Netwerk Praktijkbedrijven

Het doel van dit project is dat een netwerk van melkveehouders uit heel Nederland in 2024 daadwerkelijk hun ammoniak- en methaanuitstoot met 30% gereduceerd hebben. En dat zij op hun (leer)route daarnaar toe collega-melkveehouders inspireren en terzijde staan om aan de slag te gaan.

Over dit project

Over het reduceren van ammoniakemissie is al veel bekend. Minder bekend is hoe methaanemissie gereduceerd kan worden. In dit project gaan veertig melkveebedrijven in netwerkverband integraal met beide emissies aan de slag. 

Een toekomstbestendige melkveehouderij

Fors minder ammoniak- en methaanemissie in 2030. Dat is de opgave waar de Nederlandse melkveehouderij voor staat. Alleen, hoe haalbaar is dat in de praktijk? In Netwerk Praktijkbedrijven zijn ruim 100 melkveebedrijven samen met onderzoekers met deze uitdaging aan de slag. Vanaf 2021 tot en met 2024 werken zij vanuit praktijkonderzoeken aan een integrale aanpak met haalbare en betaalbare maatregelen die helpen om de doelen voor 2030 te realiseren.

Integraal betekent aandacht voor stikstof, biodiversiteit, weidegang, dierenwelzijn en waterkwaliteit. Met natuurlijk ook oog voor economisch perspectief! Daarom werken we aan een mix van maatregelen, zodat voor verschillende type melkveehouders of bedrijven ook verschillende handvatten beschikbaar zijn om aan een duurzame toekomst te werken. Of het nu gaat om dier, voer, stal, mest of beweiding; elke maatregel bekijken we in samenhang met andere duurzaamheidsdoelen.

Werkwijze

De 18 onderzoeksbedrijven halen nieuwe maatregelen boven water via onderzoek en dataverzameling. De maatregelen worden vervolgens door de onderzoeksbedrijven in de praktijk getoetst op haalbaarheid en inpasbaarheid. Daarna finetunen de 22 demonstratiebedrijven de getoetste maatregelen voor de zeer verschillende typen bedrijven (groot, klein, extensief, intensief, gangbaar, biologisch) en grondsoorten. Zowel de onderzoeks- als demonstratiebedrijven worden intensief begeleid. 

Maximaal 70 ambassadeursbedrijven gaan vervolgens zelf aan de slag met de gefinetunede maatregelen. Zij krijgen ook begeleiding, zij het wat minder intensief. De ambassadeurs brengen in beeld wat de succesfactoren zijn en wat de mate van succes bepaalt. Het Netwerk gebruikt de uitkomsten vervolgens weer in vervolgonderzoek. Zo leren onderzoekers en melkveehouders van elkaar en worden maatregelen samen uitgewerkt. 

Ook andere melkveehouders en adviseurs kunnen meekijken en leren. De ervaringen en inzichten van de deelnemende melkveebedrijven resulteren in praktische handvatten die adviseurs, loonwerkers en uiteraard collega-boeren inspireren om ook aan de slag te gaan. Het gaat niet meer alleen om kennis verspreiden maar samen leren, ervaren en vooral doen. 

Netwerk-praktijkbedrijven structuur 022022-HR_NIET HERGEBRUIKEN2 

Leertraject

De 40 deelnemers zijn actief met eigen vakkennis én met nieuwe kennis. Hun leerroute biedt handvatten voor de sectoruitdagingen waar iedere melkveehouder voor staat. En brengt tegelijkertijd emissies omlaag. 

Klaar voor de toekomst

Het project is een initiatief van ons en Wageningen University & Research. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV. Het project maakt deel uit van de programmatische aanpak 'Integraal Aanpakken' als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid.

Kijk voor meer informatie op www.netwerkpraktijkbedrijven.nl.

Duurzame toekomst voor een melkveehouder

Met Netwerk Praktijkbedrijven wordt integraal gekeken naar de melkveehouder, zijn bedrijf én omgevingsfactoren. Vele uitdagingen komen samen waarbij de grootste uitdagingen voor 2030 liggen op het vlak van ammoniak en methaan. Door dit integraal te benaderen, een leernetwerk te organiseren en ruimte voor nieuwe vragen te organiseren komt de duurzame toekomst voor een melkveehouder binnen bereik.

veehouder-van-diest-124

Een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van ammoniak en methaan

En wordt voldaan aan prioritaire maatschappelijke doelen. Voor de omgeving betekent het een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van ammoniak en methaan.

veehouder-van-diest-82

Voor onze omgeving

Voor onze omgeving betekent het een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van ammoniak en methaan.

akkerbouwer-103

Resultaten

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniakemissies en methaanemissie fors gereduceerd te zijn. Hoe haalbaar is dat in de praktijk? In het Netwerk Praktijkbedrijven gaan 110 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag.

Ruim 150 aanmelders voor 40 plaatsen binnen het Netwerk Praktijkbedrijven

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Het laatste nieuws van Netwerk Parktijkbedrijven lees je in onze speciale nieuwsbrief!