun (leer)route daarnaar toe collega-melkveehouders inspireren en terzijde staan om aan de slag te gaan.

Over dit project

Over het reduceren van ammoniakemissie is al veel bekend. Minder bekend is hoe methaanemissie gereduceerd kan worden. In dit project gaan veertig melkveebedrijven in netwerkverband aan de slag.

Een toekomstbestendige melkveehouderij In 2024 moet 80% van de melkveehouders met concrete emissie-reducerende maatregelen die passen bij hun bedrijf aan de slag kunnen of zijn gegaan. Inclusief aandacht voor de complexiteit van de bedrijfsvoering. Integraal betekent aandacht voor stikstof, biodiversiteit, weidegang, dierenwelzijn en waterkwaliteit. Daarmee bouwen wij aan een toekomstbestendige melkveehouderij mét behoud van economisch perspectief. 

Werkwijze

Op 10 onderzoeksbedrijven worden nieuwe maatregelen via onderzoek en dataverzameling boven water gehaald. Mogelijke maatregelen worden getoetst in de praktijk op haalbaarheid en inpasbaarheid. Getoetste maatregelen worden vervolgens gefinetuned op de 30 demonstratiebedrijven voor de zeer verschillende typen bedrijven (groot, klein, extensief, intensief, gangbaar, biologisch) en grondsoorten. Deze bedrijven worden intensief begeleid. 76 ambassadeursbedrijven gaan zelf aan de slag met de gefinetunede maatregelen. Zij worden op wat meer afstand gevolgd en begeleid. Zo komt in beeld wat de succesfactoren zijn en wat de mate van succes bepaalt. De uitkomsten worden vervolgens weer meegenomen in vervolgonderzoek. Zo leren onderzoekers en melkveehouders van elkaar en worden maatregelen samen uitgewerkt. Ook andere melkveehouders en adviseurs kunnen meekijken en leren. De ervaringen en inzichten van de deelnemende melkveebedrijven resulteren in praktische handvatten die adviseurs, loonwerkers en uiteraard collega-boeren inspireren om ook aan de slag te gaan. Het gaat niet meer alleen om kennis verspreiden maar samen leren, ervaren en vooral doen. 

Leertraject

Voor de deelnemer betekent het dat je leert met vallen en opstaan, met remmen en gasgeven door in eerste instantie naar je eigen bedrijf te kijken. Hoe je ervoor staat en waar je mee aan de slag kunt gaan. Je bent actief met eigen vakkennis en met nieuwe kennis. Jouw leertraject gaat handvatten bieden voor de sectoruitdagingen waar iedere melkveehouder voor staat. En je brengt tegelijkertijd jouw eigen emissies fors omlaag. 

Klaar voor de toekomst

Voor melkveehouders betekent het dat zij aan de door overheid opgestelde klimaateisen kunnen voldoen mét behoud van economisch perspectief.  Het project is een initiatief van ons, Wageningen Livestock Research en het ministerie van LNV. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid.  

Kijk voor meer informatie op www.netwerkpraktijkbedrijven.nl.

Duurzame toekomst voor een melkveehouder

Met het Netwerk Praktijkbedrijven wordt integraal gekeken naar de melkveehouder, zijn bedrijf én omgevingsfactoren. Vele uitdagingen komen samen waarbij de grootste uitdagingen voor 2030 liggen op het vlak van ammoniak en methaan. Door dit integraal te benaderen, een leernetwerk te organiseren en ruimte voor nieuwe vragen te organiseren komt de duurzame toekomst voor een melkveehouder binnen bereik.

veehouder-van-diest-124

Een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van ammoniak en methaan

En wordt voldaan aan prioritaire maatschappelijke doelen. Voor de omgeving betekent het een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van ammoniak en methaan.

veehouder-van-diest-82

Voor onze omgeving

Voor onze omgeving betekent het een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van ammoniak en methaan.

akkerbouwer-103

Resultaten

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniakemissies en methaanemissie fors gereduceerd te zijn. Hoe haalbaar is dat in de praktijk? In het Netwerk Praktijkbedrijven gaan 116 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag.

Ruim 150 aanmelders voor 40 plaatsen binnen het Netwerk Praktijkbedrijven

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Het laatste nieuws van Netwerk Parktijkbedrijven lees je in onze speciale nieuwsbrief!